1. Белей С.І. Проблемні аспекти дослідження змісту дефініції “сільська територія” ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» / Збірник наукових праць. Випуск №17. – Одеса, 2016.- С.8-13.
 2. Белей С.І. Експортоорієнтований розвиток аграрної економіки в контексті розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей.- International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. P. 214-217.
 3. Белей С.І. Особливості розвитку сільського туризму та їх вплив на розвиток сільських територій Карпатського регіону ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 10, частина 2, 2015. – с. 156-164.
 4. Белей С.І. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1(28): Економічні науки. – Чернівці, 2015. – С.120-132
 5. Белей С.І. Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці Єврорегіону “Верхній Прут “⁄ С.І. Белей., О.В. Зибарєва.- Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України /Збірник. наукових праць. – Вип 6 (116) – Львів: ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2015 р. – С.31-37.
 6. Белей С.И. Развитие сельских территорий в контексте обеспечения экономической безопасности: европейский опыт ⁄ С.И. Белей.- Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cări „Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale’’, conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Bălţi), Bălţi / col. red.: Tcaci Carolina [et al.]. – Bălţi : S. n., 2015 (Tipografia din Bălţi). – c. 162-167.
 7. Белей С.І. Концептуальні засади відтворювального потенціалу сільських територій ⁄ С.І. Белей.- Scientific and educational journal; Geneva, Switzerland, December 2015 5, Volume 1. Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Geneva, 2015, p. С. 127-130.
 8. Белей С.І. Роль аграрного ринку у розвитку сільських територій: основні напрями відлагодження роботи ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького Серія: Економічні науки:Том16 №1 (58) 30: у двох частинах/ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів,2014.- Частина 1. – С. 48-52.
 9. Белей С.И. Социально-экономическое содержание дефиниции “сельская территория” ⁄ С.И. Белей.- A new view on the economy – the trend of innovative development”proceedings of the International scientific and practical conference Budapest, July 25,2014 / Scientific.-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues ”The Economist”-Budapest:2014.- С. 7-10.
 10. Belei S. The cluster approach to the development of Rural Areas  / Belei. – Scientific and educational journal; Genevе, Switzerland, 1 December 2014 № 3. Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Genevе, 2014. – р. 145-150.
 11. Белей С.И. Системно-синергетический подход к развития сельских территорий ⁄ С.И. Белей.- “Украйна-България-Европейский Союз: съвременно състояние и перспективи” Сборник с доклади от международна научна конференция. Том.1 Варна-Херсон: Издательство “Наука и экономика”, 2014 С. 70-74.
 12. Белей С.И. Трансграничные кластеры в сельском зеленом туризме и их влияние на развитие сельских территорий карпатского региона ⁄ С.И. Белей.- Проблемы теории и практики управления развитием социально-экономических систем. Материалы xI Всероссийской научно-практической конференции. Сборник научных трудов / Под ред. д.э.н., профессора Абдуллаевой Т.К. – Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2014 г..- С. 105-109.
 13. Белей С.И. Развитие сельских территорий в контексте развития аграрной экономики ⁄ С.И. Белей.- Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Выпуск IV (Липецк, 19 июля 2013г.). / Отв. Ред. А.В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – с.56-60.
 14. Белей С.І. Здійснення державної аграрної політики та її вплив на розвиток сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Науковий, виробничо-практичний журнал “Регіональна бізнес-економіка та управління”. – № 3 (35). – 2012. – С.149-154.
 15. Белей С.І. Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств як основа розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Збірник. наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип.20 – Кам׳янець-Подільський, 2012. – С.193-198.
 16. Белей С.І. Формування трудового потенціалу сільських територій Карпатського регіону ⁄ С.І. Белей. – Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 30: у трьох частинах /Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина 2. – С.33-36.
 17. Белей С.І. Сільські території як напрям дії державної політики ⁄ С.І. Белей.- Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 126. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – С. 86-91.
 18. Белей С.І. Природно-ресурсний потенціал як передумова розвитку сільських територій Буковини ⁄ С.І. Белей. – Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Вип. 4. Економічні науки. – Кам`янець-Подільський, 2011. – С. 507-512.
 19. Белей С.І. Платоспроможність населення та ефективність аграрних підприємств Буковини ⁄ С.І. Белей. – Збірник наукових праць Харківського національного технічного університету сільського господарства. Вісник ХНТУСГ: економічні науки. Вип. 112. – Харків: ХНТУСГ, 2011. – С. 97-105.
 20. Белей С.І. До проблеми розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – 3 С.111-115.
 21. Белей С.І. До проблеми державної підтримки розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Збірник. наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип.19. т3 – Кам׳янець-Подільський, 2011.- С. 2451-245.
 22. Бойда С. В. Інституційні проблеми формування бізнес-середовища в Україні / С. В. Бойда // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – № 5 (32). – С. 23-26.
 23. Бойда С. В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємств як основа сталого економічного розвитку України / С. В. Бойда // Електронне наукове фахове видання: «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Вип.12.- Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua.
 24. Бойда С.В. Стратегічний потенціал економічної системи та механізми його активізації / С. В. Бойда // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки. – 2015. – № 28. Частина 1. – С. 102-108.
 25. Бойда С. В. Кластерний підхід до реалізації стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості / С. В. Бойда // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2013. – № 4. – С. 132-135.
 26. Бойда С. В. Оцінка стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області [Електронний ресурс] / С. В. Бойда // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 27. Бойда С. В. Напрями удосконалення формування та реалізації стратегічного потенціалу деревообробних підприємств Чернівецької області / С. В. Бойда // Інвестиції: практика та досвід : [науково-практичний журнал]. – 2013. – № 19. – С. 80-84.
 28. Бойда С. В. Концепція оптимізації організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості / С. В. Бойда // Збірник наукових праць «Економічний простір». – 2013. – № 76. – С. 167-177.
 29. Бойда С. В. Направления формирования стратегического потенциала предприятий в контексте перехода к постиндустриальной экономике / С. В. Бойда // Научный журнал «В мире научных открытий». Серия «Экономика и инновационное образование». – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2013. – № 8 (44). – С. 307-322.
 30. Бойда С. В. Фактори впливу на стратегічний потенціал регіону в нестабільному зовнішньому середовищі / С. В. Бойда // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії «Економічні науки». – 2012. – № 2 (28). – С. 55-60.
 31. Бойда С. В. Інноваційний потенціал як фундаментальна основа стратегічного розвитку регіону / І. Ф. Комарницький, С. В. Бойда // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки. – 2012. – № 2 (23). – С. 178-186.
 32. Бойда С. В. Концепція побудови організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу промислових підприємств / С. В. Бойда // Всеукраїнський фаховий науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2011. – № 6 (25). – С. 130-134.
 33. Гуменюк А.М. Теоретико-методичні підстави оцінювання ефективності інституційного базису економіки / А.М. Гумненюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щоквартальний збірник наукових праць. – №1(44), 2015. – С. 42-51
 34. Гуменюк А.М. Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості інституційного базису економіки / А.М. Гуменюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щоквартальний збірник наукових праць. – №2(45), 2015. – С. 79-87
 35. Гуменюк А.М. Стратегії регіонального розвитку в системі забезпечення економічної безпеки України / А.М. Гуменюк // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ,2015. – Вип. 28. Частина I. – 448 с.
 36. Humenyuk A.M. Structural analysis of principal threats to economic security of the region in the process of European integration / A.M. Humenyuk // [Journal] // MEST Journal / – Belgrade : MESTE, Jan 15, 2015. – 1 : Vol. 3. – pp. 54-67.
 37. Гуменюк А.М. Механізми зміцнення економічної безпеки прикордонних територій / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього”; НАН України; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). – 380 с. – ІSSN 2071-4653
 38. Гуменюк А.М. Приоритеты и особенности государственно-частного партнерства на депресивных территориях Карпатского экономическогорайона / А.М. Гуменюк // Innovative and Information Space in Educational and Scientific Activity: Issues of Particular Organization, Performance and Perspectives of Development. International Research And Training Conference November 19-21, 2014. – Kosice, рр. 78-91, 2014.
 39. Гуменюк А.М. Антидепресивна компонента економічної безпеки регіонального розвитку / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації: [зб. наук. пр.] / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). – 565 с. – ISSN 2071-4653
 40. Гуменюк А.М. Регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки трансформаційних процесів / А.М. Гуменюк // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 436 с.
 41. Гуменюк А.М. Организационно-экономические механизмы обеспечения развития государственно-частного партнерства на перифирийных территориях западных областей Украины / А.М. Гуменюк // Информатика, математическое моделирование, экономика: Сборник научных статей по итогам Четвертой Международной научно-практической конференции, г. Смоленск, 23-25 апреля 2014 г. В 4-х томах. Том 3-й – Смоленск: Смоленский филиал Российского университета кооперации, 2014. – 200 с. ISBN 978-5-91805-031-6
 42. Гуменюк А.М. Формування регіональних механізмів активізації державно-приватного партнерства / А.М. Гуменюк // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Том 19. Випуск 1/2. 2014. Одеса. – Видавничий дім “Гельветика”. – 209 с.
 43. Гуменюк А.М. Інноваційний розвиток депресивних субрегіонів, малих міст і сільських поселень / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6 (104). – С.41–55
 44. Гуменюк А.М. Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В,С, Кравців (відп. ред.). – Львів. – 2013. – Вип. 2 (100). – 330 с., С. 131-138
 45. Гуменюк А.М. Структурний аналіз основних загроз економічної безпеки регіону / А.М. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. IV (52). Економічні науки. – 388 с.
 46. Гуменюк А.М. Регіональна політика регулювання ринку праці та міграції трудових ресурсів в контексті зміцнення економічної безпеки / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи : теорія і практика [Зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – 540 с. – ISSN 2071-4653.
 47. Humenyuk A.M. Management of region of Ukraine economy structure-institutional transformation / A.M. Humenyuk // Gospodarka I Finanse (zeszyt 3). Ekonomiczne Aspekty Zarzadzania Jakoscia. Kielce 2013. 205 p., pp. 85-103
 48. Гуменюк А.М. Регіональний вимір безпеки структурно-інституціональної трансформації / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Структурна перебудова економіки: регіональний аспект: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред. кол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(95). – 344 с.
 49. Гуменюк А.М. Еволюція теоретичних положень економічної безпеки в умовах трансформацій / А.М. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. Вип. IV (48). Економічні науки. – 404 с. – ISBN 966-7577-69-4
 50. Гуменюк А.М. Інформаційна та інституціональна компоненти безпеки розвитку депресивних регіонів / А.М. Гуменюк // Розвиток сучасної логістико-орієнтованої економіки: збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т. XIII. – 390 с. – (Серія Економіка; вип. 227). – ISBN 5-7763-1094-6.
 51. Гуменюк А.М. Макромодель збалансованого соціально-економічного зростання в умовах обмежених ресурсів / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2011. – №2(92). – С. 18-27
 52. Гуменюк А.М. Особливості структурних зрушень в торгівлі на внутрішньо-регіональному споживчому ринку / А.М. Гуменюк // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. – № 4. Т. 2. – 280 с. – ISSN 1729-7036.
 53. Гуменюк А.М. Інституціональний базис страхової діяльності підприємств роздрібної торгівлі на ринку споживчих товарів / А.М. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. II (46). Економічні науки. – 412 с.
 54. Гуменюк А.М. Структурні деформації та диспропорції та конкурентоспроможність економіки України / А.М. Гуменюк // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сб. науч. тр. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – 846 с.
 55. Гуменюк А.М. Модернізаційна парадигма зовнішньоекономічної політики України / А.М. Гуменюк // Проблемы внешних связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Ч. 2. Донецк: ДонНУ, 2011. – 1050 с.
 56. Гуменюк А.М. Моделювання соціально-економічного розвитку України в умовах обмежених ресурсів / А.М. Гуменюк // Вісник Донецького національного університету, сер.: економіка і право, 2011. – Вип. 1, Т. 1. – С. 241-247
 57. Гуменюк А.М. Структурно-інституціональні реформи як чинник детінізації економіки / А.М. Гуменюк // Вісник ЛКА, 2011. – №3. – С.56-62
 58. Гуменюк А.М. Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики / А.М. Гуменюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Економіка): Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – №124/125. – 2011. -108 с., С.13-16
 59. Гуменюк А.М. Структурно-інституціональні зрушення на внутрішньо-регіональному споживчому ринку / А.М. Гуменюк // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку.. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук. праць: у 3 т. – Т. 2 / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: Булєєв І.П. (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. – С.275-292. ISSN 2220-7961
 60. Гуменюк А.М. Застосування “високих” інтелектуальних технологій у процесі конкурентної боротьби на міжнародному ринку товарів та послуг / А.М. Гуменюк // Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України: Зб. матер. / [Т.Г. Васильців, В.В. Борщевський, М.І. Флейчук та ін.]; за ред. Т. Г. Васильціва. – Львів: ПАІС, 2011. – 168 с.
 61. Колосінська М.І. Підходи до класифікації видів та форм туризму [Електронний ресурс] / М.І. Колосінська // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2019]. – № 9. – С. 146-150. – Режим доступу:http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1678-kolosinska-m-i-pidkhodi-do-klasifikatsiji-vidiv-ta-form-turizmu (дата звернення 18.04.2016 р.). – Назва з екрана.
 62. Колосінська М.І., Колосінський Є.Ю. Система статистичних показників оцінки туристичної сфери країни/М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2016 . – Випуск 7.Ч.2.- С. 17-21
 63. Kolosinska Mariana. Search for action deshadow of economy of Ukraine / M. Kolosinska, Y.Kolosinskyi // Scientific letters of Academic society of M.Baludansky. Volume 4, No.1/2016, pp.84-87.
 64. Колосінська М.І., Колосінський Є. Ю. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності в туристичній сфері України /М.І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.730-731. Економіка: ЧНУ,2015. – 200 с. – С. 68-73.
 65. Колосінська М.І., Колосінський Є.Ю. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери країни /М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Науковий журнал «Молодий вчений» . – 2015. – №2 (17). – С. 1142-1145.
 66. Колосінська М.І., Колосінський Є. Ю. Декомпозиція структури «торговельного кластеру» /М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. 1 (57). Економічні науки. – С. 39-46
 67. Колосінська М. І. Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України / М. І. Колосінська // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 234-243.
 68. Колосинская М.И. Анализ динамики и тенденций развития туризма в Украине / М. И. Колосинская, Е. Ю. Колосинский // Сборник трудов института экономики и управления. Выпуск ХІІ, Таллин : Институт экономики и управления. – 2013. – С. 168-175
 69. Kolosinska M. I. Analysis and prediction of the basic principles of the tourist market in Ukraine using the methods of economic-mathematical modeling / M. I. Kolosinska, Y. Y. Kolosinskyi // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10(148). – С. 222-227
 70. Колосінська М. І. Удосконалення інституційного забезпечення розвитку туризму в Україні / М. І. Колосінська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 3 (13). – С. 177-181
 71. Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 185-194
 72. Колосінська М. І. Концепція розвитку промислового туризму в Україні / М.І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський //  Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. – 2012. – № 2(53). – С. 75-78
 73. Колосінська М. І. Концепція розвитку сільського зеленого туризму в Україні / М.І. Колосінська // Соціально-економічні проблеми  сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред.кол.: В.С.Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 6 (98). – С. 353-358
 74. Колосінська М. І. Систематизація функцій туризму в аспекті їхнього впливу на національну економіку / М. І. Колосінська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІІ (43). Економічні науки. – С. 222-228
 75. Колосінська М. І. Дослідження теоретичних підходів до визначення категорії «туризм» [Електронний ресурс] / М. І. Колосінська // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – №2 (6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11kmivkt.pdf.
 76. Колосінська М. І. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні / М. І. Колосінська // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2(21) : Економічні науки. – Чернівці : БДФА, 2011. – С. 271-280
 77. Раца О.Б. Обгрунтування взаємозв’язку стратегії та споживчої поведінки підприємств. / О.Б. Раца // Актуальні питання сучасної аграрної науки. м.Умань – 2015.
 78. Раца О.Б. Сучасні підходи до дослідження поведінки споживача. / О.Б. Раца // Развитие и регулирование торговли, туристического и гостинично-ресторанного бизнеса на принципах кластерного подхода. м. Харків – 2015.
 79. Раца О.Б. Еволюція економічної категорії «поведінка підприємства» / О.Б. Раца // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України. м. Тернопіль – 2015.
 80. Раца О.Б. Дослідження теоретичних підходів до визначення поведінки підприємства. / О.Б. Раца //Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Випуск 9. Частина 4. – Херсон, 2014. – 225 с., С. 101-104.
 81. Раца О.Б. Методичні аспекти дослідження середовища при формуванні економічної поведінки підприємства. / О.Б. Раца // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Випуск 2. – Миколаїв, 2014.
 82. Раца О.Б. Концесія як механізм розвитку економіки держави / О.Б. Раца // Кримський економічний вісник. – 2013.
 83. Раца О.Б. Лояльність персоналу як ключовий фактор ефективної кадрової політики. / О.Б. Раца // Кримський економічний вісник. – 2013р.
 84. Раца О.Б. Особливості відтворення інновацій в умовах трансформації економіки України. / О.Б. Раца // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і управління: досягнення та перспективи».- 2012 року С – 6-9.
 85. Раца О.Б. Проблеми правового захисту торгових марок в Україні. / О.Б. Раца // Международная научно-практическая конференция «Образование и наука без границ». – 2011.
 86. Раца О.Б. Маркетингова цінова політика і напрямки її удосконалення. / О.Б. Раца // Матеріали VIІI Международной научно-практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности – 2012.
 87. Раца О.Б. Проблеми розвитку туристичного бізнесу Криму. / О.Б. Раца //Матеріали VIІI Международной научно-практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности» – 2012 .
 88. Шахраюк-Онофрей С.І. Кластеризація в туристичній галузі як один із факторів глобалізації / С.І. Шахраюк-Онофрей, Є.В. Кондроман // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 308с. (С.266-271)
 89. Shakhraiuk-Onofrej S. Organizational and economic mechanism of sustainable development of rural border regions: theoretical essence and practical significance / S. Shakhraiuk-Onofrej // Economy and sociology. – Nr.1. – 2014. – с.173-179 – ISSN: 1857– (0,35)
 90. Шахраюк-Онофрей С.І. Теоретикум дослідження організаціно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій прикордонних регіонів / Н.А. Мікула, С.І. Шахраюк-Онофрей / Інноваційна економіка : [Всеукраїнський науково-виробн. журнал] / Подільський державний аграрно-технічний університет ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва» Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН; редкол.: А.М. Стельмащук (головн. ред.) – Тернопіль, 2013. – 3’2013 [41] – C.145-149 (0,25д.а).
 91. Шахраюк-Онофрей С.І. Факторні впливи на сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів / Н.А. Мікула, С.І. Шахраюк-Онофрей / Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1 (24). – Чернівці, 2013. – C.237-246 (0,4 д.а).
 92. Шахраюк-Онофрей С.І. Стан забезпечення сталого розвитку сільських територій у соціологічній оцінці (на прикладі Чернівецької області)8.8 С.І. Шахраюк-Онофрей / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.– Вип. ІІ (50). Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – C.164-173 (0,5д.а).
 93. Шахраюк-Онофрей С.І. Стратегічні перспективи вдосконалення організаційно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій Шахраюк-Онофрей С.І. / Вісник ДДФА [Науково-теоретичний журнал] / Дніпропетровська держава фінансова академія. Економічні науки. Вип. №1(29). – Дніпропетровськ, 2013. – C.69-75 (0,37д.а.)
 94. Шахраюк-Онофрей С.І. Формування та розвиток м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях Чернівецької області / Шахраюк-Онофрей С.І. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. [зб.наук.пр.] / НАН України. Ін т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип.4 (102). – C.84-94. – ISSN 2071-4653.
 95. Шахраюк-Онофрей С.І. Кооперація як організаційна форма сільськогосподарського виробництва в системі сталого розвитку сільських територій / С.І. Шахраюк-Онофрей // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 2 (25). – Чернівці, 2013. – C.190-200 (0,5 д.а).
 96. Шахраюк-Онофрей С.І. Функціонування діючих сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку сільських територій Львівської області / С.І. Шахраюк-Онофрей / Сталий розвиток економіки: [Всеукраїнський науково-виробн. журнал] / ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; редкол.: А.М. Стельмащук (головн. ред.) : [Режим доступу] http://uniep.km.ua/upload-files/_1%20_2012.pdf. – Хмельницький, 2012. – 1’2012 [11]. – C. 84-89 (0,3д.а)
 97. Шахраюк-Онофрей С.І. Екогомологічні засади забезпечення сталого розвитку сільських територій Чернівецької області / С.І. Шахраюк-Онофрей / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 32: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси ЧДТУ, 2012. – Частина ІІІ. – C. 151-155 (0,3 д.а)
 98. Шахраюк-Онофрей С.І. Сільський зелений туризм як інструмент ефективного розвитку сільських територій прикордонних регіонів / С.І. Шахраюк-Онофрей / Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2011. – №2 (26), C.43-50. (0,4 д.а)
 99. Шахраюк-Онофрей С.І. Інноваційний розвиток сільського господарства як фактор поліпшення зайнятості населення в сільській місцевості регіону / С.І. Шахраюк-Онофрей, В.І. Легкий / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій: [зб.наук.пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2011. – Вип. 6 (92). – C. 241-245 (0,3 д.а).
 100. Шахраюк-Онофрей С.І. Теоретичні підходи до визначення поняття «сталий розвиток сільських територій» прикордонних регіонів / С.І. Шахраюк-Онофрей / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво : збірник наук. праць, 2010 р. №6 (86) – C. 218 – 227. – ISSN 2071-4653 (0,5д.а).
 101. Якимова Л. П. Детерминанты цикличности доверия населения к негосударственному пенсионному / Л. П. Якимова // Економіка розвитку. – 2016. – № 3 (79). – С. 85–95.
 102. Якимова Л. П. Исследование бизнес-циклов пенсионной динамики / Л. П. Якимова // Економіка розвитку. – 2015. – № 3 (75). – С. 28–37.
 103. Якимова Л. П. Математична модель динаміки поширення інноваційних продуктів та послуг / Л. П. Якимова, Д. С. Мотченко // Інноваційна економіка. – 2014. – № 2 (51). – С. 187-193.
 104. Якимова Л. П. Моделювання просторово-часової динаміки пенсійного соціуму / Л. П. Якимова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 84–89.
 105. Якимова Л. П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи / Л. П. Якимова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7 (145). – С. 162–171.
 106. Якимова Л. П. Синергетичний ефект в моделях динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення / Л. П. Якимова // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 10–14.
 107. Якимова Л. П. Прогнозні сценарії розвитку накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування / Л. П. Якимова // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 215–217.
 108. Якимова Л. П. Світовий досвід функціонування обов’язкових накопичувальних пенсійних систем / Л. П. Якимова // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журн. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля. – 2012. – № 1 (5). – С. 135–141.
 109. Якимова Л. П. Моделювання довіри населення до інститутів пенсійної системи / Л. П. Якимова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2012. – Вип. 8, т. 2. – С. 53–59.
 110. Даніч В. М. Математична модель динаміки функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування / В. М. Даніч, Л. П. Якимова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 2 (173). – С. 139–145.
 111. Якимова Л. П. Імітаційне моделювання процесу поширення недержавного пенсійного забезпечення / Л. П. Якимова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 10 (181). – С. 246–252.
 112. Якимова Л. П. Еволюційна динаміка пенсійних систем в контексті економічних циклів / Л. П. Якимова // Праці Одеського політехнічного університету : наук. та наук.-практ. зб. – Одеса : ОНПУ, 2011. – Вип. 3 (37). – С. 27–33.
 113. Якимова Л. П. Моделювання сценаріїв розвитку солідарної системи пенсійного забезпечення України / Л. П. Якимова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 385–391.
 114. Даніч В. М. Моделі динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення / В. М. Даніч, Л. П. Якимова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 2 (156), ч. 1. – С. 65–70.
 115. Даніч В. М. Моделювання динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення у неоднорідному пенсійному соціумі / В. М. Даніч, Л. П. Якимова // Бізнес Інформ. – 2011. – № 5 (1). – С. 81–83.
 116. Якимова Л. П. Моделювання динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення в розрізі соціально-вікової структури пенсійного соціуму / Л. П. Якимова // Держава та регіони : наук.-вироб. журн. Серія «Економіка та підприємництво». – Запоріжжя : КПУ, 2011. – № 3. – С. 100–106.
 117. Якимова Л. П. Економетричне моделювання динаміки розвитку солідарної пенсійної системи України / Л. П. Якимова // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2011. – № 2 (31) – С. 15–22.
 118. Якимова Л. П. Еволюційна динаміка пенсійних систем в контексті поколінних циклів / Л. П. Якимова // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2011. – № 4 (33) – С. 18–24.