Абрамова Алла Сергіївна 

  1. Абрамава А.С. Облік податкових надходжень до бюджету: шляхи вдосконалення / А.С. Абрамова // Збірник наукових праць НДІ фінансового права. – Київ: Алерта, 2011. – 400 с. – С. 259 – 262.
  2. Абрамова А.С. Інструменти фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу в Європі / А.С. Абрамова // Науковий вісник БДФЕУ. – 2012. – Вип. 2(23). – С. 81-89.
  3. Абрамова А.С. Апробація методичних підходів до оцінки ефективності фінансово-кредитного забезпечення малого та середнього бізнесу в регіоні на прикладі Чернівецької області / А.С. Абрамова, Н.З. Блащук-Дев’яткіна // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 25. – С. 90-98.
  4. Абрамова А.С. Місце банківських інститутів у фінансово-кредитній підтримці малого та середнього бізнесу / А.С. Абрамова // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2013. – Вип. 4. – С. 179-182.
  5. Абрамова А.С. Необхідність та проблематика забезпечення сприятливих умов діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні / А.С. Абрамова // Часопис економічних реформ. – 2013. – № 2 (10). – С. 6-11.
  6. Абрамова А.С. Роль международных организаций в финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса Украины / А.С. Абрамова // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2013. – 2013. – С. 337-349.
  7. Абрамова А.С. Стан фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу комерційними банками в Україні / А.С. Абрамова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 24. – С. 143-147.
  8. Абрамова А.С. Митні платежі як складова доходів державного бюджету / А.С. Абрамова, Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 270-275.
  9. Абрамова А.С. Система адміністрування податків в Україні / А.С. Абрамова, Н.В. Грапко, А.В. Жаворонок // Фінансові дослідження: науковий журнал. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. – 2016. – № 1 (1). – С. 6 – 12.
  10. Абрамова А.С. Проблематика податкового адміністрування та шляхи вирішення / А.С. Абрамова // Молодий вчений. – 2016. – № 12. (у друці)

Гангал Людмила Сергіївна 

  1. Гангал Л.С. Визначальні риси трансформації організаційно-правових форм підприємств аграрної сфери: світовий досвід та українські реалії / Л.С. Гангал  // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (24). – С. 44-56.
  2. Гангал Л.С. Особливості функціонування українського агробізнесу в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки / А.М. Стельмащук, Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 5-11.
  3. Гангал Л.С. Генезис структурних перетворень у аграрному секторі економіки України та визначення векторів подальших трансформацій сільськогосподарського виробництва / Л.С. Гангал // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 1. – С. 207-214.
  4. Гангал Л.С. Аналіз фінансового стану аграрних підприємств різних організаційно-правових форм та шляхи його поліпшення / Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2014. – № 2 (51). – С. 58-70.
  5. Гангал Л.С. Аналіз рівня ресурсозабезпеченості аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і моделювання впливу основних виробничих факторів на фінансові-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання / Л.С. Гангал // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8 (439). – С. 106-114.
  6. Гангал Л.С. Перспективні напрямки трансформації суб’єктів аграрного ринку в умовах глобалізації економічних процесів / Л.С. Гангал, А.М. Стельмащук // Сталий розвиток  економіки. – 2015. –  № 2 (27). – С. 5-12
  7. Hanhal L.S. Сompetitiveness analysis of agricultural enterprises of different legal forms and ways of increasing competitive positions / L.S. Hanhal // International Journal of Economics and Society. – 2015. – № 2. – P. 119-124 (0,45 д.а.).
  8. Гангал Л.С. Екологічний облік як інформаційний інструмент управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4. – С. 295-300 (Index Copernicus) (0,55 д.а.).
  9. Гангал Л.С. Організація та методика обліку у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських формувань [Електронний ресурс]. – Ефективна економіка. ‒ – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4467
  10. Гангал Л.С. Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2 (6). – С. 124-130.
  11. Гангал Л.С. Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основі екологічних показників / Л.С. Гангал, О.В.  Зибарева // Держава та регіони. – 2016. – № 2. – С. 3-10.
  12. Гангал Л.С. Концептуальні засади облікового забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств на основі екологічних показників / Л.С. Гангал // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 71-75.

Косминко Михайло Васильович 

  1. Косминко М.В. Стандартизація управлінського обліку як інструмент його активізації / М.В. Косминко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць, вип. 27 . – Чернівці: Технодрук, 2014 . – с. 219-225.
  2. Косминко М.В. Стандартизація управлінського обліку як інструмент його активізації / М.В. Косминко // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної  науково-практичної  конференції, присвяченої  70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2014 . – с. 267-268
  3. Косминко М.В. Методика калькулювання собівартості готової продукції, незавершеного виробництва та прибутку / М.В. Косминко // Тези доповідей учасників ІX міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна [«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: Теорія, методологія, організація»] (Київ, 25 березня   2011 р.) / М.В. Косминко / Міністерство освіти і науки України, Національна академія статистики, обліку і аудиту держкомстату України. – Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 324 с. – С. 266-268
  4. Косминко М.В. Платформа 1С як інструмент розробки бізнес-додатків / М.В. Косминко // Тези доповідей учасників XІІ всеукраїнської науково-практичної конференції [«Нові інформаційні технології в освіті» (Технології «1С» у підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів] (Київ, 12 лютого 2014 р.) / М.В. Косминко /. – Київ: 1С Паблишінг, 2014. – 219 с. – С. 104 – 106.
  5. Косминко М.В. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства / М.В. Косминко // І Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів 11 грудна 2015 р.) Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан та перспективи розвитку:  тези доповідей. – Чернігів: ЧНТУ, 2015, с. 37 – 38
  6. Косминко М.В. Аспекти генезису та розвитку управлінського обліку / М.В. Косминко // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у 21 столітті: тези виступів Міжнар. наук-практ  конфер. – Житомир: Вид. О.О. Євенюк, 2015,  с. 47  – 49. 

Лучик Галина Миколаївна 

  1. Лучик Г.М. Аналітичні процедури у системі управлінських рішень / Г.М. Лучик // Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія “Фінанси і кредит”, 2012, №1, (Економіка, Організація) – м. Суми, 2012. – С. 2 – 8.
  2. Лучик Г.М. Сутність інформації у системі прийняття управлінських рішень / Г.М. Лучик // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки) – №2 (22) Том 4 – м. Мелітополь, 2013. – С. 185 – 196.
  3. Лучик Г.М. Класифікація інформації у системі управління / Г.М. Лучик // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету (Економічні науки) – Випуск 2 (25) – м. Чернівці, 2013. – С. 223 – 228.
  4. Лучик Г.М. Вимоги, щодо інформації у системі прийняття управлінських рішень / Г.М. Лучик // Міжнародний збірник наукових праці “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу” – Житомирський національний технологічний університет – м. Житомир, № 2 (26). – 2013. – С. 227 – 236.
  5. Лучик Г.М. Обліково-аналітична інформація у формуванні інформаційної моделі для управління / Г.М. Лучик // Міжнародний збірник наукових праці “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу” – Житомирський національний технологічний університет – м. Житомир, № 3 (27). – 2013. – С. 219 – 226.
  6. Лучик Г.М. Облік як система у формуванні інформаційної бази для управління / Г.М. Лучик // Науковий журнал “Молодий вчений” – №10 (13) жовтень, 2014 р. Частина І – 2014. – С. 91 – 95.
  7. Лучик Г.М. Модель оцінки діяльності підприємства у системі прийнятті управлінських рішень / Лучик Г.М. // Науковий вісник Херсонського державного університету – Економічні науки – Випуск 8/2014 – С. 201 – 205.
  8. Лучик Г.М. Місце облікової системи у системі управління / Г.М. Лучик // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету (Економічні науки) – Випуск 28, Частина І – м. Чернівці, 2015. – С. 199 – 208.
  9. Лучик Г.М. Характеристика критеріїв обліково-економічної інформації у забезпечення якісної інформаційної бази для управління / Г.М. Лучик // Економічний електронний збірник фахових видань “Глобальні та національні проблеми” – №7. – м. Миколаїв, 2015. – С. 834 – 839. – Режим доступ: http://global-national.in.ua/archive/7-2015.
  10. Лучик Г.М. Облікова політика як інструмент формування обліково-аналітичної інформації в управлінні / Г.М. Лучик // Електронне фахове видання “Ефективна економіка” – № 12, 2015. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4664.
  11. Лучик Г.М. Інтегрована звітність – як процес консолідації обліково-аналітичної інформації для управління сільськогосподарськими формуваннями [Електронний ресурс] / Г.М. Лучик // Економічний електронний збірник фахових видань “Глобальні та національні проблеми” – №14. – м. Миколаїв, 2016. – С. 956 – 960. – Режим доступ: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/192.

Винятинська Людмила Василівна 

  1. Винятинська Л.В. Методика статичного дослідження платоспроможності промислових підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Л.В. Винятинська // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – № (24). – С. 103 – 111. (0,4 д.а.)
  2. Винятинська Л.В. Етапи комплексного статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств в умовах ринкової нестабільності / Л.В. Винятинська // Міжнародний збірник наукових праць Житомирського державний технічний університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 3 (27). –с.432 – С. 37 – 44. – ISSN 1994-1749 (0,5 д.а.)
  3. Винятинська Л.В. Напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств [Електронний ресурс] / І.М Шост, Л.В. Винятинська// Ефективна економіка. – К., 2014. – № 10. – Режим доступу: http: //www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3440. – ISSN2307-2105 ( 0,6 д.а., з яких особисто автору належить 0,5 д.а. – визначено напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств та їх характеристика).
  4. Винятинська Л.В. Теоретичне обґрунтування рівня платоспроможності лісових господарств в умовах конкурентного середовища/ Л.В.Винятинська// Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Чернівці. – 2015. – № 29. – С.210 – 217.
  5. Винятинська Л.В. Місце та роль статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в системі державного управління/ Л.В.Винятинська // Глобальні  та  національні  проблеми  економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: global-national.in.ua – 2016
  6. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / І.М Шост, Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost , CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue , COPAC Union Catalogue, Соціонет, J-Gate, Directory of Research Journals Indexing, Академия Google, Research Bible). – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2014. – № 3. – с.364 – С.171-177
  7. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost , CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue , COPAC Union Catalogue, Соціонет, J-Gate, Directory of Research Journals Indexing, Академия Google, Research Bible). – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2016. – № 2. – С. 19-25.
  8. Винятинська Л.В. Кореляційно-регресійний аналіз індексу ліквідності / Л.В. Винятинська // Молодий вчений. Серія: Економічні науки (РИНЦ, ScholarGoogle, ОАЛ, CiteRactor, Researche Bible). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – № 8 (11). – с.191 – С. 71 – 77.( 0,7 д.а.)
  9. Винятинська Л.В. Методологічні засади статистичного аналізу платоспроможності промислових підприємств / Л.В. Винятинська // Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2013. – №.1 (Ч.1). – С.74-76 – ISSN: 2306- ( 0,3 д.а.)
  10. Винятинська Л.В. Оцінка платоспроможності підприємств в умовах глобалізацій суспільних процесів / Л.В.Винятинська // Інноваційні виміри розвитку світової економіки: зб.наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.14 – 17. (0,3 д.а.)

Ілащук Світлана Анатоліївна 

  1. Ілащук С.А. Теоретичні підходи до визначення контролю в системі управління підприємством / С.А. Ілащук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – – №40. – С. 106-110.
  2. Ілащук С.А. Організація контролю у сфері охорони здоров’я в Україні/ С.А. Ілащук // Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / БДФА. – Чернівці : БДФА, 2011. – С.41–45
  3. Ілащук С.А. Фінансовий контроль як інструмент реалізації стратегічних рішень / С.А. Ілащук // Сучасні проблеми менеджменту : матер. VII міжнар. наук.-практ. конф.   (м. Київ, 27-28 жовтня  2011 р.) / НАУ. – К. : НАУ, 2011. – С. 64-78.
  4. Ілащук С.А. Фінансовий контроль як інструмент теорії обмежених систем Е. Голдратта / С.А. Ілащук //  Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua
  5. Ілащук С.А. Методологічні підходи до організації фінансового контролю економічних відносин  / С.А. Ілащук /  Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – Вип. 27. – С. 24–31.
  6. Ілащук С.А. Теоретико-методологічні аспекти фінансового контролю казначейської служби / С.А. Ілащук //   Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІV (56). – С. 186-193
  7. Ілащук С.А. Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів / С.А. Ілащук / Ефективна економіка. – 2015. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua
  8. Ілащук С.А. Трансформаційні зміни контрольної функції використання коштів місцевих бюджетів / С.А. Ілащук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського . – 2015.  – № 4. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua
  9. Ілащук С.А. Основні парадигми впровадження внутрішнього контролю в органах Казначейської служби / С.А. Ілащук // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 29-30 травня 2015 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – – С.91-94.
  10. Ілащук С.А. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності бюджетних установ як основа економічної безпеки / С.А. Ілащук // Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – Вип. 29. – С. 39-45
  11. Ілащук С.А. Удосконалення системи контролінгу як передумова до покращення економічної безпеки суб’єкта господарювання / С.А. Ілащук //Ефективна економіка. – 2016. – №5-6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka. com.ua.

Королюк Наталія Михайлівна 

  1. Королюк Н.М. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути чи не бути в постіндустріальній економіці? / С. Легенчук, Н. Королюк //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. –  № 2 . – С. 139-150.
  2. Королюк Н.М Розвиток теорії бухгалтерського обліку в англомовних країнах : на шляху до мультипарадигмальної дисципліни. .  / Петрук О.М.,  Легенчук С.Ф.,  Королюк Н.М. //  Науково-виробничий журнал  «Облік і фінанси». -2013. – №3 . С. 48-56
  3. Королюк Н.М. Метаморфоза підходів до адміністрування ПДВ в УкраїніД.Л. Лозинський,Н.М. Королюк//SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION: Economics. – 2016. – II (2).  С.25 – 28
  4. Королюк Н.М. Роль організації та інформаційного забезпечення управлінського обліку на підприємстві: реалії і перспективи / Н.М. Королюк, Д.Л. Лозинський // Міжнародний науковий економічний журнал «Бизнес Информ». – 2016. –  №4. – С. 201 -205

Жаворонок Артур Віталійович 

  1. Жаворонок А.В. Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку / О.І. Гонта, А.В. Жаворонок // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Випуск 24. – С. 205 – 210.
  2. Жаворонок А.В. Факторинг як один із видів альтернативних послуг / О.І. Гонта, Н.С. Островська, А.В. Жаворонок // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Черніг. нац. технолог. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технолог. ун-т. – 2014. – №3 (75). – С. 166-171.
  3. Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських послуг / А.В. Жаворонок // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ. – 2015. – Вип. 28. Частина І. – С. 23-31.
  4. Жаворонок А.В. Науково-методичні основи формування податкової складової бюджету / Н.С. Островська, О.М. Урікова, А.В. Жаворонок // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці: Технодрук. – – С. 45-55.
  5. Жаворонок А.В. Митні платежі як складова доходів державного бюджету / А.С. Абрамова, Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. – Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т. – 2015. – Номер 4 (4). – С. 270-275.
  6. Жаворонок А. Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрями досягнення / Н. Островська, О. Пітик, А. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. – Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т. – 2016. – Номер 1(5). – С. 224 – 229.
  7. Жаворонок А.В. Система адміністрування податків в Україні / Н.В. Грапко, А.С. Абрамова, А.В. Жаворонок // Фінансові дослідження: науковий журнал. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. – 2016. – № 1 (1). – С. 6 – 12.
  8. Жаворонок А.В. Диверсифікація банківських послуг: факторний вплив / А.В. Жаворонок // Молодий вчений. – 2016. – №12. (в друці)

Кравчук Віктор Сергійович 

  1. Кравчук В.С. Проблеми обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва, В.С.Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015 –Вип. ІІ (58). Економічні науки. – С.179–188 .
  2. Кравчук В.С. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – 272 с. – С. 188-197.
  3. Кравчук В.С. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.

Кудлаєва Наталія Вікторівна                                            

  1. Кудлаєва Н.В. Економічні аспекти державного регулювання житлово-комунального господарства / Н.В.Кудлаєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». – Донецьк, 2012. – ІІІ. – Вип. 219. – С. 168–179.
  2. Кудлаєва Н.В. Напрямки удосконалення обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку» м. Херсон 7-8 червня 2013 року
  3. Кудлаєва Н.В. Роль і завдання фінансового обліку в розвитку економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій»] (Чернівці, 17-18 листопада 2011 р.) / Н.В. Кудлаєва /Міністерство освіти і науки України, Бук.держ.фін.акад. –  Чернівці: БДФА, 2011. – С.144-147.
  4. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення процесу придбання запасів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації»] (Чортків,  26-27 квітня 2012  р.) / Н.В. Кудлаєва / Міністерство освіти і науки України, Чортківський інститут підприємництва та бізнесу. – Чортків:  – С. 37-39.
  5. Кудлаєва Н.В. Актуальні проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками /Н.В. Кудлаєва, В.С. Сатур // Режим доступу: http: // nauka.kushnir.mk.ua/?p= 42392
  6. Кудлаєва Н.В. Фінансування розвитку житлово-комунального господарства / Н.В. Кудлаєва // Матеріали міжнародної конференції [«Бюджетна податкова реформа : матеріали»] (Ірпінь, 2012 р.) / Н.В.Кудлаєва / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Ірпінь, НДФІ. 2012. – Режим доступу: http: // ndi-fp.asta.edu.ua/i http://ndi-fp.asta.edu.ua/index.php?option = com_content&view=article&id=231:2012-07-10-09-23-59&catid=14:-4&Itemid=129
  7. Кудлаєва Н.В. Реформування житлово-комунального господарства в Україні // Матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції [«Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку»/ ] ( м. Одеса 25-27 липня 2012 року) / Н.В. Кудлаєва / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Одеса : 2012. – С. 25-27.
  8. Кудлаєва Н.В. Напрямки удосконалення житлово-комунального господарства Чернівецької області // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки»] (Сімферополь-Судак 31 травня – 2 червня 2012 року) / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту  України. – Сімферополь: 2012. –  С. 49–50.
  9. Кудлаєва Н.В. Розвиток житлово-комунального господарства в Україні // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції [«Наука України: перспективи та потенціал»] (Одеса 26-28 квітня 2012 року) / Н.В.Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса: 2012. –  С. 67–69.
  10. Кудлаєва Н.В. Особливості оподаткування, обліку та звітності ОСББ // Матеріали ІІВсеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку» м. Миколаїв 12-13 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки України. – Миколаїв: 2012. –  С. 187–193.
  11. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства в Україні / ХІІ Міжнародна науково-практична заочна конференція «Молода наука. Перспективи та пріоритети розвитку» м. Київ 25-27 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: 2012. – С. 113–119.
  12. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства в Україні / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Молода наука. Перспективи та пріоритети розвитку» м. Київ 25-27 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: 2012. – С. 113–119.
  13. Кудлаєва Н.В. Організаційні аспекти обліку необоротних активів житлово-комунального господарства в Україні / Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку країн СНД» м. Дніпропетровськ  7-8 червня 2013 року  / Н.В. Кудлаєва /  Режим доступу:  http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1516619-1-materiali-mizhnarodnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-problemi-rinku-rozvitku-regioniv-krain-snd-7-8-chervnya-2013-r.php.
  14. Кудлаєва Н. В. Документальне оформлення та порядок проведення інвентаризації / Н.В. Кудлаєва, Н.О. Жека, В.П. Баріда // Кримський економічний вісник. – 3 (10) червень 2014 р. – С. 43-46. – Режим доступу:  http://www.economics.crimea.ua/files/journal/03_10_14.pdf
  15. Кудлаєва Н.В. Необхідність формування резерву сумнівних боргів. Матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. [«Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації»] (Чернівці, 15 жовтня 2014 р.) / Н.В. Кудлаєва // М-во освіти і науки України, Буковинський держ. фінансово-економічний університет. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 452 с. – С. 272-275.
  16. Кудлаєва Н.В. Порядок формування та використання резерву сумнівних боргів. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» м. Львів,  24-25 жовтня 2014 року / Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 235 с. – С. 123-127.
  17. Кудлаєва Н.В. Облік та порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості за поставлену електроенергію. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства»] (Чернівці, 19-20 грудня 2014 р.) /Н.В. Кудлаєва // М-во освіти і науки України, Буковинський держ. фінансово-економічний університет. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 345 с. – С. 123-132.
  18. Кудлаєва Н.В. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»] (м.Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2014 р.) / Н.В.Кудлаєва // Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип.10, 30-31 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]  –  Режим доступу:  conferences.neasmo.org.ua/conf/12/cat/5
  19. Кудлаєва Н.В. Облік курсових валютних різниць та їх вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання. Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – Вип. 29. – 308 с. – С.146-154.
  20. Кудлаєва Н.В. Проблеми обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва, В.С.Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015 –Вип. ІІ (58). Економічні науки. – С.179–188 .
  21. Кудлаєва Н.В. Порядок обрання форми ведення обліку на підприємствах малого бізнесу: Матеріали ХХХІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні наукові дослідження»] (Чернівці, 29 – 30 грудня 2015 р.). Буковинська економічна фундація. [Електронний ресурс]  – Режим доступу:  www.bef.in.ua
  22. Kudlaieva Natalia. Ідентифікація курсових валютних різниць. International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems:the new economic conditions: Conference Proceeding, Part 1, September 28, Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pades, р.160-164
  23. Кудлаєва Н.В. Порядок формування облікової політики суб’єктів малого бізнесу /Н.В.Кудлаєва // Матеріали за підсумками роботи Всеукраїнських науково-практичних конференцій [«Тенденції розвитку правової науки та пріоритети реформування законодавства України як запорука верховенства права та правової держави»] (Івано-Франківськ, 31 березня 2016 р.), [«Проблеми та перспективи розвитку державного управління у світлі сучасних реформаційних процесів»] (Івано-Франківськ, 06 квітня  2016 р.), [«Економічна наука вчора, сьогодні, завтра»] (Івано-Франківськ, 18 квітня  2016 р.),  – Західноукраїнський науковий вісник, 2016. – Вип.1. [Електронний ресурс] –  Режим доступу до журналу: http://visnukblogspot.com/p/blog-page_0.html 

Кузь Василь Іванович

  1. Кузь В.І. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності акціонерних товариств з метою обґрунтування рішень про розподіл прибутку: обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Вісник Буковинської державної фінансової академії / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2011. – №2(21). – С. 295-309.
  2. Кузь В.І. Класифікація облікових факторів впливу на формування фінансових результатів підприємства / В.І. Кузь // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – №4(58). – С. 49-52.
  3. Кузь В.І. Облікове забезпечення статистичних спостережень: проблеми натуральної та вартісної логісмографічності обліково-економічної інформації підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 278-287.
  4. Ідентифікація корпоративних підприємств та їх інформаційних систем в контексті інституційних перетворень / В.В. Прядко, В.К. Євдокименко, В.І. Кузь // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 8-22.
  5. Кузь В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення / В.І. Кузь // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – Випуск 12. Частина 3. – 344 с. – С. 218-222.
  6. Кузь В.І. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті забезпечення стратегічного розвитку суб’єктів господарювання / В.І. Кузь // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – №2(25). – С. 207-215.
  7. Кузь В.І. Принципи та завдання організації бухгалтерського обліку в стратегічному вимірі / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 2 (26). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 334. – С. 187-200.
  8. Кузь В.І. Ідентифікація об’єктів стратегічного обліку в рамках побудови експертної системи прийняття стратегічних рішень на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 307-322.
  9. Кузь В.І. Бухгалтерський облік як інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень / В.І. Кузь // Науковий журнал Вінницького фінансово-економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління». – Вінниця : ВФЕУ, 2014. – №3(43). – 146. – С. 100-107.
  10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект) / В.К. Євдокименко, В.І. Кузь, Л.Ф. Маценко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 473-490.
  11. Кузь В.І. Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий журнал «Молодий вчений» : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – №5(20). – Ч. 2. – 177 с. – С. 8-11.
  12. Кузь В.І. Облікова політика підприємства як складова системи стратегічного управління / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць ; у 2-х част. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. – Вип. 28. Частина І. – 448 с. – С. 192-199.
  13. Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – 272 с. – С. 188-197.
  14. Кузь В.І. Оцінка факторингових ризиків / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 179-185.
  15. Кузь В.І. Міжнародний факторинг в Україні : обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск № 6, Липень. – 2015. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.
  16. Кузь В.І. Напрями удосконалення обліку факторингових операцій / В.І. Кузь // Вісник ЖДТУ. / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 2 (71). – С. 61-64.
  17. Кузь В.І. Сек’юритизація як альтернативне джерело фінансування факторингу / В.І. Кузь // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (2), 2015. – С. 48-54.
  18. Кузь В.І. Підходи та методи оцінки виконання цілей стратегії розвитку підприємства: обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип. 29. – 308 с. – С. 154-163.
  19. Кузь В.І. Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах / В.І. Кузь, В.К. Євдокименко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2016. – 153 с. – С. 37-48.
  20. Кузь В.І. Концепція стратегічного обліку / В.І. Кузь // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. – № 3-4. – С. 215-221.
  21. Кузь В.І. Побудова інформаційної системи в контексті реалізації функцій стратегічного управління / В.І. Кузь // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 5 (47). – С. 191-195.
  22. Кузь В.І. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.

Маценко Лілія Федорівна 

  1. Маценко Л.Ф. Проблеми оцінки об’єктів умовних фактів господарського життя / Л.Ф. Маценко // Проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 2 (20). – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 291 – 300.
  2. Маценко Л.Ф. Методика відображення організаційно-економічних об’єктів фактів господарського життя з невизначеними наслідками на рахунках бухгалтерського обліку / Л.Ф. Маценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 3 (57). – С. 95 – 101.
  3. Маценко Л.Ф. Факт господарського життя з невизначеним наслідком: обгрунтування формалізації поняття / Л.Ф. Маценко // Проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 4 (22). – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 74 – 79.
  4. Маценко Л.Ф. Проблеми класифікації фактів з невизначеними наслідками для цілей обліку та контролю / Л.Ф. Маценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 4(58). – С. 185 – 191.
  5. Маценко Л.Ф. Особливості організації бухгалтерського контролю об’єктів умовних фактів господарського життя / Л.Ф. Маценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія: економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – № 4 (44). – С. 167 – 176.
  6. Маценко Л.Ф. Методика бухгалтерського контролю умовних фактів господарського життя / Л.Ф. Маценко // Вісник Буковинської державної фінансової академії. Серія: економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2011. – № 2 (21). – С. 280 – 294.
  7. Маценко Л.Ф. Обеспечение будущих расходов и платежей: методологические и практические проблемы бухгалтерского учета / Н.И. Петренко, Л.Ф. Маценко // Международный бухгалтерский учет. – Москва: 2012. – № 25(223). – С. 54 – 60.
  8. Маценко Л.Ф. Облікове забезпечення фактів господарського життя з невизначеними наслідками в контексті інституційних перетворень / В. К. Євдокименко, Л. Ф. Маценко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2013. – Вип. 1 (24). – С. 313 – 326.
  9. Маценко Л. Ф. Моделювання бухгалтерського обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками на основі теорії ігор / Л. Ф. Маценко // Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – Вип.2 (25). – С. 228 – 234
  10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект) / В.К. Євдокименко, В.І. Кузь, Л.Ф. Маценко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 473 – 490.
  11. Маценко Л. Ф. Фактори виникнення ризиків спільної діяльності / Л. Ф. Маценко // Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 357 – 363.
  12. Маценко Л.Ф. Система контролю спільної діяльності / Л.Ф. Маценко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014.- №3 (43). – С. 18 – 22.
  13. Маценко Л.Ф. Контроль непередбачених активів та непередбачених зобов’язань за умов спільної діяльності без створення юридичної особи / Л.Ф. Маценко // Регіональна економіка та бізнес-управління : науковий, виробничо-практичний журнал / МОНУ .– 2015.  – № 3 (47). – С. 72 – 79.
  14. Маценко Л.Ф. Удосконалення обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками в частині забезпечень та непередбачених зобов’язань/ Л.Ф. Маценко, В.Д. Попова, А.Ю. Огороднік // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 4. – С. 189 – 201.
  15. Маценко Л.Ф. Можливості використання стратегічного аналізу для спільної діяльності без створення юридичної особи / Л.Ф. Маценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – С. 217 – 225.

 Попова Валентина Дмитрівна 

  1. Попова В.Д. Облікове забезпечення статистичних спостережень: проблеми натуральної та вартісної логісмографічності обліково-економічної інформації підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 278-287.
  2. Попова В.Д. Теорія інтенсивного типу економічного зростання. Стратегія антикризового управління і економічного зростання національного виробництва / В.Д. Попова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 22-23 березня 2012 р.). – Тернопіль: Астон. – 204 с.
  3. Попова В.Д. Необхідність інноваційного спрямування інвестиційних коштів на підприємствах: теоретичний аспект / В.Д. Попова // Вісник Буковинської державної фінансової академії / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2012. – №1(24). – С.16-25.
  4. Попова В.Д. Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / В.Д. Попова // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. Випуск 27. – Чернівці: Технодрук, 2013. – С. 65-71.
  5. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н.І. Пилипів, В.В. Стефініна. – Івано-Франківськ: видавець Віктор Дяків, 2014. – 390 с.
  6. Попова В.Д. Облікова політика як чинник управління. Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації / В.Д. Попова // Матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 452 с. – С. 286-289.
  7. Попова В.Д. Удосконалення обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками в частині забезпечень та непередбачених зобов’язань / В.Д. Попова, Л.Ф. Маценко, А.Ю. Огороднік // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 5(47). – С. 205-209.
  8. Попова В.Д. Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. / В.Д. Попова // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. – №3-4 (62). – С. 211-215.
  9. Попова В.Д. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.
  10. Попова В.Д. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень: взаємозв’язок облікових та аналітичних процедур / В.Д. Попова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІІ (63). 

Савчук Дмитро Георгійович 

  1. Савчук Д. Г Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового контролінгу / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 117–126. – 0,6 д.а. (Особистий внесок автора: обґрунтовано висновки щодо інноваційності інструментів фінансового контролінгу) (0,3 д.а.).
  2. Савчук Д. Г. Вартісно–орієнтований контролінг – інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 77–88. – 0,72 д.а. (Особистий внесок автора: визначено можливості інтеграції вартісно-орієнтованих показників у систему оцінки ризиків) (0,4 д.а.).
  3. Савчук Д. Г. Фінансовий контролінг на підприємстві в період економічної кризи /Д.Г. Савчук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 12. – С. 91–96 (0,5 д.а.).
  4. Савчук Д. Г. Контролінг витрат у антикризовому фінансовому управлінні підприємством /Д.Г. Савчук  // Облік і фінанси. 2014. №4. – С. 140145      (0,5 д.а.).
  5. Савчук Д. Г. Інноваційні інструменти антикризового фінансового контролінгу на підприємстві /Д.Г. Савчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 9. – С. 177–181 (0,5 д.а.).
  6. Савчук Д. Г. Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві /Д.Г. Савчук  // Економіст. – 2014. – №11. – С. 41–44 (0,5 д.а.). 

Черничук Любов Василівна

  1. Черничук Л. В. Комп’ютеризована модернізація та уніфікація екологічного податку як основного інструменту екологічного контролю / Л.В.Черничук, Г.В.Прохоро в// Ефективна економіка.- 2013. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
  2. Черничук Л. В. Переваги системи внутрішнього контролю в умовах економічної кризи/ Л.В.Черничук // Ефективна економіка.- 2013. – № 5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
  3. Черничук Л. В. Балансознавство в системі прийняття управлінських рішень: історичний аспект / Л. В.Черничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – 384 с. – С.318-325
  4. Черничук Л. В. Прогнозування та моделювання величини кредитної ставки вітчизняного кредитного ринку: моніторинг діяльності закордонних кредитних спілок / Л. В.Черничук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : Технодрук,2013. – Вип.2 (25). – 264 с. – С.33-42
  5. Черничук Л. В. Стохастичність соціально-економічних наслідків виробничого травматизму в Україні / Л. В.Черничук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці : Технодрук,2014. –– 436 с. – С.192-202.
  6. Черничук Л. В. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / Л. В.Черничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 6, Частина 5. 2014. – 320 с. – С.77-80.
  7. Черничук Л. В. Модель впливу сукупності факторів динамічного та невизначеного середовища на рівень співвідношення в промисловості / Л. В.Черничук // Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Серія: Економіка. Науковий журнал. Т. 19. Випуск 2/3. 2014 – 235с. – С.231-234.
  8. Черничук Л. В., Скляр Є.В. Інституційні аспекти побудови економічних процесів / Л. В.Черничук,Є. В. Скляр // Молодий вчений. — 2015. — №4. С. с.79-82
  9. Черничук Л. В. Аналіз асиметрій міжрегіонального розвитку України / Л. В.Черничук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 2015. – 307с. – С.285-295.
  10. Черничук Л. В. Аналіз соціально-економічних та соціально-демографічних складових життєвого рівня різних верств населення України / Л. В.Черничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 10, Частина 3. 2015. – 280 с. – С.132-136.
  11. Черничук Л. В., Скляр Є.В. Прогнозування сценаріїв розвитку показників фінансової стійкості банку «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» // Л. В.Черничук,Є. В. Скляр // Молодий вчений. – 2016. – №1. С.159-165