Наукова робота кафедри спрямована на реалізацію комплексу завдань щодо виконання науково-дослідної кафедральної теми: «Бухгалтерський облік в контексті розвитку інформаційного суспільства», написання дисертаційних досліджень, підготовки наукових статей, участі викладачів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, надання методичної допомоги органам державного управління сфери економіки, підготовки студентських науково-пошукових робіт, керівництва студентською науковою роботою, підготовки студентів до участі в олімпіадах зі спеціальності.

Вагомим науковим доробком кафедри стала участь у виконанні науково-дослідної роботи: «Особливості управління підприємства в умовах глобальних викликів» (номер державної реєстрації 0111U009027, термін виконання: 2011-2016 рр.), в результаті чого було підготовлено колективну монографію «Обліково-аналітичне забезпечення стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання».

За останні роки викладачами кафедри видано наступні монографії:

 1. Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб [Текст] : монографія / І.В. Жиглей, В.І. Кузь, О.А. Лаговська, О.В. Олійник. – Чернівці: Технодрук, 2012. – 248 с.
 2. Обліково-аналітичне забезпечення стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання [Текст] : колективна монографія / В.І. Кузь, С.А. Ілащук, Л.Ф. Маценко, І.І. Чала, Н.В. Кудлаєва, В.Д. Попова, М.В. Косминко, В.С. Кравчук. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 240 с.
 3. Черничук Л.В. Статистичне дослідження платоспроможності підприємств [Текст] : монографія / Л.В. Черничук, Л.В. Винятинська. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 262 с.
 4. Данич В. Н., Якимова Л. П. Пенсионные стратегии в условиях дезинтеграционных / реинтеграционных процессов // Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды : моногр. / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. С. 56-68. http://www.volsu.ru/download.php?id=000035260-1.pdf
 5. Обліково-аналітичне забезпечення стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] : колективна монографія / В.І. Кузь, С.А. Ілащук, Л.Ф. Маценко, І.І. Чала, Н.В. Кудлаєва, В.Д.Попова, М.В. Косминко, В.С. Кравчук. – Чернівці: Технодрук. – 2016. – 240 с.
 6. Статистичне дослідження платоспроможності підприємств : монографія / Л.В. Черничук, Л.В. Винятинська. – Тернопіль, 2016. – 216 с.

Поглиблено співпрацю з органами державного управління, зокрема із департаментом фінансів, департаментом економічного розвитку і торгівлі Чернівецької ОДА та Державною фінансовою інспекцією України в Чернівецькій області, в результаті чого в їх діяльність було впроваджено наступні наукові організаційно-методичні розробки:

 1. Пропозиції щодо удосконалення методики визначення фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах як важеля піднесення їх ефективності (підтверджено довідкою департаменту економічного розвитку і торгівлі Чернівецької обласної державної адміністрації № 04/180 від 2 жовтня 2012 року) (до робочої групи входив викладач кафедри к.е.н. В.І. Кузь).
 2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (підтверджено довідкою Державної фінансової інспекції України в Чернівецькій області № 24-02-14-14/7588 від 20 жовтня 2013 року) (до робочої групи входили викладачі кафедри к.е.н. В.І. Кузь та к.е.н. Л.Ф. Маценко).
 3. Пропозиції щодо проведення внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади (підтверджено довідкою департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації № 02-23/868 від 24 листопада 2014 року) (розробник викладач кафедри к.е.н. В.І. Кузь).
 4. Науково-практичний коментар і пропозиції «Методики здійснення фінансовими органами контролю бюджетного процесу на місцевому рівні» (підтверджено довідкою департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації № 02-23/827 від 6 листопада 2014 року) (до робочої групи входив викладач кафедри к.е.н. В.І. Кузь).
 5. Концепція організації комплексного контролю на регіональному рівні (підтверджено довідкою департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації № 02-23/869 від 24 листопада 2014 року) (до робочої групи входив викладач кафедри к.е.н. В.І. Кузь).

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів на базі кафедри обліку і оподаткування функціонує науково-студентське товариство «Баланс».

Науково-студентське товариство «Баланс» створювалося і функціонує з метою здійснення діяльності, спрямованої на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету та кафедри зокрема, а також формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю.

Основні завдання НСТ «Баланс»: розкриття та активізація наукового та творчого потенціалу студентів; надання студентам та молодим ученим методичної та консультаційної допомоги при виконанні науково-дослідних робіт; сприяння формування особистості дослідника, сучасного вченого; організація та розвиток наукового співробітництва з іншими науковими товариствами; участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Члени наукового товариства кафедри беруть участь у Всеукраїнських міжвузівських олімпіадах, конкурсах пошукових науково-дослідних та випускових робіт, науково-практичних конференціях за фахом.

У 2015-2016 навчальному році переможцями Всеукраїнського конкурсу пошукових науково-дослідних робіт зі спеціальності «Облік і аудит», що проводився на базі Київського національного торгівельно-економічного університету(м. Київ), стали студенти А. Огороднік (тема роботи: «Умовні факти господарського життя в бухгалтерському обліку: проблеми теорії і методики відображення», диплом І ступеня) та В. Кочерган (тема роботи: «Мінімізація впливу курсових валютних різниць на фінансові результати», диплом І ступеня).

В рамках роботи НСТ «Баланс» щорічно проводиться економічний турнір студентських проектів за темою: «Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні і розвитку новоствореного підприємства», на якому студенти презентують власноруч створені віртуальні підприємства

За ініціативи НСТ «Баланс» та викладачів кафедри вже стало традицією щорічне відзначення Дня працівників статистики, Міжнародного дня бухгалтера, Дня аудитора, Днів науки. Під час святкування викладачами кафедри та студентами організовуються заходи науково-професійного спрямування, такі як круглі столи, дискусійні клуби, економічні турніри тощо. В контексті даних заходів викладачі та студенти порушують актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу та статистики.