Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет фінансів, підприємництва та обліку. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 130 с.

Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи // матеріали міжвузівської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Львів, 19 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Я.Я. Пушака. – Л. : Ліга-Прес, 2018. − 212 с.

Матеріали X Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми модернізації фінансової системи України” (м. Чернівці, 1 листопада 2018 р). – Чернівці: ЧНУ – 182 с.

Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : Мат. ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф. (22–24 листоп. 2018 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол.: О. І. Копилюк, Є. М. Палига та ін. та ін. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. — 438 с.