Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – одна з нових кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До основних наукових напрямків кафедри слід віднести вивчення особливостей управління підприємствами різних видів економічної діяльності за інноваційно-інвестиційною моделлю, природи і трансформації конкурентоспроможності підприємства в умовах сталого розвитку та глобальних викликів, проведення моніторингових досліджень процесів соціалізації на макро-, мезо- та макрорівнях, транскордонне співробітництво.

Викладачами та аспірантами кафедри ведуться дослідження інноваційної складової розвитку підприємства, які формують стратегію його розвитку на перспективу: особливостей інтеграційних процесів між підприємствами, соціально відповідального управління підприємством, функціонування підприємств в умовах мережевої економіки, ризик-менеджменту в системі сталого розвитку підприємства, розвитку інтернет-торгівлі в системі управління конкурентоспроможністю підприємства тощо.

За період 2011 – 2017 рр. кафедрою підготовлено нове покоління фахівців з економіки підприємства для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств та організацій Чернівецької області та суміжних регіонів; у 2014 році ліцензовано нову спеціальність «Управління інноваційною діяльністю»; опубліковано 5 монографій та 5 розділів у колективних монографіях; 14 навчально-методичних посібників, рекомендованих вченою радою університету, один з яких отримав гриф МОН України: «Національна економіка» (Зибарева О.В., Вербівська Л.В.), «Менеджмент персоналу: навчальний посібник» (Зибарева О.В., Вербівська Л.В.), «Історія економіки та економічної думки» (Зибарева О.В., Петращак О.О.), «Теорія витрат і виробництва» (І.В. Яскал, В.А. Никифорак), «Економіка і підприємництво: менеджмент» (І.В. Яскал, Н.Я. Кутаренко), «Стратегічне управління підприємством» (Є.В. Скляр), «Управління якістю» (С.М. Безродна, В.О. Лаготюк) та інші; видано 109 статей (в т.ч. 27 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, EBSCO, IndexCopernicus) та 56 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, захищено 1 докторську і 4 кандидатські дисертації.

Завідувачем кафедри Зибаревою О.В. захищена докторська дисертація, присвячена дослідженню процесів девіантної соціалізації на рівні регіонів України. Викладачами кафедри захищені кандидатські дисертації, присвячені вивченню соціально-економічних важелів підвищення продуктивності праці у сучасних умовах (Петращак О.О.), особливостей регіонального регулювання економічної інтеграції (Яскал І.В.), формування торговельної інфраструктури агропродовольчого ринку України (Лопащук І.А.), формування мотиваційного механізму ефективного розвитку підприємств (Лаврук О.В.).

Наукова та інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри протягом 2011-2016 рр. була зосереджена на виконанні ініціативної науково-дослідної роботи «Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів» (ДРН 0111U009027) – науковий керівник к.е.н., доцент Вербівська Л.В.

Завершено роботу над фундаментальним дослідженням соціально-економічного спрямування на тему: «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (ДРН 0115U002187) (термін виконання 2015-2017 рр.) – науковий керівник д.е.н., професор Зибарева О.В.

В листопаді 2016 р. розпочато наукове дослідження на тему: «Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції» (ДР 0116V008899) – науковий керівник к.е.н., доцент Скляр Є.В.

Науковий доробок кафедри налічує понад 20 підручників та посібників, монографій та їх розділів у колективних монографіях, методичних рекомендацій.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Зибарева, В. В. Прядко, Л. В. Вербівська, В. Н. Підгірна / За заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Прядка. – К.: КНТ, 2011. – 296 с. – ISBN 978-966-373-659-4.
 2. Регіональна економіка : навч. посіб / О. В. Зибарева, В. В. Прядко, С.І. Шахраюк-Онофрей / За заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Прядка. – Чернівці: БДФА, 2011. – 223 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : навч. практикум / О. В. Зибарева, В. Н. Підгірна, О. О. Петращак / За ред. В. Н. Підгірної. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 185 с.
 4. Менеджмент персоналу : навчальний посібник / Л.В. Вербівська, О.В. Зибарева. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – 620 с.
 5. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств:опорний конспект лекцій / Укладачі: І.В. Яскал, В.О. Лаготюк. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – 90 с.
 6. Никифорак В.А., Яскал І.В. Теорія витрат і виробництва: навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 104 с.
 7. Яскал І.В., Кутаренко Н.Я. Економіка і підприємництво, менеджмент: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 60 с.
 8. Збродська О.В., Лаготюк В.О. Менеджмент: збірник тестів та ситуаційних вправ / О.В. Збродська, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід» : м. Чернівці. – 2013. – 116 с.
 9. Збродська О.В., Лаготюк В.О. Менеджмент: навчальний посібник у таблицях і схемах / О.В. Збродська, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід». –  м. Чернівці.- 2015 р. – 128 с.
 10. Безродна С.М., Лаготюк В.О. Управління якістю: навч. пос. / С.М. Безродна, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід». – м. Чернівці. – 2016. – 124 с.
 11. Лаготюк В.О., Безродна С.М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. пос. / В.О.Лаготюк, С.М. Безродна // Видавничий дім «Родовід». – м. Чернівці. – 2016. – 158 с.
 12. Туторіал по вивченню навчальної дисципліни в схемах, графіках та малюнках для підготовки магістрів таспеціалістів (Стратегічне управління підприємством) /Скляр Є.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 91 с
 13. Економічна діагностика: Посібник для студентів денної та заочної форми навчання з напрямів «Економіка та підприємництво» та 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за спеціальностями «Економіка підприємства» та 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» / Скляр Є.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 71 с.
 14. Стратегічне управління підприємством: Посібник для студентів денної та заочної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» / Скляр Є.В. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. Чернівці: БДФЕУ, 2016. – 91 с.
 15. Скляр Є.В. Стратегія переговорів і укладання контрактів: Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» / Скляр Є.В. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 58 с.

Монографії:

 1. Яскал І.В. Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції:  Монографія / В.К. Євдокименко, І.В. Яскал. – Чернівці: Прут, 2011. – 256 с.
 2. Зибарева О. В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: [монографія] / О. В. Зибарева. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2014. – 384 с.
 3. Зибарева О.В. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / За ред. О.В. Зибаревої. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 320 с.
 4. Лаврук О.В. Мотиваційний механізм у розвитку аграрних підприємств: монографія / О.В. Лаврук, В.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015р. – 266 с.
 5. Лаврук Н.А. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія. / Н.А. Лаврук, О.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016р.- 216 с.
 6. Петращак О.О. Формування фінансово-економічного потенціалу підприємств в контексті реалізації концепції сталого розвитку України. Дієві важелі інтенсифікації відтворювальних процесів у контексті тренду соціалізації економічного розвитку / О.О. Петращак// Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія / за заг. редакцією А.М. Гуменюка.   – Чернівці: Технодрук, 2016. – 316 с. – C.59-91. – ISBN 978-617-7096-63-3
 7. Петращак О.О. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект: монографія / О.О. Петращак. – Чернівці: Черн.нац.ун-т, 2018. – 186 с.

Розділи у колективних монографіях:

 1. Зибарева О. В. Особливості процесу соціалізації економіки регіонів в умовах транскордонного співробітництва / О. В. Зиба­рева // Транскордонне співробітництво: [монографія] / За ред. І. М. Школи, О. В. Бабінської. – Чернівці : Прут, 2012. – С. 353–403. (0,87 д.а).
 2. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація як наслідок економічних трансформацій глобальної економіки / О. В. Зиба­рева // Трансформації в глобальній економіці та Україна: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. І. М. Школи, к.е.н., доц. О. В. Бабінської. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С. 39–64.
 3. Апопій В.В., Шалева О.І., Лопащук І.А., Федишин Р.С. Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України: монографія/ за ред.проф. В.В.Апопія.- Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 316 с.
 4. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти:монографія занауковою редакцією д.е.н., професора В.В.Прядка.  – Чернівці: Технодрук, 2015. – 407 с. – C. 60-89.
 5. Петращак О.О. Розділи: 1. Формування фінансово-економічного потенціалу підприємств в контексті реалізації концепції сталого розвитку України. 2. Дієві важелі інтенсифікації відтворювальних процесів у контексті тренду соціалізації економічного розвитку.
 6. Яскал І.В. Інтеграційні процеси між підприємствами як передумова поглиблення міжрегіональної економічної інтеграції / Національні та регіональні складові функціонування підприємств: Монографія / За ред. Ю.М. Лопатинського. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 38-55.
 7. Yaskal, I.,  Verbivska, L. (2016) Regional economic integration as instrument for peacebuilding. In A.-M. Nedelea, M.-O. Nedelea (eds.) PeaceMarketing,Bucharest: EdituraUniversitara, pp.292-313.
 8. Скляр Є.В.Кластерний підхід як елемент розвитку харчової промисловості / Скляр Є.В., Храпливий А.І. // Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. –p. 128-144

Статті у закордонних рейтингових виданнях:

 1. Kolosinska M., Petrashchak O., Kolosinskyi I., Katana A. (2018) Tourism sector in transition economy on example of Ukraine: determinants of competitiveness, GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol. 21. – pp. 239-253.
 2. Yaskal, I.,  Maha, L., Petrashchak, O. (2018) Spatial distribution of economic activities and internal economic integration in Romania, Journal of Urban and Regional Analysis, Vol. 10, Issue 2, p.217-240.

Статті у фахових українських виданнях:

 1. Зибарева О. В., Шилепницький П.І., Повержук У.-Ю.М. Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства. Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. 2018. Вип. І (69). С. 100-106.
 2. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба і хлібопродуктів. Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. 2018. Вип. ІІ (70). С. 193-203.
 3. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Стратегічне забезпечення економічної поведінки виробників хліба і хлібобулочних виробів України. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Вип. 20. С. 64-71. 
 4. Скляр Є.В., Кушнір В.І. Аналіз та оцінка напрямків вдосконалення стратегії ресурсозбереження лісогосподарювання в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 16. 
 5.  Скляр Є.В., Колотило І.М. Оцінювання конкурентоспроможності телекомунікаційного підприємства на засадах теорії ефективної конкуренції.  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 32
 6. Скляр Є.В., Клим М.В. Сучасні формати роздрібної торгівлі. Молодий вчений. 2018. №10. с. 807-813.
 7. Лаготюк В.О. Брендинг як один із напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва» / Науковий журнал «Проблеми та перспективи економіки та управління», Чернігів. – №1(13). – 2018. – С. 92-98.
 8. Лаготюк В.О. Формування інтеграційних ініціатив як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва / В.О. Лаготюк. Науково-виробничий журнал. «Бізнес-навігатор». Херсон. – №3-2 (46). – 2018. – С. 20-26.
 9. Попадюк О.В. Науково-практичні засади оцінювання системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2018. № 130. С. 177-187.
 10. Попадюк О.В. Оцінка рівня внутрішньої соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості на основі даних офіційної фінансової звітності. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки» – 2018. №3. – С. 347-360.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності співпрацює з низкою навчальних закладів і наукових установ зарубіжжя:

 • Польщі:

– Державна вища технічно-економічна школа ім. о. Броніслава Маркевича у м. Ярославі;

– Університет Інформатики та Мистецтв, м. Лодзь;

– Малопольська вища школа імені Юзефа Дітля, м. Краків;

– Вища школа економіки та інформатики, м. Краків;

– Міжнародний університет транспорту та логістики, м. Вроцлав;

– Вища школа економіки, м. Бидгощ;

– Фундація ADD, м. Варшава.

 • Румунії:

– Сучавський університет «Штефана чел Маре», м. Сучава;

– Ясський університет ім. А.Й. Кузи, м. Ясси;

– Інститут Аграрної Економіки Румунської Академії Наук, м. Бухарест.

 • Молдови:

– Бельцький державний університет ім. Алеку Руссо, м. Бєльць;

– Молдовська економічна академія, м. Кишинів;

– Кишинівський фінансово-банківський коледж, м. Кишинів.

 • Казахстану:

– Університет міжнародного бізнесу, м. Алмати ;

 • Фінляндії:

– Західно-Фінляндський коледж, м. Гуйтіненн, Університет Турку, м. Турку.

Основним напрямом співробітництва із зарубіжними партнерами є обмін досвідом освітньої діяльності, практичної підготовки студентів з економіки та фінансів, спільне проведення освітньо-наукових заходів, конференцій, круглих столів, наукове стажування викладачів та навчально-виробнича практика для студентів тощо. Зарубіжні науковці провели низку тренінгів, ділові тематичні зустрічі зі студентами та викладачами. У свою чергу викладачі та аспіранти кафедри відвідали окремі партнерські університети, де проходили стажування з метою вивчення інноваційних методів та підходів в освіті, взяли участь у конференціях та круглих столах, у грантових програмах.

У 2014-2017 рр. кафедра стала співорганізатором: Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації» (15 жовтня 2014 р.), де обговорювались наукові проблеми відтворення в умовах новітніх чинників економічного розвитку на макро-, мезо-, мікроекономічному рівні,  детермінанти розвитку економіки України в умовах посилення міжнародного економічного суперництва тощо; Міжнародного круглого столу «Соціально-економічний розвиток сільських територій українсько-румунського транскордонного регіону» (30 жовтня 2015 р.),  де обговорювались проблеми і перспективи активізації українсько-румунської транскордонної співпраці в контексті розвитку сільських територій Єврорегіону «Верхній Прут»; Міжнародного наукового семінару «Можливості сталого розвитку єврорегіону «Верхній Прут» (1-4 вересня 2016 року), де обговорювались наукові проблеми стратегічного розвитку сільських територій Румунії, Молдови та України, перспективи транскордонного співробітництва в науковій і практичній площині.

У 2015-2017 рр. році групи викладачів, студентів та аспірантів кафедри здійснили освітні візити до Варшавського університету (Польща), Гумбольдтського університету, Вільного університету Берліна (Німеччина), Unicorncollege (Чехія), Віденського університету (Австрія), Університету Турку (Фінляндія). Доцент кафедри Яскал І.В. є академічним членом Афінського інституту освіти й досліджень, відділу економічних досліджень та менеджменту (Афіни, Греція) та членом редколегій журналів: Ecoforum (Сучава, Румунія), Journal of Management of Roraima (Боа-Віста, Бразилія), Athens Journal of Technology&Engineering (Афіни, Греція).

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» 16-19 листопада 2017 року взяли участь у науковому стажуванні на базі Університету Стефана Вишинського в м. Варшава (Польща) у партнерстві з Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці. Програма стажування була дуже насиченою і передбачала підготовку й обговорення наукових ЕСЕ на тему: “Інновації в науці та освіті: виклики сучасності”, участь у лекціях та інших освітніх заходах, організованих фахівцями Університету Стефана Вишинського. Учасникам стажування було презентовано можливості щодо участі у стипендіальних і грантових програмах ВНЗ Польщі, а також проведено тренінг з підготовки конкурсної документації на навчання і проведення наукових досліджень. Окремої уваги заслуговують майстер-класи від польських фахівців. Студенти-економісти також здійснили інформаційний візит до Польського Парламенту – Сейму, де отримали інформацію щодо програм стажування у Сеймі. Інтеграційні заходи у поєднанні з екскурсійною програмою, яка передбачала огляд об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, сприяли творчій і невимушеній атмосфері наукового стажування.

Крім зазначених вище, перспективними напрямами співпраці для кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на найближчий період є підписання угод про співробітництво з університетами Угорщини та Сербії, впровадження програми «Подвійний диплом» спільно з партнерськими університетами, участь у програмах академічної мобільності Еразмус+, проектах Рамкової програми ЄС з досліджень на інновацій «Горизонт 2020», наукових та освітніх стажуваннях викладачів і студентів, обмін досвіду освітньої діяльності з ВНЗ Польщі, Румунії, Молдови тощо.