Економіка в контексті євроінтеграційних процесів: український вимір : монографія / за заг. ред. д-ра політ. наук О. Старіша, д-ра екон. наук С. Тумакової. – Сімферополь : Оджакъ, 2012. – 409 с. (Даніч В. М. Система пенсійного забезпечення України: модель реформування та сценарії розвитку / В. М. Даніч, Л. П. Якимова).

 

 

Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 592 с. (Даніч В. М. Сценарний прогноз розвитку системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування / В. М. Даніч, Л. П. Якимова).

 

 

Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб [Текст] : монографія / І.В. Жиглей, В.І. Кузь, О.А. Лаговська, О.В. Олійник. – Чернівці: Технодрук, 2012. – 248 с.

 

 

 

Сокровольська Н.Я. Сучасні тенденції формування доходів місцевих бюджетів: монографія / Прядко В.В., Слухай С.В., Сокровольська Н.Я. – Чернівці: Технодрук, 2012. – 220 с.

 

 

 

Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави. Монографія / За загальною редакцією д.е.н., проф., члена-кореспондента НАН України О.С. Власюка, д.е.н., проф. А.І. Мокія. – Львів: Апріорі, 2012. – 836 с. ( Гуменюк А.М. 2.1. Методичні підходи до оцінки ефективності структурних зрушень в трансформаційній економіці. 2.2. Теоретико-методологічні основи та методи дослідження ефективності та якості інституціональних змін. 2.3. Прикладні аспекти оцінки якості інституціонального базису економіки. 3.1. Структурний вимір соціальної політики в системі економічної безпеки держави. 9.3. Взаємозв’язок між структурними змінами та економічною безпекою України: теоретико-методичний аспект. 12.1. Концептуальні засади системного моделювання структурних реформ. 13.3. Удосконалення інституційної інфраструктури інноваційного розвитку).