Механізми забезпечення податкової самодостатності : монографія / [Колектив авторів] ; за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 247 с. (Якимова Л. П. Динаміка поширення недержавного пенсійного забезпечення за регіонами України: аналіз і прогноз).

 

 

 

Податкові новації та стимули економічного розвитку : монографія / [Колектив авторів] ; кер. авт. кол. і наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 240 с. (Якимова Л. П. Пенсійне забезпечення у спрощених системах оподаткування).

 

 

 

Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем : монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛП Александрова К. М., ИД «ИНЖЭК», 2011. – 280 с. (Даніч В. М. Динамічні моделі розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення / В. М. Даніч, Л. П. Якимова).

 

 

Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Прядка. – Чернівці: БДФА, 2011. – 356 с.

 

 

 

Україна – Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. В. В. Прядка. – Чернівці : БДФА, 2011. – С. 492-539.

 

 

 

 

Яскал І.В. Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції:  Монографія / В.К. Євдокименко, І.В. Яскал. – Чернівці: Прут, 2011. – 256 с.

 

 

 

 

 

Яскал І.В. Інтеграційні процеси між підприємствами як передумова поглиблення міжрегіональної економічної інтеграції / Національні та регіональні складові функціонування підприємств: Монографія / За ред. Ю.М. Лопатинського. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 38-55.