Абрамова Алла Сергіївна 

 1. Абрамава А.С. Облік податкових надходжень до бюджету: шляхи вдосконалення / А.С. Абрамова // Збірник наукових праць НДІ фінансового права. – Київ: Алерта, 2011. – 400 с. – С. 259 – 262.
 2. Абрамова А.С. Інструменти фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу в Європі / А.С. Абрамова // Науковий вісник БДФЕУ. – 2012. – Вип. 2(23). – С. 81-89.
 3. Абрамова А.С. Апробація методичних підходів до оцінки ефективності фінансово-кредитного забезпечення малого та середнього бізнесу в регіоні на прикладі Чернівецької області / А.С. Абрамова, Н.З. Блащук-Дев’яткіна // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 25. – С. 90-98.
 4. Абрамова А.С. Місце банківських інститутів у фінансово-кредитній підтримці малого та середнього бізнесу / А.С. Абрамова // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2013. – Вип. 4. – С. 179-182.
 5. Абрамова А.С. Необхідність та проблематика забезпечення сприятливих умов діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні / А.С. Абрамова // Часопис економічних реформ. – 2013. – № 2 (10). – С. 6-11.
 6. Абрамова А.С. Роль международных организаций в финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса Украины / А.С. Абрамова // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2013. – 2013. – С. 337-349.
 7. Абрамова А.С. Стан фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу комерційними банками в Україні / А.С. Абрамова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 24. – С. 143-147.
 8. Абрамова А.С. Митні платежі як складова доходів державного бюджету / А.С. Абрамова, Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 270-275.
 9. Абрамова А.С. Система адміністрування податків в Україні / А.С. Абрамова, Н.В. Грапко, А.В. Жаворонок // Фінансові дослідження: науковий журнал. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. – 2016. – № 1 (1). – С. 6 – 12.
 10. Абрамова А.С. Проблематика податкового адміністрування та шляхи вирішення / А.С. Абрамова // Молодий вчений. – 2016. – № 12. (у друці)

Гангал Людмила Сергіївна 

 1. Гангал Л.С. Визначальні риси трансформації організаційно-правових форм підприємств аграрної сфери: світовий досвід та українські реалії / Л.С. Гангал  // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (24). – С. 44-56.
 2. Гангал Л.С. Особливості функціонування українського агробізнесу в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки / А.М. Стельмащук, Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 5-11.
 3. Гангал Л.С. Генезис структурних перетворень у аграрному секторі економіки України та визначення векторів подальших трансформацій сільськогосподарського виробництва / Л.С. Гангал // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 1. – С. 207-214.
 4. Гангал Л.С. Аналіз фінансового стану аграрних підприємств різних організаційно-правових форм та шляхи його поліпшення / Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2014. – № 2 (51). – С. 58-70.
 5. Гангал Л.С. Аналіз рівня ресурсозабезпеченості аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і моделювання впливу основних виробничих факторів на фінансові-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання / Л.С. Гангал // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8 (439). – С. 106-114.
 6. Гангал Л.С. Перспективні напрямки трансформації суб’єктів аграрного ринку в умовах глобалізації економічних процесів / Л.С. Гангал, А.М. Стельмащук // Сталий розвиток  економіки. – 2015. –  № 2 (27). – С. 5-12
 7. Hanhal L.S. Сompetitiveness analysis of agricultural enterprises of different legal forms and ways of increasing competitive positions / L.S. Hanhal // International Journal of Economics and Society. – 2015. – № 2. – P. 119-124 (0,45 д.а.).
 8. Гангал Л.С. Екологічний облік як інформаційний інструмент управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4. – С. 295-300 (Index Copernicus) (0,55 д.а.).
 9. Гангал Л.С. Організація та методика обліку у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських формувань [Електронний ресурс]. – Ефективна економіка. ‒ – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4467
 10. Гангал Л.С. Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / Л.С. Гангал // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2 (6). – С. 124-130.
 11. Гангал Л.С. Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основі екологічних показників / Л.С. Гангал, О.В.  Зибарева // Держава та регіони. – 2016. – № 2. – С. 3-10.
 12. Гангал Л.С. Концептуальні засади облікового забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств на основі екологічних показників / Л.С. Гангал // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 71-75.
 13. Гангал Л.С. Облікова інформація як основа обґрунтування рішень різних ієрархічних рівнів менеджменту сучасних підприємницьких структур/ Л.С. Гангал //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». – 2017. – №24. – с. 123-127. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/2/29.pdf

Косминко Михайло Васильович 

 1. Косминко М.В. Стандартизація управлінського обліку як інструмент його активізації / М.В. Косминко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць, вип. 27 . – Чернівці: Технодрук, 2014 . – с. 219-225.
 2. Косминко М.В. Стандартизація управлінського обліку як інструмент його активізації / М.В. Косминко // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної  науково-практичної  конференції, присвяченої  70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2014 . – с. 267-268
 3. Косминко М.В. Методика калькулювання собівартості готової продукції, незавершеного виробництва та прибутку / М.В. Косминко // Тези доповідей учасників ІX міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна [«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: Теорія, методологія, організація»] (Київ, 25 березня   2011 р.) / М.В. Косминко / Міністерство освіти і науки України, Національна академія статистики, обліку і аудиту держкомстату України. – Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 324 с. – С. 266-268
 4. Косминко М.В. Платформа 1С як інструмент розробки бізнес-додатків / М.В. Косминко // Тези доповідей учасників XІІ всеукраїнської науково-практичної конференції [«Нові інформаційні технології в освіті» (Технології «1С» у підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів] (Київ, 12 лютого 2014 р.) / М.В. Косминко /. – Київ: 1С Паблишінг, 2014. – 219 с. – С. 104 – 106.
 5. Косминко М.В. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства / М.В. Косминко // І Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів 11 грудна 2015 р.) Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан та перспективи розвитку:  тези доповідей. – Чернігів: ЧНТУ, 2015, с. 37 – 38
 6. Косминко М.В. Аспекти генезису та розвитку управлінського обліку / М.В. Косминко // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у 21 столітті: тези виступів Міжнар. наук-практ  конфер. – Житомир: Вид. О.О. Євенюк, 2015,  с. 47  – 49. 

Лучик Галина Миколаївна 

 1. Лучик Г.М. Аналітичні процедури у системі управлінських рішень / Г.М. Лучик // Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія “Фінанси і кредит”, 2012, №1, (Економіка, Організація) – м. Суми, 2012. – С. 2 – 8.
 2. Лучик Г.М. Сутність інформації у системі прийняття управлінських рішень / Г.М. Лучик // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки) – №2 (22) Том 4 – м. Мелітополь, 2013. – С. 185 – 196.
 3. Лучик Г.М. Класифікація інформації у системі управління / Г.М. Лучик // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету (Економічні науки) – Випуск 2 (25) – м. Чернівці, 2013. – С. 223 – 228.
 4. Лучик Г.М. Вимоги, щодо інформації у системі прийняття управлінських рішень / Г.М. Лучик // Міжнародний збірник наукових праці “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу” – Житомирський національний технологічний університет – м. Житомир, № 2 (26). – 2013. – С. 227 – 236.
 5. Лучик Г.М. Обліково-аналітична інформація у формуванні інформаційної моделі для управління / Г.М. Лучик // Міжнародний збірник наукових праці “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу” – Житомирський національний технологічний університет – м. Житомир, № 3 (27). – 2013. – С. 219 – 226.
 6. Лучик Г.М. Облік як система у формуванні інформаційної бази для управління / Г.М. Лучик // Науковий журнал “Молодий вчений” – №10 (13) жовтень, 2014 р. Частина І – 2014. – С. 91 – 95.
 7. Лучик Г.М. Модель оцінки діяльності підприємства у системі прийнятті управлінських рішень / Лучик Г.М. // Науковий вісник Херсонського державного університету – Економічні науки – Випуск 8/2014 – С. 201 – 205.
 8. Лучик Г.М. Місце облікової системи у системі управління / Г.М. Лучик // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету (Економічні науки) – Випуск 28, Частина І – м. Чернівці, 2015. – С. 199 – 208.
 9. Лучик Г.М. Характеристика критеріїв обліково-економічної інформації у забезпечення якісної інформаційної бази для управління / Г.М. Лучик // Економічний електронний збірник фахових видань “Глобальні та національні проблеми” – №7. – м. Миколаїв, 2015. – С. 834 – 839. – Режим доступ: http://global-national.in.ua/archive/7-2015.
 10. Лучик Г.М. Облікова політика як інструмент формування обліково-аналітичної інформації в управлінні / Г.М. Лучик // Електронне фахове видання “Ефективна економіка” – № 12, 2015. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4664.
 11. Лучик Г.М. Інтегрована звітність – як процес консолідації обліково-аналітичної інформації для управління сільськогосподарськими формуваннями [Електронний ресурс] / Г.М. Лучик // Економічний електронний збірник фахових видань “Глобальні та національні проблеми” – №14. – м. Миколаїв, 2016. – С. 956 – 960. – Режим доступ: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/192.

Винятинська Людмила Василівна 

 1. Винятинська Л.В. Методика статичного дослідження платоспроможності промислових підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Л.В. Винятинська // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – № (24). – С. 103 – 111. (0,4 д.а.)
 2. Винятинська Л.В. Етапи комплексного статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств в умовах ринкової нестабільності / Л.В. Винятинська // Міжнародний збірник наукових праць Житомирського державний технічний університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 3 (27). –с.432 – С. 37 – 44. – ISSN 1994-1749 (0,5 д.а.)
 3. Винятинська Л.В. Напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств [Електронний ресурс] / І.М Шост, Л.В. Винятинська// Ефективна економіка. – К., 2014. – № 10. – Режим доступу: http: //www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3440. – ISSN2307-2105 ( 0,6 д.а., з яких особисто автору належить 0,5 д.а. – визначено напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств та їх характеристика).
 4. Винятинська Л.В. Теоретичне обґрунтування рівня платоспроможності лісових господарств в умовах конкурентного середовища/ Л.В.Винятинська// Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Чернівці. – 2015. – № 29. – С.210 – 217.
 5. Винятинська Л.В. Місце та роль статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в системі державного управління/ Л.В.Винятинська // Глобальні  та  національні  проблеми  економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: global-national.in.ua – 2016
 6. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / І.М Шост, Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost , CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue , COPAC Union Catalogue, Соціонет, J-Gate, Directory of Research Journals Indexing, Академия Google, Research Bible). – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2014. – № 3. – с.364 – С.171-177
 7. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost , CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue , COPAC Union Catalogue, Соціонет, J-Gate, Directory of Research Journals Indexing, Академия Google, Research Bible). – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2016. – № 2. – С. 19-25.
 8. Винятинська Л.В. Кореляційно-регресійний аналіз індексу ліквідності / Л.В. Винятинська // Молодий вчений. Серія: Економічні науки (РИНЦ, ScholarGoogle, ОАЛ, CiteRactor, Researche Bible). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – № 8 (11). – с.191 – С. 71 – 77.( 0,7 д.а.)
 9. Винятинська Л.В. Методологічні засади статистичного аналізу платоспроможності промислових підприємств / Л.В. Винятинська // Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2013. – №.1 (Ч.1). – С.74-76 – ISSN: 2306- ( 0,3 д.а.)
 10. Винятинська Л.В. Оцінка платоспроможності підприємств в умовах глобалізацій суспільних процесів / Л.В.Винятинська // Інноваційні виміри розвитку світової економіки: зб.наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.14 – 17. (0,3 д.а.)
 11. Винятинська Л.В. Державне регулювання лісових господарств  в контексті управління їх платоспроможністю/ Л.В. Винятинська // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. –  V(23), I.: 139, 2017. – C. 21-23 – Режим доступу: www.seanewdim.com
 12. Винятинська Л.В. Місце та роль статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в системі державного управління/ Л.В.Винятинська // Глобальні  та  національні  проблеми  економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/component/content/article/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2237-vinyatinska-l-v-mistse-ta-rol-statistichnogo-analizu-platospromozhnosti-lisovikh-gospodarstv-u-sistemi-derzhavnogo-upravlinnya
 13. Винятинська Л.В. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / Л.В. Винятинська // Проблеми економіки. – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2016. – № 2. – С. 19. – Режим доступу: http://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2016&abstract=2016_02_0

Ілащук Світлана Анатоліївна 

 1. Ілащук С.А. Теоретичні підходи до визначення контролю в системі управління підприємством / С.А. Ілащук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – – №40. – С. 106-110.
 2. Ілащук С.А. Організація контролю у сфері охорони здоров’я в Україні/ С.А. Ілащук // Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / БДФА. – Чернівці : БДФА, 2011. – С.41–45
 3. Ілащук С.А. Фінансовий контроль як інструмент реалізації стратегічних рішень / С.А. Ілащук // Сучасні проблеми менеджменту : матер. VII міжнар. наук.-практ. конф.   (м. Київ, 27-28 жовтня  2011 р.) / НАУ. – К. : НАУ, 2011. – С. 64-78.
 4. Ілащук С.А. Фінансовий контроль як інструмент теорії обмежених систем Е. Голдратта / С.А. Ілащук //  Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua
 5. Ілащук С.А. Методологічні підходи до організації фінансового контролю економічних відносин  / С.А. Ілащук /  Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – Вип. 27. – С. 24–31.
 6. Ілащук С.А. Теоретико-методологічні аспекти фінансового контролю казначейської служби / С.А. Ілащук //   Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІV (56). – С. 186-193
 7. Ілащук С.А. Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів / С.А. Ілащук / Ефективна економіка. – 2015. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua
 8. Ілащук С.А. Трансформаційні зміни контрольної функції використання коштів місцевих бюджетів / С.А. Ілащук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського . – 2015.  – № 4. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua
 9. Ілащук С.А. Основні парадигми впровадження внутрішнього контролю в органах Казначейської служби / С.А. Ілащук // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 29-30 травня 2015 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – – С.91-94.
 10. Ілащук С.А. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності бюджетних установ як основа економічної безпеки / С.А. Ілащук // Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – Вип. 29. – С. 39-45
 11. Ілащук С.А. Удосконалення системи контролінгу як передумова до покращення економічної безпеки суб’єкта господарювання / С.А. Ілащук //Ефективна економіка. – 2016. – №5-6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka. com.ua.
 12. Ілащук С.А. Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / С.А. Ілащук // Ефективна економіка. – 2015. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32254
 13. Ілащук С.А. Трансформаційні зміни контрольної функції використання коштів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / С.А. Ілащук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського . – 2015.  – № 4. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua, http://global-national.in.ua/component/content/article/12-vipusk-4-berezen-2015-r/685-ilashchuk-s-a-transformatsijni-zmini-kontrolnoji-funktsiji-vikoristannya-koshtiv-mistsevikh-byudzhetiv, http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788425,6.html
 14. Ілащук С.А. Удосконалення системи контролінгу як передумова до покращення економічної безпеки [Електронний ресурс] / С.А. Ілащук // Ефективна економіка. – 2016. – №5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32254

Королюк Наталія Михайлівна 

 1. Королюк Н.М. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути чи не бути в постіндустріальній економіці? / С. Легенчук, Н. Королюк //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. –  № 2 . – С. 139-150.
 2. Королюк Н.М Розвиток теорії бухгалтерського обліку в англомовних країнах : на шляху до мультипарадигмальної дисципліни. .  / Петрук О.М.,  Легенчук С.Ф.,  Королюк Н.М. //  Науково-виробничий журнал  «Облік і фінанси». -2013. – №3 . С. 48-56
 3. Королюк Н.М. Метаморфоза підходів до адміністрування ПДВ в УкраїніД.Л. Лозинський,Н.М. Королюк//SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION: Economics. – 2016. – II (2).  С.25 – 28
 4. Королюк Н.М. Роль організації та інформаційного забезпечення управлінського обліку на підприємстві: реалії і перспективи / Н.М. Королюк, Д.Л. Лозинський // Міжнародний науковий економічний журнал «Бизнес Информ». – 2016. –  №4. – С. 201 -205

Жаворонок Артур Віталійович 

 1. Жаворонок А.В. Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку / О.І. Гонта, А.В. Жаворонок // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Випуск 24. – С. 205 – 210.
 2. Жаворонок А.В. Факторинг як один із видів альтернативних послуг / О.І. Гонта, Н.С. Островська, А.В. Жаворонок // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Черніг. нац. технолог. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технолог. ун-т. – 2014. – №3 (75). – С. 166-171.
 3. Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських послуг / А.В. Жаворонок // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ. – 2015. – Вип. 28. Частина І. – С. 23-31.
 4. Жаворонок А.В. Науково-методичні основи формування податкової складової бюджету / Н.С. Островська, О.М. Урікова, А.В. Жаворонок // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці: Технодрук. – – С. 45-55.
 5. Жаворонок А.В. Митні платежі як складова доходів державного бюджету / А.С. Абрамова, Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. – Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т. – 2015. – Номер 4 (4). – С. 270-275.
 6. Жаворонок А. Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрями досягнення / Н. Островська, О. Пітик, А. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. – Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т. – 2016. – Номер 1(5). – С. 224 – 229.
 7. Жаворонок А.В. Система адміністрування податків в Україні / Н.В. Грапко, А.С. Абрамова, А.В. Жаворонок // Фінансові дослідження: науковий журнал. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. – 2016. – № 1 (1). – С. 6 – 12.
 8. Жаворонок А.В. Диверсифікація банківських послуг: факторний вплив / А.В. Жаворонок // Молодий вчений. – 2016. – №12. (в друці)

Кравчук Віктор Сергійович 

 1. Кравчук В.С. Проблеми обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва, В.С.Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015 –Вип. ІІ (58). Економічні науки. – С.179–188 .
 2. Кравчук В.С. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – 272 с. – С. 188-197.
 3. Кравчук В.С. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.

Кудлаєва Наталія Вікторівна                                            

 1. Кудлаєва Н.В. Економічні аспекти державного регулювання житлово-комунального господарства / Н.В.Кудлаєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». – Донецьк, 2012. – ІІІ. – Вип. 219. – С. 168–179.
 2. Кудлаєва Н.В. Напрямки удосконалення обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку» м. Херсон 7-8 червня 2013 року
 3. Кудлаєва Н.В. Роль і завдання фінансового обліку в розвитку економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій»] (Чернівці, 17-18 листопада 2011 р.) / Н.В. Кудлаєва /Міністерство освіти і науки України, Бук.держ.фін.акад. –  Чернівці: БДФА, 2011. – С.144-147.
 4. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення процесу придбання запасів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації»] (Чортків,  26-27 квітня 2012  р.) / Н.В. Кудлаєва / Міністерство освіти і науки України, Чортківський інститут підприємництва та бізнесу. – Чортків:  – С. 37-39.
 5. Кудлаєва Н.В. Актуальні проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками /Н.В. Кудлаєва, В.С. Сатур // Режим доступу: http: // nauka.kushnir.mk.ua/?p= 42392
 6. Кудлаєва Н.В. Фінансування розвитку житлово-комунального господарства / Н.В. Кудлаєва // Матеріали міжнародної конференції [«Бюджетна податкова реформа : матеріали»] (Ірпінь, 2012 р.) / Н.В.Кудлаєва / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Ірпінь, НДФІ. 2012. – Режим доступу: http: // ndi-fp.asta.edu.ua/i http://ndi-fp.asta.edu.ua/index.php?option = com_content&view=article&id=231:2012-07-10-09-23-59&catid=14:-4&Itemid=129
 7. Кудлаєва Н.В. Реформування житлово-комунального господарства в Україні // Матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції [«Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку»/ ] ( м. Одеса 25-27 липня 2012 року) / Н.В. Кудлаєва / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Одеса : 2012. – С. 25-27.
 8. Кудлаєва Н.В. Напрямки удосконалення житлово-комунального господарства Чернівецької області // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки»] (Сімферополь-Судак 31 травня – 2 червня 2012 року) / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту  України. – Сімферополь: 2012. –  С. 49–50.
 9. Кудлаєва Н.В. Розвиток житлово-комунального господарства в Україні // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції [«Наука України: перспективи та потенціал»] (Одеса 26-28 квітня 2012 року) / Н.В.Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса: 2012. –  С. 67–69.
 10. Кудлаєва Н.В. Особливості оподаткування, обліку та звітності ОСББ // Матеріали ІІВсеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку» м. Миколаїв 12-13 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки України. – Миколаїв: 2012. –  С. 187–193.
 11. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства в Україні / ХІІ Міжнародна науково-практична заочна конференція «Молода наука. Перспективи та пріоритети розвитку» м. Київ 25-27 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: 2012. – С. 113–119.
 12. Кудлаєва Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства в Україні / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Молода наука. Перспективи та пріоритети розвитку» м. Київ 25-27 грудня 2012 року / Н.В. Кудлаєва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: 2012. – С. 113–119.
 13. Кудлаєва Н.В. Організаційні аспекти обліку необоротних активів житлово-комунального господарства в Україні / Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку країн СНД» м. Дніпропетровськ  7-8 червня 2013 року  / Н.В. Кудлаєва /  Режим доступу:  http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1516619-1-materiali-mizhnarodnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-problemi-rinku-rozvitku-regioniv-krain-snd-7-8-chervnya-2013-r.php.
 14. Кудлаєва Н. В. Документальне оформлення та порядок проведення інвентаризації / Н.В. Кудлаєва, Н.О. Жека, В.П. Баріда // Кримський економічний вісник. – 3 (10) червень 2014 р. – С. 43-46. – Режим доступу:  http://www.economics.crimea.ua/files/journal/03_10_14.pdf
 15. Кудлаєва Н.В. Необхідність формування резерву сумнівних боргів. Матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. [«Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації»] (Чернівці, 15 жовтня 2014 р.) / Н.В. Кудлаєва // М-во освіти і науки України, Буковинський держ. фінансово-економічний університет. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 452 с. – С. 272-275.
 16. Кудлаєва Н.В. Порядок формування та використання резерву сумнівних боргів. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» м. Львів,  24-25 жовтня 2014 року / Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 235 с. – С. 123-127.
 17. Кудлаєва Н.В. Облік та порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості за поставлену електроенергію. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства»] (Чернівці, 19-20 грудня 2014 р.) /Н.В. Кудлаєва // М-во освіти і науки України, Буковинський держ. фінансово-економічний університет. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 345 с. – С. 123-132.
 18. Кудлаєва Н.В. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»] (м.Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2014 р.) / Н.В.Кудлаєва // Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип.10, 30-31 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]  –  Режим доступу:  conferences.neasmo.org.ua/conf/12/cat/5
 19. Кудлаєва Н.В. Облік курсових валютних різниць та їх вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання. Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – Вип. 29. – 308 с. – С.146-154.
 20. Кудлаєва Н.В. Проблеми обліку основних засобів / Н.В. Кудлаєва, В.С.Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015 –Вип. ІІ (58). Економічні науки. – С.179–188 .
 21. Кудлаєва Н.В. Порядок обрання форми ведення обліку на підприємствах малого бізнесу: Матеріали ХХХІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні наукові дослідження»] (Чернівці, 29 – 30 грудня 2015 р.). Буковинська економічна фундація. [Електронний ресурс]  – Режим доступу:  www.bef.in.ua
 22. Kudlaieva Natalia. Ідентифікація курсових валютних різниць. International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems:the new economic conditions: Conference Proceeding, Part 1, September 28, Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pades, р.160-164
 23. Кудлаєва Н.В. Порядок формування облікової політики суб’єктів малого бізнесу /Н.В.Кудлаєва // Матеріали за підсумками роботи Всеукраїнських науково-практичних конференцій [«Тенденції розвитку правової науки та пріоритети реформування законодавства України як запорука верховенства права та правової держави»] (Івано-Франківськ, 31 березня 2016 р.), [«Проблеми та перспективи розвитку державного управління у світлі сучасних реформаційних процесів»] (Івано-Франківськ, 06 квітня  2016 р.), [«Економічна наука вчора, сьогодні, завтра»] (Івано-Франківськ, 18 квітня  2016 р.),  – Західноукраїнський науковий вісник, 2016. – Вип.1. [Електронний ресурс] –  Режим доступу до журналу: http://visnukblogspot.com/p/blog-page_0.html 
 24. Кудлаєва Н.В. Особливості застосування акредитивної форми розрахунків в іноземній валюті / Н.В. Кудлаєва, О.Д. Онуфрак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2017. – № 27. – С124-128. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24788433&org=%20%20%20%20%20%20%20%20,p24788433,3.html
 25. Кудлаєва Н.В. Переоцінка основних засобів: податковий та бухгалтерський аспект / Н.В. Кудлаєва // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://global-national.in.ua/issue-19-2017/27-vipusk-19-zhovten-2017-r/3469-kudlaeva-n-v-pereotsinka-osnovnikh-zasobiv-podatkovij-ta-bukhgalterskij-aspekt

Кузь Василь Іванович

 1. Кузь В.І. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності акціонерних товариств з метою обґрунтування рішень про розподіл прибутку: обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Вісник Буковинської державної фінансової академії / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2011. – №2(21). – С. 295-309.
 2. Кузь В.І. Класифікація облікових факторів впливу на формування фінансових результатів підприємства / В.І. Кузь // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – №4(58). – С. 49-52.
 3. Кузь В.І. Облікове забезпечення статистичних спостережень: проблеми натуральної та вартісної логісмографічності обліково-економічної інформації підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 278-287.
 4. Ідентифікація корпоративних підприємств та їх інформаційних систем в контексті інституційних перетворень / В.В. Прядко, В.К. Євдокименко, В.І. Кузь // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 8-22.
 5. Кузь В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення / В.І. Кузь // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – Випуск 12. Частина 3. – 344 с. – С. 218-222.
 6. Кузь В.І. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті забезпечення стратегічного розвитку суб’єктів господарювання / В.І. Кузь // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – №2(25). – С. 207-215.
 7. Кузь В.І. Принципи та завдання організації бухгалтерського обліку в стратегічному вимірі / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 2 (26). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 334. – С. 187-200.
 8. Кузь В.І. Ідентифікація об’єктів стратегічного обліку в рамках побудови експертної системи прийняття стратегічних рішень на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 307-322.
 9. Кузь В.І. Бухгалтерський облік як інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень / В.І. Кузь // Науковий журнал Вінницького фінансово-економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління». – Вінниця : ВФЕУ, 2014. – №3(43). – 146. – С. 100-107.
 10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект) / В.К. Євдокименко, В.І. Кузь, Л.Ф. Маценко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 473-490.
 11. Кузь В.І. Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий журнал «Молодий вчений» : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – №5(20). – Ч. 2. – 177 с. – С. 8-11.
 12. Кузь В.І. Облікова політика підприємства як складова системи стратегічного управління / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць ; у 2-х част. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. – Вип. 28. Частина І. – 448 с. – С. 192-199.
 13. Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – 272 с. – С. 188-197.
 14. Кузь В.І. Оцінка факторингових ризиків / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 179-185.
 15. Кузь В.І. Міжнародний факторинг в Україні : обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск № 6, Липень. – 2015. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.
 16. Кузь В.І. Напрями удосконалення обліку факторингових операцій / В.І. Кузь // Вісник ЖДТУ. / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 2 (71). – С. 61-64.
 17. Кузь В.І. Сек’юритизація як альтернативне джерело фінансування факторингу / В.І. Кузь // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (2), 2015. – С. 48-54.
 18. Кузь В.І. Підходи та методи оцінки виконання цілей стратегії розвитку підприємства: обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип. 29. – 308 с. – С. 154-163.
 19. Кузь В.І. Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах / В.І. Кузь, В.К. Євдокименко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2016. – 153 с. – С. 37-48.
 20. Кузь В.І. Концепція стратегічного обліку / В.І. Кузь // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. – № 3-4. – С. 215-221.
 21. Кузь В.І. Побудова інформаційної системи в контексті реалізації функцій стратегічного управління / В.І. Кузь // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 5 (47). – С. 191-195.
 22. Кузь В.І. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.
 23. Кузь В.І. Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві / В.І. Кузь // Науковий журнал «Молодий вчений» : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – №5(20). – Ч. 2. – 177 с. – С. 8-11. http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,6.html
 24. Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Стаття 11. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – 272 с. – С. 188-197. http://journals.indexcopernicus.com/++-+,p24780561,6.html Посилання: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/ download/ archive/ 2015/v2/24.pdf
 25. Кузь В.І. Оцінка факторингових ризиків / В.І. Кузь // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 179-185.  http://journals.indexcopernicus.com/+++++++++,p24786006,6.html                Посилання: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User /%D0% /Downloads/54315-116362-1-PB.pdf
 26. Кузь В.І. Міжнародний факторинг в Україні : обліково-аналітичний аспект / В.І. Кузь // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск № 6, Липень. – 2015. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.  http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788425,6.html,     Посилання: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.
 27. Кузь В.І. «Homo Economicus» в інформаційному суспільстві. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №19, Жовтень. – 2017. URL: http://global-national.in.ua/issue-19-2017 (дата звернення: 6.11.2017).  http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788425,6.html  Посилання: http://global-national.in.ua/issue-19-2017
 28. Кузь В.І., Попова В.Д. Інформаційні потреби та запити суб’єктів економічних відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки».  Вип. 26., 2017. (в друці). https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45412
 29. Кузь В.І., Попова В.Д. Інформаційні потреби та запити суб’єктів економічних відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки».  Вип. 26., 2017. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45412

Маценко Лілія Федорівна 

 1. Маценко Л.Ф. Проблеми оцінки об’єктів умовних фактів господарського життя / Л.Ф. Маценко // Проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 2 (20). – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 291 – 300.
 2. Маценко Л.Ф. Методика відображення організаційно-економічних об’єктів фактів господарського життя з невизначеними наслідками на рахунках бухгалтерського обліку / Л.Ф. Маценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 3 (57). – С. 95 – 101.
 3. Маценко Л.Ф. Факт господарського життя з невизначеним наслідком: обгрунтування формалізації поняття / Л.Ф. Маценко // Проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 4 (22). – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 74 – 79.
 4. Маценко Л.Ф. Проблеми класифікації фактів з невизначеними наслідками для цілей обліку та контролю / Л.Ф. Маценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 4(58). – С. 185 – 191.
 5. Маценко Л.Ф. Особливості організації бухгалтерського контролю об’єктів умовних фактів господарського життя / Л.Ф. Маценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія: економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – № 4 (44). – С. 167 – 176.
 6. Маценко Л.Ф. Методика бухгалтерського контролю умовних фактів господарського життя / Л.Ф. Маценко // Вісник Буковинської державної фінансової академії. Серія: економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2011. – № 2 (21). – С. 280 – 294.
 7. Маценко Л.Ф. Обеспечение будущих расходов и платежей: методологические и практические проблемы бухгалтерского учета / Н.И. Петренко, Л.Ф. Маценко // Международный бухгалтерский учет. – Москва: 2012. – № 25(223). – С. 54 – 60.
 8. Маценко Л.Ф. Облікове забезпечення фактів господарського життя з невизначеними наслідками в контексті інституційних перетворень / В. К. Євдокименко, Л. Ф. Маценко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2013. – Вип. 1 (24). – С. 313 – 326.
 9. Маценко Л. Ф. Моделювання бухгалтерського обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками на основі теорії ігор / Л. Ф. Маценко // Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – Вип.2 (25). – С. 228 – 234
 10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект) / В.К. Євдокименко, В.І. Кузь, Л.Ф. Маценко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – 492 с. – С. 473 – 490.
 11. Маценко Л. Ф. Фактори виникнення ризиків спільної діяльності / Л. Ф. Маценко // Науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / МОНУ, БДФЕУ; [гол. ред. Прядко В.В.]. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 357 – 363.
 12. Маценко Л.Ф. Система контролю спільної діяльності / Л.Ф. Маценко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014.- №3 (43). – С. 18 – 22.
 13. Маценко Л.Ф. Контроль непередбачених активів та непередбачених зобов’язань за умов спільної діяльності без створення юридичної особи / Л.Ф. Маценко // Регіональна економіка та бізнес-управління : науковий, виробничо-практичний журнал / МОНУ .– 2015.  – № 3 (47). – С. 72 – 79.
 14. Маценко Л.Ф. Удосконалення обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками в частині забезпечень та непередбачених зобов’язань/ Л.Ф. Маценко, В.Д. Попова, А.Ю. Огороднік // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 4. – С. 189 – 201.
 15. Маценко Л.Ф. Можливості використання стратегічного аналізу для спільної діяльності без створення юридичної особи / Л.Ф. Маценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – С. 217 – 225.
 16. Маценко Л.Ф. Концептуальні відмінності обліку доходів після введення МСФЗ 15  «Виручка за контрактами із замовниками» / Л.Ф. Маценко // Економіка та суспільство. – 2017. – №12. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44346
 17. Маценко Л.Ф. Удосконалення методики внутрішнього контролю процесів постачання, виробництва та реалізації в інформаційному суспільстві / Л.Ф. Маценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. I-IІ (65-66). Економічні науки. – с. 166 – 173. http://journals.indexcopernicus.com/++-+,p24780561,6.html

 Попова Валентина Дмитрівна 

 1. Попова В.Д. Облікове забезпечення статистичних спостережень: проблеми натуральної та вартісної логісмографічності обліково-економічної інформації підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова // Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – №2(23). – С. 278-287.
 2. Попова В.Д. Теорія інтенсивного типу економічного зростання. Стратегія антикризового управління і економічного зростання національного виробництва / В.Д. Попова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 22-23 березня 2012 р.). – Тернопіль: Астон. – 204 с.
 3. Попова В.Д. Необхідність інноваційного спрямування інвестиційних коштів на підприємствах: теоретичний аспект / В.Д. Попова // Вісник Буковинської державної фінансової академії / Серія: Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2012. – №1(24). – С.16-25.
 4. Попова В.Д. Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / В.Д. Попова // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету / Серія: Економічні науки. Випуск 27. – Чернівці: Технодрук, 2013. – С. 65-71.
 5. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н.І. Пилипів, В.В. Стефініна. – Івано-Франківськ: видавець Віктор Дяків, 2014. – 390 с.
 6. Попова В.Д. Облікова політика як чинник управління. Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації / В.Д. Попова // Матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 452 с. – С. 286-289.
 7. Попова В.Д. Удосконалення обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками в частині забезпечень та непередбачених зобов’язань / В.Д. Попова, Л.Ф. Маценко, А.Ю. Огороднік // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том. 21. – Випуск 5(47). – С. 205-209.
 8. Попова В.Д. Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. / В.Д. Попова // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2016. – №3-4 (62). – С. 211-215.
 9. Попова В.Д. Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства / В.І. Кузь, В.Д. Попова, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с. – С. 200-209.
 10. Попова В.Д. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень: взаємозв’язок облікових та аналітичних процедур / В.Д. Попова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІІ (63). 
 11. Кузь В.І., Попова В.Д. Інформаційні потреби та запити суб’єктів економічних відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки».  Вип. 26., 2017. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45412

Савчук Дмитро Георгійович 

 1. Савчук Д. Г Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового контролінгу / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 117–126. – 0,6 д.а. (Особистий внесок автора: обґрунтовано висновки щодо інноваційності інструментів фінансового контролінгу) (0,3 д.а.).
 2. Савчук Д. Г. Вартісно–орієнтований контролінг – інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 77–88. – 0,72 д.а. (Особистий внесок автора: визначено можливості інтеграції вартісно-орієнтованих показників у систему оцінки ризиків) (0,4 д.а.).
 3. Савчук Д. Г. Фінансовий контролінг на підприємстві в період економічної кризи /Д.Г. Савчук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 12. – С. 91–96 (0,5 д.а.).
 4. Савчук Д. Г. Контролінг витрат у антикризовому фінансовому управлінні підприємством /Д.Г. Савчук  // Облік і фінанси. 2014. №4. – С. 140145      (0,5 д.а.).
 5. Савчук Д. Г. Інноваційні інструменти антикризового фінансового контролінгу на підприємстві /Д.Г. Савчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 9. – С. 177–181 (0,5 д.а.).
 6. Савчук Д. Г. Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві /Д.Г. Савчук  // Економіст. – 2014. – №11. – С. 41–44 (0,5 д.а.). 

Черничук Любов Василівна

 1. Черничук Л. В. Комп’ютеризована модернізація та уніфікація екологічного податку як основного інструменту екологічного контролю / Л.В.Черничук, Г.В.Прохоро в// Ефективна економіка.- 2013. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. Черничук Л. В. Переваги системи внутрішнього контролю в умовах економічної кризи/ Л.В.Черничук // Ефективна економіка.- 2013. – № 5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Черничук Л. В. Балансознавство в системі прийняття управлінських рішень: історичний аспект / Л. В.Черничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – 384 с. – С.318-325
 4. Черничук Л. В. Прогнозування та моделювання величини кредитної ставки вітчизняного кредитного ринку: моніторинг діяльності закордонних кредитних спілок / Л. В.Черничук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : Технодрук,2013. – Вип.2 (25). – 264 с. – С.33-42
 5. Черничук Л. В. Стохастичність соціально-економічних наслідків виробничого травматизму в Україні / Л. В.Черничук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці : Технодрук,2014. –– 436 с. – С.192-202.
 6. Черничук Л. В. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / Л. В.Черничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 6, Частина 5. 2014. – 320 с. – С.77-80.
 7. Черничук Л. В. Модель впливу сукупності факторів динамічного та невизначеного середовища на рівень співвідношення в промисловості / Л. В.Черничук // Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Серія: Економіка. Науковий журнал. Т. 19. Випуск 2/3. 2014 – 235с. – С.231-234.
 8. Черничук Л. В., Скляр Є.В. Інституційні аспекти побудови економічних процесів / Л. В.Черничук,Є. В. Скляр // Молодий вчений. — 2015. — №4. С. с.79-82
 9. Черничук Л. В. Аналіз асиметрій міжрегіонального розвитку України / Л. В.Черничук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 2015. – 307с. – С.285-295.
 10. Черничук Л. В. Аналіз соціально-економічних та соціально-демографічних складових життєвого рівня різних верств населення України / Л. В.Черничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 10, Частина 3. 2015. – 280 с. – С.132-136.
 11. Черничук Л. В., Скляр Є.В. Прогнозування сценаріїв розвитку показників фінансової стійкості банку «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» // Л. В.Черничук,Є. В. Скляр // Молодий вчений. – 2016. – №1. С.159-165

Яктмова Лариса Петрівна 

 1. Babenko V., Romanenkov Y., Yakymova L., Nakisko O. Development of the model of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with consideration of risks // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 5. No 4 (89). P. 49–56. IF (Scopus CiteScore): 0.09. (SNIP): 0.043. (SJR): 0.187.,  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/112076/108002, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083?origin=sbrowse
 2. Якимова Л. П. Исследование бизнес-циклов пенсионной динамики // Економіка розвитку. 2015. № 3 (75). С. 28–37.   ICV 2016: 72.05,  http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/eu153_75/e153yak.pd, http://jml2012.indexcopernicus.com/Economics+of+Development,p2911,3.html
 3. Якимова Л. П. Детерминанты цикличности доверия населения к негосударственному пенсионному // Економіка розвитку. 2016. № 3 (79). С. 85–95.   ICV 2016: 72.05, http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/eu163_79/e163yak.pdf, http://jml2012.indexcopernicus.com/Economics+of+Development,p2911,3.html
 4. Якимова Л. П. Діагностика інноваційної безпеки регіону // Інноваційна економіка. 2017. № 1-2 (67). С. 173–179.   ICV 2016: 55.98 , http://ie.at.ua/IE_2017/InnEko_1-2_2017.pdf, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47033
 5. Якимова Л. П. Структура і фактори циклічності регіонального ринку праці // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2017. Вип. 13. Т. 1. С. 184–193.   ICV 2016: 62.80,  http://journals.pu.if.ua/index.php/aprde/article/view/2083/2090, http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788850,3.html