Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створена у 2006 році як кафедра економіки підприємства Буковинської державної фінансової академії  внаслідок відокремлення від кафедри загальноекономічних дисциплін.

На сьогоднішній день кафедра функціонує у складі факультету фінансів, підприємництва та обліку ЧНУ ім. Ю.Федьковича, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал факультету.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є випусковою з підготовки фахівців за освітніми рівнями:

за освітнім рівнем бакалавр зі спеціальностей:

 • «Економіка підприємства»;
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

за освітнім рівнем магістр зі спеціальностей:

 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • «Управління інноваційною діяльністю» («Менеджмент»).

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний потенціал для збереження, збагачення класичної спадщини минулого та підняття її на вищу, адекватну новим інноваційним вимогам ступінь.

В.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є доктор наук Зибарева Оксана Василівна, яка займає цю посаду з 2016 року.

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 80 наукових статей та здійснено понад 25 доповідей на різного рівня наукових конференціях в Україні та за кордоном. Є автором та співавтором 5 монографій, 4-х навчальних посібників (1 – з грифом МОН України). Науковий керівник 1-ї захищеної кандидатської дисертації, а також 5-ти аспірантів.

Зибарева О.В. є керівником бюджетної НДР ««Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (ДРН – 0115U002187)» (2015-2017 рр.). Брала участь у міжнародному проекті транскордонного співробітництва «V.I.S.E.C» (Сучава, Румунська Торгово-промислова палата, Університет «Штефан чел Маре», Румунія, 2007-2008 рр.), в операційній програмі транскордонного співробітництва «Україна – Румунія, Республіка Молдова 2007-2013» в якості експерта оціночного комітету (Сучава, Румунія, Регіональний офіс транскордонного співробітництва Міністерства регіонального розвитку і туризму Румунії, 2009-2011 рр.). Розвивала співпрацю з партнерськими кафедрами та факультетами 15 навчальних закладів та наукових установ: Польщі, Румунії, Молдови та інших країн.

Високий рівень підготовки фахівців зі спеціальностей кафедри досягається завдяки професіоналізму всього її науково-педагогічного складу.

Навчальний процес на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечують 7 викладачів  з науковими ступенями – 1 доктор наук (Зибарева О.В.) і 6 кандидатів наук (доценти Вербівська Л.В., Скляр Є.В., асистенти Яскал І.В., Петращак О.О., Лопащук І.А., Лаврук О.В.) та 1 асистент (Лаготюк В.О.), яка є аспірантом 2-го року навчання ННЦ «Інститут аграрної економіки» НАН України. Крім того, 2 викладача працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Вербівська Л.В., Лаврук О.В.). Середній вік викладачів кафедри – 36 років.

Робота кафедри базується на застосуванні сучасних форм та методів навчання, економіко-математичних методів.

Організація освітнього процесу за спеціальностями кафедри забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань регулювання виробничо-господарської діяльності у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, оцінку ефективності інвестицій та підприємницьких ризиків, управління суб’єктами господарювання в умовах сучасних глобальних викликів тощо.

Фахівці, яких випускає кафедра, мають необхідний рівень знань з економіки підприємства, фінансів, управління, планування, організації виробництва, праці і заробітної плати, бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності. Вони володіють професійними знаннями та навичками з оптимізації прибутку і податкових стягнень, розбираються у тонкощах підприємницької діяльності, а також мають необхідну базу знань з правових питань діяльності підприємства, підготовлені задовольняти потреби підприємств різних форм власності, комерційних організацій, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, що готують фахівців цього профілю.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечує викладання дисциплін фундаментальної та професійної підготовки: економіка підприємства, підприємництво, економіка торгівлі, економіка бізнесу, економіка та організація інноваційної діяльності, потенціал і розвиток підприємницької діяльності, планування і контроль підприємницької діяльності, проектний аналіз, організація виробництва, організація торгівлі, стратегія підприємництва, обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків, менеджмент  та ін.

Наші випускники – це фахівці з фундаментальною підготовкою в галузі підприємництва та економіки, які мають високий загальний рівень культури та лідерські якості, належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності.

Основними сферами діяльності фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

 • розробка та вибір стратегії розвитку підприємства;
 • забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
 • комплексний аналіз діяльності підприємства;
 • планування витрат та управління ними;
 • розробка стратегічних та поточних планів;
 • організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
 • організація раціонального використання трудових ресурсів;
 • визначення потреби в фінансових ресурсах;
 • управління інноваційно-інвестиційною діяльністю;
 • експертиза та  розробка бізнес-планів;
 • аналіз фінансового стану та діагностика банкрутства;
 • теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів.

 Випускники зі спеціальності «Економіка підприємства та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть працювати:

 • керівниками організацій та підприємств будь-якої форми власності;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів підприємств та організацій;
 • експертами з економічних питань та інвестиційної діяльності;
 • фахівцями з управління проектами та програмами у сфері виробництва, консультантами з економічних питань,
 • керівниками підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;
 • головними та провідними економістами;
 • спеціалістами у сфері праці та зайнятості;
 • директорами торгівельної фірми;
 • комерсантами;
 • завідувачами торгівельного залу;
 • менеджерами у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджерами у сфері послуг ( менеджер ресторану, готелю, кафе, бару);
 • фахівцями з біржової торгівлі (брокер, дилер);
 • аукціоністами (ліцитатор);
 • торгівельними брокерами (маклер, ріелтор з нерухомості);
 • викладачами вищих навчальних закладів та іншими фахівцями в галузі освіти.

 Основними сферами діяльності фахівців зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» («Менеджмент») є:

 • управління компанією за допомогою планування та контролю, використовуючи концепції, методи та засоби (тобто розробка стратегії та її реалізація, система TQM і т.д.);
 • пошук й оцінювання нових ринкових можливостей та формулювання перспективних бізнес-ідей;
 • діагностування фінансово-економічного стану організації;
 • встановлення взаємозв’язку між організацією та оточуючим середовищем;
 • оцінювання впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на функціонування організації;
 • обґрунтування управлінських рішень та забезпечення їх реалізації;
 • розробка інноваційної стратегії, інноваційних проектів та визначення напрямків розвитку організації з метою забезпечення її конкурентоспроможності;
 • здійснення консультаційних послуг з менеджменту;
 • організація венчурного бізнесу;
 • оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності та її захист;
 • прогнозування попиту, розширення ринків збуту продукції та контроль за якістю виконання всіх бізнес-процесів;
 • вивчення конкурентів та конкурентоспроможності підприємств та організацій в цілому.

Наші випускники з даної спеціальності можуть працювати:

 • керівниками підприємств, установ і організацій;
 • менеджерами інноваційних проектів та програм, фахівців з логістичної підтримки інноваційної діяльності;
 • керівниками патентно-ліцензійних відділів;
 • фахівцями з комерціалізації нових товарів та послуг;
 • спеціалістами зі стандартизації, сертифікації та якості нової продукції;
 • організаторами венчурного бізнесу;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та іншими керівниками;
 • експертами та консультантами з питань інноваційного розвитку; фахівцями з розробки інноваційного товару;
 • фахівцями-аналітиками з дослідження ринку інновацій;
 • помічниками керівників підприємств, установ та організацій;
 • викладачами, методистами, молодшими науковими співробітниками вищого навчального закладу;
 • іншими професіоналами.

При кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності функціонує аспірантура, в якій на даний момент навчається 13 аспірантів денної та заочної форми навчання спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Викладачі кафедри Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Скляр Є.В. є науковими керівниками 8-ми аспірантів.

Під час навчання у студентів формуються професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, організації операційної діяльності та внутрішньогосподарських виробничих відносин, бюджетування та контролінгу, консультування з економічних питань, викладання економіки в закладах освіти.Інформаційно-технічна база університету сприяє виконанню науково-дослідної роботи студентів, якісній підготовці майбутніх фахівців. В освітньому процесі широко використовуються засоби комп’ютерних та інформаційних технологій, сучасні інноваційні форми навчання.Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – тренінгів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, у т.ч за участі фахівців провідних підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

Щороку на базі кафедри проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади з «Економіки підприємства» та «Менеджменту»,  в яких беруть участь не тільки студенти, що навчаються за спеціальностями кафедри, але й інших спеціальностей.

Викладачі кафедри приймають активну участь у підготовці студентів до Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт:

– Зибарева О.В. – підготувала трьох призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт: А. Кучер – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг», 2008 р.; Ю. Луцюк – диплом І ступеня у Всеукраїнському молодіжному конкурсі наукових досліджень з економічної тематики «Новітній інтелект України», 2009 р., нагороджений Почесним срібним знаком «Новітній інтелект України»; Ю.Громик – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», 2015 р.;

– Вербівська Л.В. (к.е.н., доц.) підготувала двох призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт: О.Шляхта – диплом І ступеня у Всеукраїнському відкритому конкурсі інвестиційних та бізнес-проектів «Малий бізнес та джерела його фінансування», 2015 р.; О. Шляхта, Я. Шинкура – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», 2016 р., а також переможця номінації (А. Шляхта) «За оригінальність запропонованих заходів» на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», 2016 р.;

– Скляр Є.В. (к.е.н., доц.) підготувала призера (Сенчук І.В.  – ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», 2016 р., переможця номінації (Лупу М.І.) «За застосування сучасних методів дослідження» цього ж конкурсу, а також відзначених Почесною грамотою на Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт (спец. «Економіка та управління підприємствами») студентів Бегура В.С., Короля В.Г., 2016 р.

– Петращак О.О. (к.е.н.) підготувала призерів (А.Воробель, М.Заліско – ІІІ місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг», 2014 р.

У 2014-2016 рр. організовано освітні візити, навчально-виробнича практика та стажування для студентів та аспірантів університету до навчальних закладів Польщі (Державна вища технічно-економічна школа ім. о. Броніслава Маркевича у м. Ярославі, Університет Інформатики та Мистецтв, м. Лодзь, Малопольська вища школа імені Юзефа Дітля, м. Краків, Вища школа економіки та інформатики, м. Краків, Міжнародний університет транспорту та логістики, м. Вроцлав, Вища школа економіки, м. Бидгощ, Фундація ADD, м. Варшава, Варшавський університет), Німеччини (Гумбольдтський університет, Вільний університет Берліну), Чехії (Unicorncollege), Австрії (Віденський університет), Фінляндії (Західно-Фінляндський коледж, Університет Турку), де учасники прослухали лекції з економіки, менеджменту, логістики, інформаційних технологій, пройшли тренінги та стажування в Центрі розвитку бізнесу «AIP Business Link», мережі Академічних інкубаторів підприємництва польських університетів, стали учасниками старт-апів тощо, а також отримали відповідні сертифікати.

Для студентів систематично організовуються зустрічі з провідними спеціалістами та практичними працівниками, наукові круглі столи, екскурсії на підприємства та організації м. Чернівці. Щодо практичних навичок, то студенти набувають їх протягом навчання, закріплюють під час виробничих практик.

Об’єктами переддипломних та економічних практик студентів є підприємства, що працюють знаходяться як на теренах Чернівецької області, так і в інших регіонах України.

Процес навчання завершується проведенням державної атестації за фахом та захистом дипломних і магістерських робіт, тематика яких тісно пов’язана з реальними потребами сьогодення.