Винятинська Людмила Василівна 

 1. Винятинська Л.В. Методика статичного дослідження платоспроможності промислових підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Л.В. Винятинська // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – № (24). – С. 103 – 111. (0,4 д.а.)
 2. Винятинська Л.В. Етапи комплексного статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств в умовах ринкової нестабільності / Л.В. Винятинська // Міжнародний збірник наукових праць Житомирського державний технічний університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 3 (27). –с.432 – С. 37 – 44. – ISSN 1994-1749 (0,5 д.а.)
 3. Винятинська Л.В. Напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств [Електронний ресурс] / І.М Шост, Л.В. Винятинська// Ефективна економіка. – К., 2014. – № 10. – Режим доступу: http: //www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3440. – ISSN2307-2105 ( 0,6 д.а., з яких особисто автору належить 0,5 д.а. – визначено напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств та їх характеристика).
 4. Винятинська Л.В. Теоретичне обґрунтування рівня платоспроможності лісових господарств в умовах конкурентного середовища/ Л.В.Винятинська// Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Чернівці. – 2015. – № 29. – С.210 – 217.
 5. Винятинська Л.В. Місце та роль статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в системі державного управління/ Л.В.Винятинська // Глобальні  та  національні  проблеми  економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: global-national.in.ua – 2016
 6. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / І.М Шост, Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost , CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue , COPAC Union Catalogue, Соціонет, J-Gate, Directory of Research Journals Indexing, Академия Google, Research Bible). – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2014. – № 3. – с.364 – С.171-177
 7. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost , CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue , COPAC Union Catalogue, Соціонет, J-Gate, Directory of Research Journals Indexing, Академия Google, Research Bible). – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2016. – № 2. – С. 19-25.
 8. Винятинська Л.В. Кореляційно-регресійний аналіз індексу ліквідності / Л.В. Винятинська // Молодий вчений. Серія: Економічні науки (РИНЦ, ScholarGoogle, ОАЛ, CiteRactor, Researche Bible). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – № 8 (11). – с.191 – С. 71 – 77.( 0,7 д.а.)
 9. Винятинська Л.В. Методологічні засади статистичного аналізу платоспроможності промислових підприємств / Л.В. Винятинська // Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2013. – №.1 (Ч.1). – С.74-76 – ISSN: 2306- ( 0,3 д.а.)
 10. Винятинська Л.В. Оцінка платоспроможності підприємств в умовах глобалізацій суспільних процесів / Л.В.Винятинська // Інноваційні виміри розвитку світової економіки: зб.наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.14 – 17. (0,3 д.а.)
 11. Винятинська Л.В. Державне регулювання лісових господарств  в контексті управління їх платоспроможністю/ Л.В. Винятинська // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. –  V(23), I.: 139, 2017. – C. 21-23 – Режим доступу: www.seanewdim.com
 12. Винятинська Л.В. Місце та роль статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в системі державного управління/ Л.В.Винятинська // Глобальні  та  національні  проблеми  економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/component/content/article/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2237-vinyatinska-l-v-mistse-ta-rol-statistichnogo-analizu-platospromozhnosti-lisovikh-gospodarstv-u-sistemi-derzhavnogo-upravlinnya
 13. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2016. – № 2. – С. 19. – Режим доступу: http://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2016&abstract=2016_02_0
 14. Винятинська Л.В., Нижник Т.М. Стандартизація та гармонізація бухгалтерського обліку запасів: порівняльний аспект. Економіка та суспільство. Випуск 17. 2018. С. 634-638. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/17_ukr/93.pdf
 15. Винятинська Л.В., Сенчук І.В. Оцінка стану та тенденції розвитку малого підприємництва в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. Випуск 1 (59). URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2018/1_59_2018/8.pdf
 16. Винятинська Л.В. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в умовах ринку. Міжнародний журнал «Економіка, бізнес-адміністрування та право». Економіка. Бізнес-адміністрування. Право. № 4(4), грудень 2017-січень 2018. С. 193-207. URL: http://kumr.edu.ua/naukovi-vydannya/.

Ілащук Світлана Анатоліївна 

 1. Ілащук С.А. Теоретичні підходи до визначення контролю в системі управління підприємством / С.А. Ілащук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – – №40. – С. 106-110.
 2. Ілащук С.А. Організація контролю у сфері охорони здоров’я в Україні/ С.А. Ілащук // Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / БДФА. – Чернівці : БДФА, 2011. – С.41–45
 3. Ілащук С.А. Фінансовий контроль як інструмент реалізації стратегічних рішень / С.А. Ілащук // Сучасні проблеми менеджменту : матер. VII міжнар. наук.-практ. конф.   (м. Київ, 27-28 жовтня  2011 р.) / НАУ. – К. : НАУ, 2011. – С. 64-78.
 4. Ілащук С.А. Фінансовий контроль як інструмент теорії обмежених систем Е. Голдратта / С.А. Ілащук //  Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua
 5. Ілащук С.А. Методологічні підходи до організації фінансового контролю економічних відносин  / С.А. Ілащук /  Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – Вип. 27. – С. 24–31.
 6. Ілащук С.А. Теоретико-методологічні аспекти фінансового контролю казначейської служби / С.А. Ілащук //   Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІV (56). – С. 186-193
 7. Ілащук С.А. Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів / С.А. Ілащук / Ефективна економіка. – 2015. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua
 8. Ілащук С.А. Трансформаційні зміни контрольної функції використання коштів місцевих бюджетів / С.А. Ілащук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського . – 2015.  – № 4. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua
 9. Ілащук С.А. Основні парадигми впровадження внутрішнього контролю в органах Казначейської служби / С.А. Ілащук // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 29-30 травня 2015 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – – С.91-94.
 10. Ілащук С.А. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності бюджетних установ як основа економічної безпеки / С.А. Ілащук // Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – Вип. 29. – С. 39-45
 11. Ілащук С.А. Удосконалення системи контролінгу як передумова до покращення економічної безпеки суб’єкта господарювання / С.А. Ілащук //Ефективна економіка. – 2016. – №5-6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka. com.ua.
 12. Ілащук С.А. Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / С.А. Ілащук // Ефективна економіка. – 2015. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32254
 13. Ілащук С.А. Трансформаційні зміни контрольної функції використання коштів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / С.А. Ілащук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського . – 2015.  – № 4. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua, http://global-national.in.ua/component/content/article/12-vipusk-4-berezen-2015-r/685-ilashchuk-s-a-transformatsijni-zmini-kontrolnoji-funktsiji-vikoristannya-koshtiv-mistsevikh-byudzhetiv, http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788425,6.html
 14. Ілащук С.А. Удосконалення системи контролінгу як передумова до покращення економічної безпеки [Електронний ресурс] / С.А. Ілащук // Ефективна економіка. – 2016. – №5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32254

Кудлаєва Наталія Вікторівна                                            

 1. Кудлаєва Н.В. Економічні аспекти державного регулювання житлово-комунального господарства / Н.В.Кудлаєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». – Донецьк, 2012. – ІІІ. – Вип. 219. – С. 168–179.
 2. Кудлаєва Н.В. Напрямки удосконалення обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку» м. Херсон 7-8 червня 2013 року
 3. Кудлаєва Н.В. Роль і завдання фінансового обліку в розвитку економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій»] (Чернівці, 17-18 листопада 2011 р.) / Н.В. Кудлаєва /Міністерство освіти і науки України, Бук.держ.фін.акад. –  Чернівці: БДФА, 2011. – С.144-147.
 4. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення процесу придбання запасів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації»] (Чортків,  26-27 квітня 2012  р.) / Н.В. Кудлаєва / Міністерство освіти і науки України, Чортківський інститут підприємництва та бізнесу. – Чортків:  – С. 37-39.
 5. Кудлаєва Н.В. Актуальні проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками /Н.В. Кудлаєва, В.С. Сатур // Режим доступу: http: // nauka.kushnir.mk.ua/?p= 42392
 6. Кудлаєва Н.В. Фінансування розвитку житлово-комунального господарства / Н.В. Кудлаєва // Матеріали міжнародної конференції [«Бюджетна податкова реформа : матеріали»] (Ірпінь, 2012 р.) / Н.В.Кудлаєва / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Ірпінь, НДФІ. 2012. – Режим доступу: http: // ndi-fp.asta.edu.ua/i http://ndi-fp.asta.edu.ua/index.php?option = com_content&view=article&id=231:2012-07-10-09-23-59&catid=14:-4&Itemid=129
 7. Кудлаєва Н.В. Реформування житлово-комунального господарства в Україні // Матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції [«Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку»/ ] ( м. Одеса 25-27 липня 2012 року) / Н.В. Кудлаєва / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Одеса : 2012. – С. 25-27.
 8. Кудлаєва Н.В. Напрямки удосконалення житлово-комунального господарства Чернівецької області // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки»] (Сімферополь-Судак 31 травня – 2 червня 2012 року) / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту  України. – Сімферополь: 2012. –  С. 49–50.
 9. Кудлаєва Н.В. Розвиток житлово-комунального господарства в Україні // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції [«Наука України: перспективи та потенціал»] (Одеса 26-28 квітня 2012 року) / Н.В.Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса: 2012. –  С. 67–69.
 10. Кудлаєва Н.В. Особливості оподаткування, обліку та звітності ОСББ // Матеріали ІІВсеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку» м. Миколаїв 12-13 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки України. – Миколаїв: 2012. –  С. 187–193.
 11. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства в Україні / ХІІ Міжнародна науково-практична заочна конференція «Молода наука. Перспективи та пріоритети розвитку» м. Київ 25-27 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: 2012. – С. 113–119.
 12. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства в Україні / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Молода наука. Перспективи та пріоритети розвитку» м. Київ 25-27 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: 2012. – С. 113–119.
 13. Кудлаєва Н.В. Організаційні аспекти обліку необоротних активів житлово-комунального господарства в Україні / Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку країн СНД» м. Дніпропетровськ  7-8 червня 2013 року  / Н.В. Кудлаєва /  Режим доступу:  http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1516619-1-materiali-mizhnarodnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-problemi-rinku-rozvitku-regioniv-krain-snd-7-8-chervnya-2013-r.php.
 14. Кудлаєва Н. В. Документальне оформлення та порядок проведення інвентаризації / Н.В. Кудлаєва, Н.О. Жека, В.П. Баріда // Кримський економічний вісник. – 3 (10) червень 2014 р. – С. 43-46. – Режим доступу:  http://www.economics.crimea.ua/files/journal/03_10_14.pdf
 15. Кудлаєва Н.В. Необхідність формування резерву сумнівних боргів. Матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. [«Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації»] (Чернівці, 15 жовтня 2014 р.) / Н.В. Кудлаєва // М-во освіти і науки України, Буковинський держ. фінансово-економічний університет. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 452 с. – С. 272-275.
 16. Кудлаєва Н.В. Порядок формування та використання резерву сумнівних боргів. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» м. Львів,  24-25 жовтня 2014 року / Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 235 с. – С. 123-127.
 17. Кудлаєва Н.В. Облік та порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості за поставлену електроенергію. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства»] (Чернівці, 19-20 грудня 2014 р.) /Н.В. Кудлаєва // М-во освіти і науки України, Буковинський держ. фінансово-економічний університет. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 345 с. – С. 123-132.
 18. Кудлаєва Н.В. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»] (м.Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2014 р.) / Н.В.Кудлаєва // Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип.10, 30-31 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]  –  Режим доступу:  conferences.neasmo.org.ua/conf/12/cat/5
 19. Кудлаєва Н.В. Облік курсових валютних різниць та їх вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання. Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – Вип. 29. – 308 с. – С.146-154.
 20. Кудлаєва Н.В. Проблеми обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва, В.С.Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015 –Вип. ІІ (58). Економічні науки. – С.179–188 .
 21. Кудлаєва Н.В. Порядок обрання форми ведення обліку на підприємствах малого бізнесу: Матеріали ХХХІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні наукові дослідження»] (Чернівці, 29 – 30 грудня 2015 р.). Буковинська економічна фундація. [Електронний ресурс]  – Режим доступу:  www.bef.in.ua
 22. Kudlaieva Natalia. Ідентифікація курсових валютних різниць. International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems:the new economic conditions: Conference Proceeding, Part 1, September 28, Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pades, р.160-164
 23. Кудлаєва Н.В. Порядок формування облікової політики суб’єктів малого бізнесу /Н.В.Кудлаєва // Матеріали за підсумками роботи Всеукраїнських науково-практичних конференцій [«Тенденції розвитку правової науки та пріоритети реформування законодавства України як запорука верховенства права та правової держави»] (Івано-Франківськ, 31 березня 2016 р.), [«Проблеми та перспективи розвитку державного управління у світлі сучасних реформаційних процесів»] (Івано-Франківськ, 06 квітня  2016 р.), [«Економічна наука вчора, сьогодні, завтра»] (Івано-Франківськ, 18 квітня  2016 р.),  – Західноукраїнський науковий вісник, 2016. – Вип.1. [Електронний ресурс] –  Режим доступу до журналу: http://visnukblogspot.com/p/blog-page_0.html 
 24. Кудлаєва Н.В. Особливості застосування акредитивної форми розрахунків в іноземній валюті / Н.В. Кудлаєва, О.Д. Онуфрак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2017. – № 27. – С124-128. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24788433&org=%20%20%20%20%20%20%20%20,p24788433,3.html
 25. Кудлаєва Н.В. Переоцінка основних засобів: податковий та бухгалтерський аспект / Н.В. Кудлаєва // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://global-national.in.ua/issue-19-2017/27-vipusk-19-zhovten-2017-r/3469-kudlaeva-n-v-pereotsinka-osnovnikh-zasobiv-podatkovij-ta-bukhgalterskij-aspekt
 26. Кудлаєва Н.В., Погрібна С.П. Особливості облікового відображення операцій з давальницькою сировиною на борошномельних підприємствах. Молодий вчений. 2018. Вип. 6 (58). С.411-415. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/6/91.
 27. Кудлаєва Н.В., Фльора А.П. Економічний зміст та класифікація зобов’язань в господарських процесах суб’єкта господарювання. Молодий вчений. 2018. Вип. 10 (62). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/191.pdf
 28. Кудлаєва Н.В., Меделяєва А.С. Оцінка та визнання виробничих запасів у системі вартісно-орієнтованого управління. Молодий вчений. 2018. Вип. 10 (62). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/190.pdf.
 29. Кудлаєва Н.В., Попова В.Д. Переоцінка вартості основних засобів як складова підвищення ефективності реалізації інвестиційних стратегій підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових праць. Вип. 31. Одеса. 2018. 131 с. С.39-43. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/31-2018/10.pdf

Кузь Василь Іванович

 1. Кузь В.І. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності акціонерних товариств з метою обґрунтування рішень про розподіл прибутку: обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Вісник Буковинської державної фінансової академії / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2011. – №2(21). – С. 295-309.
 2. Кузь В.І. Класифікація облікових факторів впливу на формування фінансових результатів підприємства / В.І. Кузь // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – №4(58). – С. 49-52.
 3. Кузь В.І. Облікове забезпечення статистичних спостережень: проблеми натуральної та вартісної логісмографічності обліково-економічної інформації підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 278-287.
 4. Ідентифікація корпоративних підприємств та їх інформаційних систем в контексті інституційних перетворень / В.В. Прядко, В.К. Євдокименко, В.І. Кузь // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 8-22.
 5. Кузь В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення / В.І. Кузь // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – Випуск 12. Частина 3. – 344 с. – С. 218-222.
 6. Кузь В.І. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті забезпечення стратегічного розвитку суб’єктів господарювання / В.І. Кузь // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – №2(25). – С. 207-215.
 7. Кузь В.І. Принципи та завдання організації бухгалтерського обліку в стратегічному вимірі / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 2 (26). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 334. – С. 187-200.
 8. Кузь В.І. Ідентифікація об’єктів стратегічного обліку в рамках побудови експертної системи прийняття стратегічних рішень на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 307-322.
 9. Кузь В.І. Бухгалтерський облік як інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень / В.І. Кузь // Науковий журнал Вінницького фінансово-економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління». – Вінниця : ВФЕУ, 2014. – №3(43). – 146. – С. 100-107.
 10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект) / В.К. Євдокименко, В.І. Кузь, Л.Ф. Маценко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 473-490.
 11. Кузь В.І. Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий журнал «Молодий вчений» : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – №5(20). – Ч. 2. – 177 с. – С. 8-11.
 12. Кузь В.І. Облікова політика підприємства як складова системи стратегічного управління / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць ; у 2-х част. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. – Вип. 28. Частина І. – 448 с. – С. 192-199.
 13. Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – 272 с. – С. 188-197.
 14. Кузь В.І. Оцінка факторингових ризиків / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 179-185.
 15. Кузь В.І. Міжнародний факторинг в Україні : обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск № 6, Липень. – 2015. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.
 16. Кузь В.І. Напрями удосконалення обліку факторингових операцій / В.І. Кузь // Вісник ЖДТУ. / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 2 (71). – С. 61-64.
 17. Кузь В.І. Сек’юритизація як альтернативне джерело фінансування факторингу / В.І. Кузь // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (2), 2015. – С. 48-54.
 18. Кузь В.І. Підходи та методи оцінки виконання цілей стратегії розвитку підприємства: обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип. 29. – 308 с. – С. 154-163.
 19. Кузь В.І. Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах / В.І. Кузь, В.К. Євдокименко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2016. – 153 с. – С. 37-48.
 20. Кузь В.І. Концепція стратегічного обліку / В.І. Кузь // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. – № 3-4. – С. 215-221.
 21. Кузь В.І. Побудова інформаційної системи в контексті реалізації функцій стратегічного управління / В.І. Кузь // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 5 (47). – С. 191-195.
 22. Кузь В.І. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.
 23. Кузь В.І. Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий журнал «Молодий вчений» : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – №5(20). – Ч. 2. – 177 с. – С. 8-11. http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,6.html
 24. Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Стаття 11. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – 272 с. – С. 188-197. http://journals.indexcopernicus.com/++-+,p24780561,6.html Посилання: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/ download/ archive/ 2015/v2/24.pdf
 25. Кузь В.І. Оцінка факторингових ризиків / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 179-185.  http://journals.indexcopernicus.com/+++++++++,p24786006,6.html                Посилання: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User /%D0% /Downloads/54315-116362-1-PB.pdf
 26. Кузь В.І. Міжнародний факторинг в Україні : обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск № 6, Липень. – 2015. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.  http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788425,6.html,     Посилання: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.
 27. Кузь В.І. «Homo Economicus» в інформаційному суспільстві. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №19, Жовтень. – 2017. URL: http://global-national.in.ua/issue-19-2017 (дата звернення: 6.11.2017).  http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788425,6.html  Посилання: http://global-national.in.ua/issue-19-2017
 28. Кузь В.І., Попова В.Д. Інформаційні потреби та запити суб’єктів економічних відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки».  Вип. 26., 2017. (в друці). https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45412
 29. Кузь В.І., Попова В.Д. Інформаційні потреби та запити суб’єктів економічних відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки».  Вип. 26., 2017. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45412
 30. Кузь В.І., Тиніц І.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими процесами на підприємстві. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». 2018. Жовтень 2018 р. №18. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/131.pdf

 Попова Валентина Дмитрівна 

 1. Попова В.Д. Облікове забезпечення статистичних спостережень: проблеми натуральної та вартісної логісмографічності обліково-економічної інформації підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 278-287.
 2. Попова В.Д. Теорія інтенсивного типу економічного зростання. Стратегія антикризового управління і економічного зростання національного виробництва / В.Д. Попова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 22-23 березня 2012 р.). – Тернопіль: Астон. – 204 с.
 3. Попова В.Д. Необхідність інноваційного спрямування інвестиційних коштів на підприємствах: теоретичний аспект / В.Д. Попова // Вісник Буковинської державної фінансової академії / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2012. – №1(24). – С.16-25.
 4. Попова В.Д. Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / В.Д. Попова // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. Випуск 27. – Чернівці: Технодрук, 2013. – С. 65-71.
 5. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н.І. Пилипів, В.В. Стефініна. – Івано-Франківськ: видавець Віктор Дяків, 2014. – 390 с.
 6. Попова В.Д. Облікова політика як чинник управління. Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації / В.Д. Попова // Матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 452 с. – С. 286-289.
 7. Попова В.Д. Удосконалення обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками в частині забезпечень та непередбачених зобов’язань / В.Д. Попова, Л.Ф. Маценко, А.Ю. Огороднік // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 5(47). – С. 205-209.
 8. Попова В.Д. Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. / В.Д. Попова // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. – №3-4 (62). – С. 211-215.
 9. Попова В.Д. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.
 10. Попова В.Д. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень: взаємозв’язок облікових та аналітичних процедур / В.Д. Попова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІІ (63). 
 11. Кузь В.І., Попова В.Д. Інформаційні потреби та запити суб’єктів економічних відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки».  Вип. 26., 2017. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45412
 12. Кудлаєва Н.В., Попова В.Д. Переоцінка вартості основних засобів як складова підвищення ефективності реалізації інвестиційних стратегій підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових праць. Вип. 31. Одеса. 2018. 131 с. С.39-43. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/31-2018/10.pdf
 13. Попова В.Д., Добродійчук О.Ю., Якименко В.М. Удосконалення організаційно-методичного забезпечення аналізу витрат на оплату праці в контексті реалізації мотивації. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Випуск 17. Мукачево. 2018. С. 656-662. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/17_ukr/17_2018.pdf
 14. Попова В.Д., Кизима Н.М. Особливості нарахування амортизації та її вплив на відтворення основних засобів. Молодий вчений. 2018. №10. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/89.pdf
 15. Попова В.Д., Курилюк Н.М. Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення управління підприємством. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». 2018. Листопад 2018 р. № 18. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/139.pdf
 16. Попова В.Д., Петренко А.Я. Організація обліку основних засобів та шляхи її удосконалення. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». 2018. Листопад 2018 р. №18. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/138.pdf

Савчук Дмитро Георгійович 

 1. Савчук Д. Г Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового контролінгу / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 117–126. – 0,6 д.а. (Особистий внесок автора: обґрунтовано висновки щодо інноваційності інструментів фінансового контролінгу) (0,3 д.а.).
 2. Савчук Д. Г. Вартісно–орієнтований контролінг – інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 77–88. – 0,72 д.а. (Особистий внесок автора: визначено можливості інтеграції вартісно-орієнтованих показників у систему оцінки ризиків) (0,4 д.а.).
 3. Савчук Д. Г. Фінансовий контролінг на підприємстві в період економічної кризи /Д.Г. Савчук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 12. – С. 91–96 (0,5 д.а.).
 4. Савчук Д. Г. Контролінг витрат у антикризовому фінансовому управлінні підприємством /Д.Г. Савчук  // Облік і фінанси. – 2014. – №4. – С. 140–145      (0,5 д.а.).
 5. Савчук Д. Г. Інноваційні інструменти антикризового фінансового контролінгу на підприємстві /Д.Г. Савчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 9. – С. 177–181 (0,5 д.а.).
 6. Савчук Д. Г. Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві /Д.Г. Савчук  // Економіст. – 2014. – №11. – С. 41–44 (0,5 д.а.). 
 7. Савчук Д.Г., Жаворонок А.В. Діагностика сучасного стану ринку банківського кредитування в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 4 (15). С. 373-382. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/62.pdf
 8. Савчук Д.Г. Система антикризового фінансового контролінгу. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2018. №18. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/113.pdf
 9. Савчук Д.Г. Жиряда Х.В. Вдосконалення обліку податкових розрахунків на підприємствах України. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2018. №18. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/125.pdf

Якимова Лариса Петрівна 

 1. Babenko V., Romanenkov Y., Yakymova L., Nakisko O. Development of the model of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with consideration of risks // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 5. No 4 (89). P. 49–56. IF (Scopus CiteScore): 0.09. (SNIP): 0.043. (SJR): 0.187.,  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/112076/108002, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=sbrowse
 2. Якимова Л. П. Исследование бизнес-циклов пенсионной динамики // Економіка розвитку. 2015. № 3 (75). С. 28–37.   ICV 2016: 72.05,  http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/eu153_75/e153yak.pd, http://jml2012.indexcopernicus.com/Economics+of+Development,p2911,3.html
 3. Якимова Л. П. Детерминанты цикличности доверия населения к негосударственному пенсионному // Економіка розвитку. 2016. № 3 (79). С. 85–95. ICV 2016: 72.05, http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/eu163_79/e163yak.pdf
 4. Якимова Л. П. Діагностика інноваційної безпеки регіону // Інноваційна економіка. 2017. № 1-2 (67). С. 173–179.   ICV 2016: 55.98 , http://ie.at.ua/IE_2017/InnEko_1-2_2017.pdf, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47033
 5. Якимова Л. П. Структура і фактори циклічності регіонального ринку праці // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2017. Вип. 13. Т. 1. С. 184–193.   ICV 2016: 62.80,  http://journals.pu.if.ua/index.php/aprde/article/view/2083/2090, http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788850,3.html
 6. Yakimova, L. (2018). Modeling the Impact of Crises on Evolution of Pension Systems. In I. Nekrasova, O. Karnaukhova, & B. Christiansen (eds.), Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting Crises (pp. 115-138). IGI Global, USA. DOI: 4018/978-1-5225-3767-0.ch007. https://www.igi-global.com/chapter/modeling-the-impact-of-crises-on-evolution-of-pension-systems/200066
 7. Якимова Л.П., Мацкуляк К.І. Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). C. 396-402. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-396_402.pdf.
 8. Якимова Л.П., Жив’єцька Ю.В. Дискримінантні моделі діагностики фінансового стану комунальних підприємств. Economics and Finance. 2018. № С. 77-85. URL: http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_08_2018.pdf.
 9. Якимова Л.П., Попадюк М.Я. Облік і аудит фінансових результатів на підприємствах лісового господарства в контексті гармонізації національних і міжнародних стандартів. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3 (40). С. 154-162. URL: https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_3_2018.pdf.