Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – одна з нових кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До основних наукових напрямків кафедри слід віднести вивчення особливостей управління підприємствами різних видів економічної діяльності за інноваційно-інвестиційною моделлю, природи і трансформації конкурентоспроможності підприємства в умовах сталого розвитку та глобальних викликів, проведення моніторингових досліджень процесів соціалізації на макро-, мезо- та макрорівнях, транскордонне співробітництво.

Викладачами та аспірантами кафедри ведуться дослідження інноваційної складової розвитку підприємства, які формують стратегію його розвитку на перспективу: особливостей інтеграційних процесів між підприємствами, соціально відповідального управління підприємством, функціонування підприємств в умовах мережевої економіки, ризик-менеджменту в системі сталого розвитку підприємства, розвитку інтернет-торгівлі в системі управління конкурентоспроможністю підприємства тощо.

За період 2011 – 2016 рр. кафедрою підготовлено нове покоління фахівців з економіки підприємства для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств та організацій Чернівецької області та суміжних регіонів; у 2014 році ліцензовано нову спеціальність «Управління інноваційною діяльністю»; опубліковано 5 монографій та 5 розділів у колективних монографіях; 14 навчально-методичних посібників, рекомендованих вченою радою університету, один з яких отримав гриф МОН України: «Національна економіка» (Зибарева О.В., Вербівська Л.В.), «Менеджмент персоналу: навчальний посібник» (Зибарева О.В., Вербівська Л.В.), «Історія економіки та економічної думки» (Зибарева О.В., Петращак О.О.), «Теорія витрат і виробництва» (І.В. Яскал, В.А. Никифорак), «Економіка і підприємництво: менеджмент» (І.В. Яскал, Н.Я. Кутаренко), «Стратегічне управління підприємством» (Є.В. Скляр), «Управління якістю» (С.М. Безродна, В.О. Лаготюк) та інші; видано 109 статей (в т.ч. 27 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, EBSCO, Index Copernicus) та 56 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, захищено 1 докторську і 4 кандидатські дисертації.

В.о. завідувачем кафедри Зибаревою О.В. захищена докторська дисертація, присвячена дослідженню процесів девіантної соціалізації на рівні регіонів України. Викладачами кафедри захищені кандидатські дисертації, присвячені вивченню соціально-економічних важелів підвищення продуктивності праці у сучасних умовах (Петращак О.О.), особливостей регіонального регулювання економічної інтеграції (Яскал І.В.), формування торговельної інфраструктури агропродовольчого ринку України (Лопащук І.А.), формування мотиваційного механізму ефективного розвитку підприємств (Лаврук О.В.).

Наукова та інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри протягом 2011-2016 рр. була зосереджена на виконанні ініціативної науково-дослідної роботи «Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів» (ДРН 0111U009027) – науковий керівник к.е.н., доцент Вербівська Л.В.

Продовжується робота над фундаментальним дослідженням соціально-економічного спрямування на тему: «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (ДРН 0115U002187) – науковий керівник д.е.н., доцент Зибарева О.В.

Науковий доробок кафедри налічує понад 20 підручників та посібників, монографій та їх розділів у колективних монографіях, методичних рекомендацій.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Зибарева, В. В. Прядко, Л. В. Вербівська, В. Н. Підгірна / За заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Прядка. – К.: КНТ, 2011. – 296 с. – ISBN 978-966-373-659-4.
 2. Регіональна економіка : навч. посіб / О. В. Зибарева, В. В. Прядко, С.І. Шахраюк-Онофрей / За заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Прядка. – Чернівці: БДФА, 2011. – 223 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : навч. практикум / О. В. Зибарева, В. Н. Підгірна, О. О. Петращак / За ред. В. Н. Підгірної. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 185 с.
 4. Менеджмент персоналу : навчальний посібник / Л.В. Вербівська, О.В. Зибарева. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – 620 с.
 5. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств:опорний конспект лекцій / Укладачі: І.В. Яскал, В.О. Лаготюк. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – 90 с.
 6. Никифорак В.А., Яскал І.В. Теорія витрат і виробництва: навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 104 с.
 7. Яскал І.В., Кутаренко Н.Я. Економіка і підприємництво, менеджмент: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 60 с.
 8. Збродська О.В., Лаготюк В.О. Менеджмент: збірник тестів та ситуаційних вправ / О.В. Збродська, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід» : м. Чернівці. – 2013. – 116 с.
 9. Збродська О.В., Лаготюк В.О. Менеджмент: навчальний посібник у таблицях і схемах / О.В. Збродська, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід». –  м. Чернівці.- 2015 р. – 128 с.
 10. Безродна С.М., Лаготюк В.О. Управління якістю: навч. пос. / С.М. Безродна, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід». – м. Чернівці. – 2016. – 124 с.
 11. Лаготюк В.О., Безродна С.М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. пос. / В.О.Лаготюк, С.М. Безродна // Видавничий дім «Родовід». – м. Чернівці. – 2016. – 158 с.
 12. Туторіал по вивченню навчальної дисципліни в схемах, графіках та малюнках для підготовки магістрів таспеціалістів (Стратегічне управління підприємством) /Скляр Є.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 91 с
 13. Економічна діагностика: Посібник для студентів денної та заочної форми навчання з напрямів «Економіка та підприємництво» та 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за спеціальностями «Економіка підприємства» та 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» / Скляр Є.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 71 с.
 14. Стратегічне управління підприємством: Посібник для студентів денної та заочної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» / Скляр Є.В. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. Чернівці: БДФЕУ, 2016. – 91 с.

Монографії:

 1. Зибарева О. В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: [монографія] / О. В. Зибарева. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2014. – 384 с.

Розділи у колективних монографіях:

 1. Зибарева О. В. Особливості процесу соціалізації економіки регіонів в умовах транскордонного співробітництва / О. В. Зиба­рева // Транскордонне співробітництво: [монографія] / За ред. І. М. Школи, О. В. Бабінської. – Чернівці : Прут, 2012. – С. 353–403. (0,87 д.а).
 2. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація як наслідок економічних трансформацій глобальної економіки / О. В. Зиба­рева // Трансформації в глобальній економіці та Україна: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. І. М. Школи, к.е.н., доц. О. В. Бабінської. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С. 39–64.
 3. Апопій В.В., Шалева О.І., Лопащук І.А., Федишин Р.С. Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України: монографія/ за ред.проф. В.В.Апопія.- Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 316 с.
 4. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти:монографія занауковою редакцією д.е.н., професора В.В.Прядка.  – Чернівці: Технодрук, 2015. – 407 с. – C. 60-89.
 5. Петращак О.О. Розділи: 1. Формування фінансово-економічного потенціалу підприємств в контексті реалізації концепції сталого розвитку України. 2. Дієві важелі інтенсифікації відтворювальних процесів у контексті тренду соціалізації економічного розвитку.
 6. Яскал І.В. Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції:  Монографія / В.К. Євдокименко, І.В. Яскал. – Чернівці: Прут, 2011. – 256 с.
 7. Яскал І.В. Інтеграційні процеси між підприємствами як передумова поглиблення міжрегіональної економічної інтеграції / Національні та регіональні складові функціонування підприємств: Монографія / За ред. Ю.М. Лопатинського. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 38-55.
 8. Yaskal, I.,  Verbivska, L. (2016) Regional economic integration as instrument for peace building. In A.-M. Nedelea, M.-O. Nedelea (eds.) Peace Marketing,Bucharest: Editura Universitara, pp.292-313.

Протягом 2014-2016 рр. кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності співпрацювала з низкою навчальних закладів і наукових установ зарубіжжя. Зокрема, найбільш активна співпраця здійснювалась з навчальними закладами та освітніми установами:

 • Польщі:

– Державна вища технічно-економічна школа ім. о. Броніслава Маркевича у м. Ярославі;

– Університет Інформатики та Мистецтв, м. Лодзь;

– Малопольська вища школа імені Юзефа Дітля, м. Краків;

– Вища школа економіки та інформатики, м. Краків;

– Міжнародний університет транспорту та логістики, м. Вроцлав;

– Вища школа економіки, м. Бидгощ;

– Фундація ADD, м. Варшава.

 • Румунії:

– Сучавський університет «Штефана чел Маре», м. Сучава;

– Ясський університет ім. А.Й. Кузи, м. Ясси;

– Інститут Аграрної Економіки Румунської Академії Наук, м. Бухарест.

 • Молдови:

– Бельцький державний університет ім. Алеку Руссо, м. Бєльць;

– Молдовська економічна академія, м. Кишинів;

– Кишинівський фінансово-банківський коледж, м. Кишинів.

 • Казахстану:

– Університет міжнародного бізнесу, м. Алмати ;

 • Фінляндії:

– Західно-Фінляндський коледж, м. Гуйтіненн, Університет Турку, м. Турку.

У 2014-2016 рр. основним напрямом співробітництва із зарубіжними партнерами став обмін досвідом освітньої діяльності, практичної підготовки студентів з економіки та фінансів, спільне проведення освітньо-наукових заходів, конференцій, круглих столів, наукове стажування викладачів та навчально-виробнича практика для студентів тощо. Зарубіжні науковці провели низку тренінгів, ділові тематичні зустрічі зі студентами та викладачами. У свою чергу викладачі та аспіранти кафедри відвідали окремі партнерські університети, де проходили стажування з метою вивчення інноваційних методів та підходів в освіті, взяли участь у конференціях та круглих столах, у грантових програмах.

У 2014-2016 рр. кафедра стала співорганізатором: Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації» (15 жовтня 2014 р.), де обговорювались наукові проблеми відтворення в умовах новітніх чинників економічного розвитку на макро-, мезо-, мікроекономічному рівні,  детермінанти розвитку економіки України в умовах посилення міжнародного економічного суперництва тощо; Міжнародного круглого столу «Соціально-економічний розвиток сільських територій українсько-румунського транскордонного регіону» (30 жовтня 2015 р.),  де обговорювались проблеми і перспективи активізації українсько-румунської транскордонної співпраці в контексті розвитку сільських територій Єврорегіону «Верхній Прут»; Міжнародного наукового семінару «Можливості сталого розвитку єврорегіону «Верхній Прут» (1-4 вересня 2016 року), де обговорювались наукові проблеми стратегічного розвитку сільських територій Румунії, Молдови та України, перспективи транскордонного співробітництва в науковій і практичній площині. У 2014-2016 рр. кафедра стала співорганізатором: Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації» (15 жовтня 2014 р.), де обговорювались наукові проблеми відтворення в умовах новітніх чинників економічного розвитку на макро-, мезо-, мікроекономічному рівні,  детермінанти розвитку економіки України в умовах посилення міжнародного економічного суперництва тощо; Міжнародного круглого столу «Соціально-економічний розвиток сільських територій українсько-румунського транскордонного регіону» (30 жовтня 2015 р.),  де обговорювались проблеми і перспективи активізації українсько-румунської транскордонної співпраці в контексті розвитку сільських територій Єврорегіону «Верхній Прут»; Міжнародного наукового семінару «Можливості сталого розвитку єврорегіону «Верхній Прут» (1-4 вересня 2016 року), де обговорювались наукові проблеми стратегічного розвитку сільських територій Румунії, Молдови та України, перспективи транскордонного співробітництва в науковій і практичній площині.

У 2015-2016 рр. році групи викладачів, студентів та аспірантів кафедри здійснили освітні візити до Варшавського університету (Польща), Гумбольдтського університету, Вільного університету Берліна (Німеччина), Unicorncollege (Чехія), Віденського університету (Австрія), Університету Турку (Фінляндія). Асистент кафедри Яскал І.В. є академічним членом Афінського інституту освіти й досліджень, відділу економічних досліджень та менеджменту (Афіни, Греція) та членом редколегій журналів: Ecoforum (Сучава, Румунія), Journal of Management of Roraima (Боа-Віста, Бразилія), Athens Journal of Technology & Engineering (Афіни, Греція).

Крім зазначених вище, перспективними напрямами співпраці для кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на найближчий період є підписання угод про співробітництво з університетами Угорщини та Сербії, впровадження програми «Подвійний диплом» спільно з партнерськими університетами, участь у програмах академічної мобільності Еразмус+, проектах Рамкової програми ЄС з досліджень на інновацій «Горизонт 2020», наукових та освітніх стажуваннях викладачів і студентів, обмін досвіду освітньої діяльності з ВНЗ Польщі, Румунії, Молдови тощо.