Гуменюк А.М.

 1. Humenyuk A. Structural problems and economic security of Ukraine in the global conditions of the world economy / A. Humenyuk // Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2018 р. ) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляк, О.І. Іляш, О.М, Михайлюк. – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2018. – 156с. – С.118-120. URL: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/conferences/conferenceiuf2018.pdf
 2. Гуменюк А.М. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації світової економіки: структурні проблеми / А.М. Гуменюк // Матеріали міжнародної наукової конференції “Продуктивна спроможність націй: приклад України”, 29 червня 2017 року, м. Київ, (с. 56-61)
 3. Гуменюк А.М. Недоліки та проблеми розроблення стратегій розвитку регіонів” / А.М. Гуменюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні механізми суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії угоди про асоціацію з ЄС”, 24 травня 2017 року, м. Львів. – К.: Алерта, 2017. – 148 с., (с. 71-73).
 4. Гуменюк А.М. Теоретико-методичні підстави оцінювання ефективності інституційного базису економіки / А.М. Гумненюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щоквартальний збірник наукових праць. – №1(44), 2015. – С. 42-51
 5. Гуменюк А.М. Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості інституційного базису економіки / А.М. Гуменюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щоквартальний збірник наукових праць. – №2(45), 2015. – С. 79-87
 6. Гуменюк А.М. Стратегії регіонального розвитку в системі забезпечення економічної безпеки України / А.М. Гуменюк // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ,2015. – Вип. 28. Частина I. – 448 с.
 7. Humenyuk A.M. Structural analysis of principal threats to economic security of the region in the process of European integration / A.M. Humenyuk // [Journal] // MEST Journal / – Belgrade : MESTE, Jan 15, 2015. – 1 : Vol. 3. – pp. 54-67.
 8. Гуменюк А.М. Механізми зміцнення економічної безпеки прикордонних територій / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього”; НАН України; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). – 380 с. – ІSSN 2071-4653
 9. Гуменюк А.М. Приоритеты и особенности государственно-частного партнерства на депресивных территориях Карпатского экономическогорайона / А.М. Гуменюк // Innovative and Information Space in Educational and Scientific Activity: Issues of Particular Organization, Performance and Perspectives of Development. International Research And Training Conference November 19-21, 2014. – Kosice, рр. 78-91, 2014.
 10. Гуменюк А.М. Антидепресивна компонента економічної безпеки регіонального розвитку / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації: [зб. наук. пр.] / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). – 565 с. – ISSN 2071-4653
 11. Гуменюк А.М. Регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки трансформаційних процесів / А.М. Гуменюк // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 27. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 436 с.
 12. Гуменюк А.М. Организационно-экономические механизмы обеспечения развития государственно-частного партнерства на перифирийных территориях западных областей Украины / А.М. Гуменюк // Информатика, математическое моделирование, экономика: Сборник научных статей по итогам Четвертой Международной научно-практической конференции, г. Смоленск, 23-25 апреля 2014 г. В 4-х томах. Том 3-й – Смоленск: Смоленский филиал Российского университета кооперации, 2014. – 200 с. ISBN 978-5-91805-031-6
 13. Гуменюк А.М. Формування регіональних механізмів активізації державно-приватного партнерства / А.М. Гуменюк // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Том 19. Випуск 1/2. 2014. Одеса. – Видавничий дім “Гельветика”. – 209 с.
 14. Гуменюк А.М. Інноваційний розвиток депресивних субрегіонів, малих міст і сільських поселень / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6 (104). – С.41–55
 15. Гуменюк А.М. Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В,С, Кравців (відп. ред.). – Львів. – 2013. – Вип. 2 (100). – 330 с., С. 131-138
 16. Гуменюк А.М. Структурний аналіз основних загроз економічної безпеки регіону / А.М. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. IV (52). Економічні науки. – 388 с.
 17. Гуменюк А.М. Регіональна політика регулювання ринку праці та міграції трудових ресурсів в контексті зміцнення економічної безпеки / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи : теорія і практика [Зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – 540 с. – ISSN 2071-4653.
 18. Humenyuk A.M. Management of region of Ukraine economy structure-institutional transformation / A.M. Humenyuk // Gospodarka I Finanse (zeszyt 3). Ekonomiczne Aspekty Zarzadzania Jakoscia. Kielce 2013. 205 p., pp. 85-103
 19. Гуменюк А.М. Регіональний вимір безпеки структурно-інституціональної трансформації / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Структурна перебудова економіки: регіональний аспект: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред. кол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(95). – 344 с.
 20. Гуменюк А.М. Еволюція теоретичних положень економічної безпеки в умовах трансформацій / А.М. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. Вип. IV (48). Економічні науки. – 404 с. – ISBN 966-7577-69-4
 21. Гуменюк А.М. Інформаційна та інституціональна компоненти безпеки розвитку депресивних регіонів / А.М. Гуменюк // Розвиток сучасної логістико-орієнтованої економіки: збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т. XIII. – 390 с. – (Серія Економіка; вип. 227). – ISBN 5-7763-1094-6.
 22. Гуменюк А.М. Інституціональний базис страхової діяльності підприємств роздрібної торгівлі на ринку споживчих товарів / А.М. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. II (46). Економічні науки. – 412 с.
 23. Гуменюк А.М. Макромодель збалансованого соціально-економічного зростання в умовах обмежених ресурсів / А.М. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2011. – №2(92). – С. 18-27
 24. Гуменюк А.М. Особливості структурних зрушень в торгівлі на внутрішньо-регіональному споживчому ринку / А.М. Гуменюк // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. – № 4. Т. 2. – 280 с. – ISSN 1729-7036.
 25. Гуменюк А.М. Структурні деформації та диспропорції та конкурентоспроможність економіки України / А.М. Гуменюк // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сб. науч. тр. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – 846 с.
 26. Гуменюк А.М. Модернізаційна парадигма зовнішньоекономічної політики України / А.М. Гуменюк // Проблемы внешних связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Ч. 2. Донецк: ДонНУ, 2011. – 1050 с.
 27. Гуменюк А.М. Моделювання соціально-економічного розвитку України в умовах обмежених ресурсів / А.М. Гуменюк // Вісник Донецького національного університету, сер.: економіка і право, 2011. – Вип. 1, Т. 1. – С. 241-247
 28. Гуменюк А.М. Структурно-інституціональні реформи як чинник детінізації економіки / А.М. Гуменюк // Вісник ЛКА, 2011. – №3. – С.56-62
 29. Гуменюк А.М. Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики / А.М. Гуменюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Економіка): Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – №124/125. – 2011. -108 с., С.13-16
 30. Гуменюк А.М. Структурно-інституціональні зрушення на внутрішньо-регіональному споживчому ринку / А.М. Гуменюк // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку.. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук. праць: у 3 т. – Т. 2 / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: Булєєв І.П. (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. – С.275-292. ISSN 2220-7961
 31. Гуменюк А.М. Застосування “високих” інтелектуальних технологій у процесі конкурентної боротьби на міжнародному ринку товарів та послуг / А.М. Гуменюк // Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України: Зб. матер. / [Т.Г. Васильців, В.В. Борщевський, М.І. Флейчук та ін.]; за ред. Т. Г. Васильціва. – Львів: ПАІС, 2011. – 168 с.

Белей С.І.

 1. Belej S. Cvijanovic Dr. LOCAL PARTNERSHIP AS A FORM OF INTEGRACTION IN EUROREGION «UPPER PRUT». Сучасна правова освіта: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, Національний авіаційний університет (23 лютого 2018 р.). Тернопіль: «Вектор», 2018., с. 27-29
 2. Белей С.І., Іванюк Т.І. Особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструменту контролю платоспроможності підприємства // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2018. — №19. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/19/4269 Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46459
 3. Белей С.І. Дебіторська та кредиторська заборгованості в контексті забезпечення ділової комунікації підприємства [Текст] / С.І. Белей, С.С. Блавдзевич // Молодий вчений. — 2018. — №10. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/ Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24780203&org=+,p24780203,3.html
 4. Белей С. І., Семенюк М. В. Власний капітал підприємства як основний компонент забезпечення функціонування підприємства в умовах мінливості економічного середовища. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: зб. тез доп. міжнародної наук.-практ. конф.,  м. Полтава, 20 жовтня 2018 р. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч.3. С. 8-9. URL: http://www.economics.in.ua/2018/10/3.html
 5. Belei S. Epistomological Approach to Determining The Satisfaction of Supervisory, Disproptions and Asymmetries for The Development of Rural Areas/ S. Belei /International Conference on Economics, Management and Social Study th th (ICEMSS) held in Miami, USA on 28 -29 December 2017. ISERD. International Conference, Miami, USA. 2017. р. 1-4 .
 6. Belei S. The diversification of the rural economy as a tool for leveling the imbalance of rural development / S. Belei / The second International Scientific Conference Tourism in function of the development of the Republic of Serbia, Тourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries, Vrnjaţka Banja, 1-3 June, 2017; [organizer] University of Kragujevac, Faculty of hotel management and tourism in Vrnjaţka Banja ; [edited by Drago Cvijanoviš … [et al.]. – Vrnjaţka Banja : Faculty of Hotel Management and Tourism University of Kragujevac, 2017 (Vrnjaţka Banja : SaTCIP). – graf. prikazi, tabele. – XX, 737 str.- 460-479s.
 7. Белей С.І.  Транскордонне співробітництво як інструмент вирівнювання диспропорцій розвитку сільських територій та забезпечення соціально-екномічної безпеки регіону/ С.І. Белей // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – C.39-41. – Режим доступу:  http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_2_konferenciya_30_31_03_2017.pdf
 8. Белей С.І.  Місце сільських територій у розвитку транскордонного співробітництва єврорегіону “верхній прут”/ С.І. Белей // «Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія»: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факуль- тету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець- Подільський, 12-13 жовтня  2017 року). – Кам’янець-Подільський  : Аксіома, 2017. – 384 с. – С. 9-12
 9. Белей С.І. Проблемні аспекти дослідження змісту дефініції “сільська територія” ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» / Збірник наукових праць. Випуск №17. – Одеса, 2016.- С.8-13.
 10. Белей С.І. Експортоорієнтований розвиток аграрної економіки в контексті розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей.- International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. P. 214-217.
 11. Белей С.І. Особливості розвитку сільського туризму та їх вплив на розвиток сільських територій Карпатського регіону ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 10, частина 2, 2015. – с. 156-164.
 12. Белей С.І. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1(28): Економічні науки. – Чернівці, 2015. – С.120-132
 13. Белей С.І. Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці Єврорегіону “Верхній Прут “⁄ С.І. Белей., О.В. Зибарєва.- Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України /Збірник. наукових праць. – Вип 6 (116) – Львів: ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2015 р. – С.31-37.
 14. Белей С.И. Развитие сельских территорий в контексте обеспечения экономической безопасности: европейский опыт ⁄ С.И. Белей.- Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cări „Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale’’, conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Bălţi), Bălţi / col. red.: Tcaci Carolina [et al.]. – Bălţi : S. n., 2015 (Tipografia din Bălţi). – c. 162-167.
 15. Белей С.І. Концептуальні засади відтворювального потенціалу сільських територій ⁄ С.І. Белей.- Scientific and educational journal; Geneva, Switzerland, December 2015 5, Volume 1. Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Geneva, 2015, p. С. 127-130.
 16. Белей С.І. Роль аграрного ринку у розвитку сільських територій: основні напрями відлагодження роботи ⁄ С.І. Белей.- Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького Серія: Економічні науки:Том16 №1 (58) 30: у двох частинах/ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів,2014.- Частина 1. – С. 48-52.
 17. Белей С.И. Социально-экономическое содержание дефиниции “сельская территория” ⁄ С.И. Белей.- A new view on the economy – the trend of innovative development”proceedings of the International scientific and practical conference Budapest, July 25,2014 / Scientific.-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues ”The Economist”-Budapest:2014.- С. 7-10.
 18. Belei S. The cluster approach to the development of Rural Areas  / Belei. – Scientific and educational journal; Genevе, Switzerland, 1 December 2014 № 3. Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Genevе, 2014. – р. 145-150.
 19. Белей С.И. Системно-синергетический подход к развития сельских территорий ⁄ С.И. Белей.- “Украйна-България-Европейский Союз: съвременно състояние и перспективи” Сборник с доклади от международна научна конференция. Том.1 Варна-Херсон: Издательство “Наука и экономика”, 2014 С. 70-74.
 20. Белей С.И. Трансграничные кластеры в сельском зеленом туризме и их влияние на развитие сельских территорий карпатского региона ⁄ С.И. Белей.- Проблемы теории и практики управления развитием социально-экономических систем. Материалы xI Всероссийской научно-практической конференции. Сборник научных трудов / Под ред. д.э.н., профессора Абдуллаевой Т.К. – Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2014 г..- С. 105-109.
 21. Белей С.И. Развитие сельских территорий в контексте развития аграрной экономики ⁄ С.И. Белей.- Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Выпуск IV (Липецк, 19 июля 2013г.). / Отв. Ред. А.В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – с.56-60.
 22. Белей С.І. Здійснення державної аграрної політики та її вплив на розвиток сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Науковий, виробничо-практичний журнал “Регіональна бізнес-економіка та управління”. – № 3 (35). – 2012. – С.149-154.
 23. Белей С.І. Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств як основа розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Збірник. наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип.20 – Кам׳янець-Подільський, 2012. – С.193-198.
 24. Белей С.І. Формування трудового потенціалу сільських територій Карпатського регіону ⁄ С.І. Белей. – Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 30: у трьох частинах /Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина 2. – С.33-36.
 25. Белей С.І. Сільські території як напрям дії державної політики ⁄ С.І. Белей.- Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 126. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – С. 86-91.
 26. Белей С.І. Природно-ресурсний потенціал як передумова розвитку сільських територій Буковини ⁄ С.І. Белей. – Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Вип. 4. Економічні науки. – Кам`янець-Подільський, 2011. – С. 507-512.
 27. Белей С.І. Платоспроможність населення та ефективність аграрних підприємств Буковини ⁄ С.І. Белей. – Збірник наукових праць Харківського національного технічного університету сільського господарства. Вісник ХНТУСГ: економічні науки. Вип. 112. – Харків: ХНТУСГ, 2011. – С. 97-105.
 28. Белей С.І. До проблеми розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – 3 С.111-115.
 29. Белей С.І. До проблеми державної підтримки розвитку сільських територій ⁄ С.І. Белей. – Збірник. наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип.19. т3 – Кам׳янець-Подільський, 2011.- С. 2451-245.

Бойда С.В.

 1. Бойда С. В. Інституційні проблеми формування бізнес-середовища в Україні / С.В. Бойда // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – № 5 (32). – С. 23-26.
 2. Бойда С. В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємств як основа сталого економічного розвитку України / С. В. Бойда // Електронне наукове фахове видання: «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Вип.12.- Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua.
 3. Бойда С.В. Стратегічний потенціал економічної системи та механізми його активізації / С. В. Бойда // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки. – 2015. – № 28. Частина 1. – С. 102-108.
 4. Бойда С. В. Кластерний підхід до реалізації стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості / С. В. Бойда // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2013. – № 4. – С. 132-135.
 5. Бойда С. В. Оцінка стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області [Електронний ресурс] / С. В. Бойда // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 6. Бойда С. В. Напрями удосконалення формування та реалізації стратегічного потенціалу деревообробних підприємств Чернівецької області / С. В. Бойда // Інвестиції: практика та досвід : [науково-практичний журнал]. – 2013. – № 19. – С. 80-84.
 7. Бойда С. В. Концепція оптимізації організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості / С. В. Бойда // Збірник наукових праць «Економічний простір». – 2013. – № 76. – С. 167-177.
 8. Бойда С. В. Направления формирования стратегического потенциала предприятий в контексте перехода к постиндустриальной экономике / С. В. Бойда // Научный журнал «В мире научных открытий». Серия «Экономика и инновационное образование». – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2013. – № 8 (44). – С. 307-322.
 9. Бойда С. В. Фактори впливу на стратегічний потенціал регіону в нестабільному зовнішньому середовищі / С. В. Бойда // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії «Економічні науки». – 2012. – № 2 (28). – С. 55-60.
 10. Бойда С. В. Інноваційний потенціал як фундаментальна основа стратегічного розвитку регіону / І. Ф. Комарницький, С. В. Бойда // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки. – 2012. – № 2 (23). – С. 178-186.
 11. Бойда С. В. Концепція побудови організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу промислових підприємств / С. В. Бойда // Всеукраїнський фаховий науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2011. – № 6 (25). – С. 130-134.

Колосінська М.І.

 1. Kolosinska, M., Petrashchak, O., Kolosinskyi, I., & Katana, A., (2018). TOURISM SECTOR IN TRANSITION ECONOMY ON EXAMPLE OF UKRAINE: DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS. GeoJournal of Tourism and Geosites, 21(1), 239–252. https://doi.org/10.30892/gtg.21119-284  ( Scopus,) (SNIP:0.894; SJR: 0.235)
 2. Колосінська М.І., Катринуца К.І. Аналіз банківського ринку як системоутворювальної ланки фінансового сектору країни: проблеми та шляхи розвитку в контексті євроінтеграції. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. 2018. № 15. С.663-670. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/101.pdf  Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form
 3. Колосінська М.І., Шапка Є.В. Інноваційний рейтинг України: шляхи його покращення на основі європейського досвіду. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Електронні дані. [Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2018]. № 23. С. 82-88. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/18.pdf  Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form
 4. Kolosinska M.I. Youth satisfaction survey in the sphere of employment / Petrashchak O.O., Kolosinskyi I.Y., Kolosinska M.I., Marych M.G.  // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 7-8. ( Scopus, Index Copernicus (IC EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory,  Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.),  INFOBASE INDEX,  Российский индекс научного цитирования, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences(ERIH US)) http://soskin.info/ea/2017/166-7-8/201725.html  
 5. Колосінський Є., Колосінська М., Петращак О. Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної сфери Карпатського регіону/ Є. Ю. Колосінський, М. І. Колосінська, О. О. Петращак //Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 120-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_2_16
 6. Колосінська М.І., Колосінський Є.Ю. Економічна безпека країни: поняття та особливості розвитку/М. І. Колосінська, Є.Ю. Колосінський // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – 604 с. – С.249-251. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_2_konferenciya_30_31_03_2017.pdf#page=249
 7. Колосінська М.І., Колосінський Є. Ю. Необхідність формування кластерів для розвитку туристичної сфери прикордонного регіону/ М.І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 27-28 квітня 2017 р. / за ред. Кифяка В.Ф. – Чернівці: Місто, 2017. – 336. – С.191-251.
 8. Колосінська М.І. Підходи до класифікації видів та форм туризму [Електронний ресурс] / М.І. Колосінська // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2019]. – № 9. – С. 146-150. – Режим доступу:http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1678-kolosinska-m-i-pidkhodi-do-klasifikatsiji-vidiv-ta-form-turizmu (дата звернення 18.04.2016 р.). – Назва з екрана.
 9. Колосінська М.І., Колосінський Є.Ю. Система статистичних показників оцінки туристичної сфери країни/М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2016 . – Випуск 7.Ч.2.- С. 17-21
 10. Kolosinska Mariana. Search for action deshadow of economy of Ukraine / M. Kolosinska, Y.Kolosinskyi // Scientific letters of Academic society of M.Baludansky. Volume 4, No.1/2016, pp.84-87.
 11. Колосінська М.І., Колосінський Є. Ю. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності в туристичній сфері України /М.І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.730-731. Економіка: ЧНУ,2015. – 200 с. – С. 68-73.
 12. Колосінська М.І., Колосінський Є.Ю. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери країни /М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Науковий журнал «Молодий вчений» . – 2015. – №2 (17). – С. 1142-1145.
 13. Колосінська М.І., Колосінський Є. Ю. Декомпозиція структури «торговельного кластеру» /М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. 1 (57). Економічні науки. – С. 39-46
 14. Колосінська М. І. Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України / М. І. Колосінська // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 234-243.
 15. Колосинская М.И. Анализ динамики и тенденций развития туризма в Украине / М. И. Колосинская, Е. Ю. Колосинский // Сборник трудов института экономики и управления. Выпуск ХІІ, Таллин : Институт экономики и управления. – 2013. – С. 168-175
 16. Kolosinska M. I. Analysis and prediction of the basic principles of the tourist market in Ukraine using the methods of economic-mathematical modeling / M. I. Kolosinska, Y. Y. Kolosinskyi // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10(148). – С. 222-227
 17. Колосінська М. І. Удосконалення інституційного забезпечення розвитку туризму в Україні / М. І. Колосінська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 3 (13). – С. 177-181
 18. Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 185-194
 19. Колосінська М. І. Концепція розвитку промислового туризму в Україні / М.І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський //  Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. – 2012. – № 2(53). – С. 75-78
 20. Колосінська М. І. Концепція розвитку сільського зеленого туризму в Україні / М.І. Колосінська // Соціально-економічні проблеми  сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред.кол.: В.С.Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 6 (98). – С. 353-358
 21. Колосінська М. І. Систематизація функцій туризму в аспекті їхнього впливу на національну економіку / М. І. Колосінська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІІ (43). Економічні науки. – С. 222-228
 22. Колосінська М. І. Дослідження теоретичних підходів до визначення категорії «туризм» [Електронний ресурс] / М. І. Колосінська // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – №2 (6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11kmivkt.pdf.
 23. Колосінська М. І. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні / М. І. Колосінська // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2(21) : Економічні науки. – Чернівці : БДФА, 2011. – С. 271-280

Раца О.Б.

 1. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба та хлібопродуктів в Україні / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. I-ІІ (69-70). Економічні науки. – 321 с. – С. 193-202. URL: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/index/ Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24780561&org=++-+,p24780561,3.html
 2. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Стратегічне забезпечення економічної поведінки виробників хліба та хлібобулочних виробів України / Електронний фаховий науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. – Одеса, 2018.- Випуск 20. С.-64-71 URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/20-2018 Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46713
 3. Гущина А.І., Раца О.Б. Джерела відновлюваної енергії та їх роль в економіці України // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал – 2018. – №5. URL: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/dzherela-vidnovlyuvanoyi-energiyi-ta-yih-rol-v-ekonomitsi-ukrayini/
 4. Раца О.Б. Вивчення ринкового середовища у системі стратегічного впливу на споживчу поведінку / О.Б. Раца // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень». – 2017. – Вип. 2, С. 135-142.(Copernicusevaluation ICV 2015: 45.28). – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2017_1_17
 5. Раца О.Б. Альтернативи споживчої поведінки підприємств у контексті інноваційного розвитку економіки / О.Б. Раца // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – Випуск 25, частина 1. – 2017. – С. 144-147. (Copernicusevaluation ICV 2015: 33.27) ISSN: 2413-2675. – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-1-2017/37.pdf
 6. Раца О.Б. Стратегічне управління споживчою поведінкою підприємства у системі забезпечення економічної безпеки / О.Б. Раца // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Випуск 23, частина 1.- С. – 171-174. ISSN: 2306-6806. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_23/economic_23_1.pdf
 7. Раца О.Б. Соціальні інновації як  інструмент спрямування споживчого вибору / О.Б. Раца // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. I-IІ (65-66), С. 133-141. (Copernicusevaluation ICV 2015: 40.42). – Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_13.pdf
 8. Раца О.Б. Обгрунтування взаємозв’язку стратегії та споживчої поведінки підприємств. / О.Б. Раца // Актуальні питання сучасної аграрної науки. м. Умань – 2015.
 9. Раца О.Б. Сучасні підходи до дослідження поведінки споживача. / О.Б. Раца // Развитие и регулирование торговли, туристического и гостинично-ресторанного бизнеса на принципах кластерного подхода. м. Харків – 2015.
 10. Раца О.Б. Еволюція економічної категорії «поведінка підприємства» / О.Б. Раца // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України. м. Тернопіль – 2015.
 11. Раца О.Б. Дослідження теоретичних підходів до визначення поведінки підприємства. / О.Б. Раца //Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Випуск 9. Частина 4. – Херсон, 2014. – 225 с., С. 101-104.
 12. Раца О.Б. Методичні аспекти дослідження середовища при формуванні економічної поведінки підприємства. / О.Б. Раца // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Випуск 2. – Миколаїв, 2014.
 13. Раца О.Б. Концесія як механізм розвитку економіки держави / О.Б. Раца // Кримський економічний вісник. – 2013.
 14. Раца О.Б. Лояльність персоналу як ключовий фактор ефективної кадрової політики. / О.Б. Раца // Кримський економічний вісник. – 2013р.
 15. Раца О.Б. Особливості відтворення інновацій в умовах трансформації економіки України. / О.Б. Раца // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і управління: досягнення та перспективи».- 2012 року С – 6-9.
 16. Раца О.Б. Проблеми правового захисту торгових марок в Україні. / О.Б. Раца // Международная научно-практическая конференция «Образование и наука без границ». – 2011.
 17. Раца О.Б. Маркетингова цінова політика і напрямки її удосконалення. / О.Б. Раца // Матеріали VIІI Международной научно-практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности – 2012.
 18. Раца О.Б. Проблеми розвитку туристичного бізнесу Криму. / О.Б. Раца //Матеріали VIІI Международной научно-практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности» – 2012.

Шахраюк-Онофрей С.І.

 1. Шахраюк-Онофрей С.І. Забезпечення ефективного управління проектом розвитку агрофірми в умовах інтеграційного механізму діяльності інноваційного підприємництва. Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : Мат. ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф. (22–24 листоп. 2018 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : О. І. Копилюк, Є. М. Палига та ін. та ін. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. — 444 с. (С. 382 -384)   URL:http://repository.vsau.org/getfile.php/19606.pdf
 2. Шахраюк-Онофрей С.І., Борідка А. Міжнародна інвестиційна діяльність та її вплив на конкурентоспроможність економіки держави. Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 10-11 листопада 2018 року. – Київ: МЦНД, 2018. – 76 с.  (С. 9-11)
 3. Шахраюк-Онофрей С.І. Тенденції зміни людності сільських територій Чернівецької області як поява нових ризиків і загроз безпеки регіону / С.І. Шахраюк-Онофрей // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту – Економічні науки. – 2017. – Вип. I-IІ (65-66), С. 62-76. (Copernicusevaluation ICV 2015: 40.42). – Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_7.pdf
 4. Шахраюк-Онофрей С.І. Кластеризація в туристичній галузі як один із факторів глобалізації / С.І. Шахраюк-Онофрей, Є.В. Кондроман // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 308с. (С.266-271)
 5. Shakhraiuk-Onofrej S. Organizational and economic mechanism of sustainable development of rural border regions: theoretical essence and practical significance / S. Shakhraiuk-Onofrej // Economy and sociology. – Nr.1. – 2014. – с.173-179 – ISSN: 1857– (0,35)
 6. Шахраюк-Онофрей С.І. Теоретикум дослідження організаціно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій прикордонних регіонів / Н.А. Мікула, С.І. Шахраюк-Онофрей / Інноваційна економіка : [Всеукраїнський науково-виробн. журнал] / Подільський державний аграрно-технічний університет ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва» Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН; редкол.: А.М. Стельмащук (головн. ред.) – Тернопіль, 2013. – 3’2013 [41] – C.145-149 (0,25д.а).
 7. Шахраюк-Онофрей С.І. Факторні впливи на сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів / Н.А. Мікула, С.І. Шахраюк-Онофрей / Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1 (24). – Чернівці, 2013. – C.237-246 (0,4 д.а).
 8. Шахраюк-Онофрей С.І. Стан забезпечення сталого розвитку сільських територій у соціологічній оцінці (на прикладі Чернівецької області)8.8 С.І. Шахраюк-Онофрей / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.– Вип. ІІ (50). Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – C.164-173 (0,5д.а).
 9. Шахраюк-Онофрей С.І. Стратегічні перспективи вдосконалення організаційно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій Шахраюк-Онофрей С.І. / Вісник ДДФА [Науково-теоретичний журнал] / Дніпропетровська держава фінансова академія. Економічні науки. Вип. №1(29). – Дніпропетровськ, 2013. – C.69-75 (0,37д.а.)
 10. Шахраюк-Онофрей С.І. Формування та розвиток м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях Чернівецької області / Шахраюк-Онофрей С.І. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. [зб.наук.пр.] / НАН України. Ін т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип.4 (102). – C.84-94. – ISSN 2071-4653.
 11. Шахраюк-Онофрей С.І. Кооперація як організаційна форма сільськогосподарського виробництва в системі сталого розвитку сільських територій / С.І. Шахраюк-Онофрей // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 2 (25). – Чернівці, 2013. – C.190-200 (0,5 д.а).
 12. Шахраюк-Онофрей С.І. Функціонування діючих сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку сільських територій Львівської області / С.І. Шахраюк-Онофрей / Сталий розвиток економіки: [Всеукраїнський науково-виробн. журнал] / ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; редкол.: А.М. Стельмащук (головн. ред.) : [Режим доступу] http://uniep.km.ua/upload-files/_1%20_2012.pdf. – Хмельницький, 2012. – 1’2012 [11]. – C. 84-89 (0,3д.а)
 13. Шахраюк-Онофрей С.І. Екогомологічні засади забезпечення сталого розвитку сільських територій Чернівецької області / С.І. Шахраюк-Онофрей / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 32: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси ЧДТУ, 2012. – Частина ІІІ. – C. 151-155 (0,3 д.а)
 14. Шахраюк-Онофрей С.І. Сільський зелений туризм як інструмент ефективного розвитку сільських територій прикордонних регіонів / С.І. Шахраюк-Онофрей / Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2011. – №2 (26), C.43-50. (0,4 д.а)
 15. Шахраюк-Онофрей С.І. Інноваційний розвиток сільського господарства як фактор поліпшення зайнятості населення в сільській місцевості регіону / С.І. Шахраюк-Онофрей, В.І. Легкий / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій: [зб.наук.пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2011. – Вип. 6 (92). – C. 241-245 (0,3 д.а).
 16. Шахраюк-Онофрей С.І. Теоретичні підходи до визначення поняття «сталий розвиток сільських територій» прикордонних регіонів / С.І. Шахраюк-Онофрей / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво : збірник наук. праць, 2010 р. №6 (86) – C. 218 – 227. – ISSN 2071-4653 (0,5 д.а).

Якимова Л.П.

 1. Якимова Л. П. Детерминанты цикличности доверия населения к негосударственному пенсионному / Л. П. Якимова // Економіка розвитку. – 2016. – № 3 (79). – С. 85–95.
 2. Якимова Л. П. Исследование бизнес-циклов пенсионной динамики / Л. П. Якимова // Економіка розвитку. – 2015. – № 3 (75). – С. 28–37.
 3. Якимова Л. П. Математична модель динаміки поширення інноваційних продуктів та послуг / Л. П. Якимова, Д. С. Мотченко // Інноваційна економіка. – 2014. – № 2 (51). – С. 187-193.
 4. Якимова Л. П. Моделювання просторово-часової динаміки пенсійного соціуму / Л. П. Якимова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 84–89.
 5. Якимова Л. П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи / Л. П. Якимова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7 (145). – С. 162–171.
 6. Якимова Л. П. Синергетичний ефект в моделях динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення / Л. П. Якимова // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 10–14.
 7. Якимова Л. П. Прогнозні сценарії розвитку накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування / Л. П. Якимова // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 215–217.
 8. Якимова Л. П. Світовий досвід функціонування обов’язкових накопичувальних пенсійних систем / Л. П. Якимова // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журн. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля. – 2012. – № 1 (5). – С. 135–141.
 9. Якимова Л. П. Моделювання довіри населення до інститутів пенсійної системи / Л. П. Якимова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2012. – Вип. 8, т. 2. – С. 53–59.
 10. Даніч В. М. Математична модель динаміки функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування / В. М. Даніч, Л. П. Якимова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 2 (173). – С. 139–145.
 11. Якимова Л. П. Імітаційне моделювання процесу поширення недержавного пенсійного забезпечення / Л. П. Якимова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 10 (181). – С. 246–252.
 12. Якимова Л. П. Еволюційна динаміка пенсійних систем в контексті економічних циклів / Л. П. Якимова // Праці Одеського політехнічного університету : наук. та наук.-практ. зб. – Одеса : ОНПУ, 2011. – Вип. 3 (37). – С. 27–33.
 13. Якимова Л. П. Моделювання сценаріїв розвитку солідарної системи пенсійного забезпечення України / Л. П. Якимова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 385–391.
 14. Даніч В. М. Моделі динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення / В. М. Даніч, Л. П. Якимова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 2 (156), ч. 1. – С. 65–70.
 15. Даніч В. М. Моделювання динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення у неоднорідному пенсійному соціумі / В. М. Даніч, Л. П. Якимова // Бізнес Інформ. – 2011. – № 5 (1). – С. 81–83.
 16. Якимова Л. П. Моделювання динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення в розрізі соціально-вікової структури пенсійного соціуму / Л. П. Якимова // Держава та регіони : наук.-вироб. журн. Серія «Економіка та підприємництво». – Запоріжжя : КПУ, 2011. – № 3. – С. 100–106.
 17. Якимова Л. П. Економетричне моделювання динаміки розвитку солідарної пенсійної системи України / Л. П. Якимова // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2011. – № 2 (31) – С. 15–22.
 18. Якимова Л. П. Еволюційна динаміка пенсійних систем в контексті поколінних циклів / Л. П. Якимова // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2011. – № 4 (33) – С. 18–24.