Гуменюк А.М.

 1. Humenyuk A., Zoya Kudelko, Olesya Datsko Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience of Ukraine: Сollective monograph / [Edited by: OleхandrVlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, LiubovSmoliar, LarysaFrolova]. – Vol. 4. –Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2018. – 358 p. (Strengthening of economic security of development of the regions of Ukraine in the process of structural and institutional transformation p. 84-106) University of Economy Publishing, Bydgoszcz, Garbary str., 2, Bydgoszcz, 85-229
 2. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія [О.С. Власюк, А.І. Мокій, О.І. Іляш, В.І. Волошин, М.І. Флейчук, Т.О. Власюк] / за заг. ред. О.С. Власюка –К. : НІСД, 2017. – 384 с. – С.39-59; 266-276.
 3. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А.М. Гуменюка. – Технодрук. – Чернівці, 2016. – 326 с. ISBN 978-617-7096-63-3
 4. Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України: [монографія] / За ред. д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н. Т.Г. Васильціва. – Львів: Аверс, 2014. – 176 с. ISBN 978-966-8386-99-2
 5. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія. / А.М. Гуменюк. – К.: НІСД, 2014. – 468 с. ISBN 978-966-554-213-1
 6. Європейська інтеграція: досвід Польщі та України: кол. Монограф. / за заг. ред. Н.В. Павліхи. – Луцьк – Люблін: “Drukarnia Kolor Lublin”, 2013. – 700 с., с. 416-427, ISBN 978-83-934125-1-8
 7. Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, – K.: LAT& K, 2013. – Bibliogr. – Iliustr. – 534 p.
 8. Безпека держави (економічна, соціальна, релігійно-духовна): монографія / За загальною редакцією д.е.н., проф., члена-кореспондента НАН України О.С. Власюка, д.е.н., проф. А.І. Мокія. – Львів: Апріорі, 2013. – 836 с.
 9. Колективна монографія “Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки” / За ред. Т.В. Штерми, С.М. Пелипчук – Чернівці: ПВНЗ “Буковинський університет”, 2013. – 268 с.
 10. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави. Монографія / За загальною редакцією д.е.н., проф., члена-кореспондента НАН України О.С. Власюка, д.е.н., проф. А.І. Мокія. – Львів: Апріорі, 2012. – 836 с.
 11. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ “ІЕПСР НАН України”, ІПРЕЕД НАН України, Сум. ДУ, НДІ СРП. Сімферополь: АРІАЛ, 2011, у 2-х т.; т. 1.: Теорія та методологія комплексних міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та екологічної безпеки. – 589 с.

Якимова Л. П.

 1. Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды : монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. – С. 56-68.
 2. Еволюція пенсійних систем: аналіз, моделювання, прогноз : монографія / Л. П. Якимова ; за наук. ред. проф. В. М. Даніча. – Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – 358 с.
 3. Податкова політика: стратегія соціального розвитку : моногр. / [кол. авт.] ; за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 225–236.
 4. Економіка в контексті євроінтеграційних процесів: український вимір : моногр. / за заг. ред. д-ра політ. наук О. Старіша, д-ра екон. наук С. Тумакової. – Сімферополь : Оджакъ, 2012. – С. 114–126.
 5. Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : моногр. / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – С. 297–309.
 6. Податкові новації та стимули економічного розвитку : моногр. / [Кол. авт.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 92–100.
 7. Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем : моногр. / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛП Александрова К. М., ИД «ИНЖЭК», 2011. – С. 187–198.
 8. Механізми забезпечення податкової самодостатності : моногр. / [Кол. авт.] ; за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 136–145.

Белей С.І.

 1. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А.М. Гуменюка. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 316 с. – С. 92-112.
 2. Белей С.И. Теоретические основы развития сельских территорий ⁄ С.И. Белей.- Новый взгляд. Международный научный вестник: сборник научных трудов. Выпуск 3/ Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. с. 216-225.

Бойда С. В.

 1. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти : колективна монографія / За заг. ред. А. М. Гуменюка. – Чернівці : Технодрук, 2016. – С. 112-132.
 2. Трансформації в глобальній економіці та Україна : монографія / за заг. ред. І. М. Школи та О. В. Бабінської ; Чернів. торг.-ек. ін.-т КНТЕУ. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С. 177-193.

Колосінська М.І.

 1. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А.М. Гуменюка. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 316 с. – С. 92-112.
 2. Пріоритети становлення конкурентоспроможної туристичної сфери в Україні: монографія / М.І. Колосінська, Є.Ю.Колосінський. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 196 с.
 3. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х томах/ за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. Гірн. Ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. – С.132-139
 4. Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України: Монографія / За заг. ред. В.В. Прядка. – Чернівці : БДФА, 2011. – С. 290-306

Шахраюк-Онофрей С.І.

 1. Шахраюк-Онофрей С.І. Пріоритети маркетингового забезпечення для розвитку сільських територій в управлінні проектами та безпеки регіонів на сучасному етапі євроінтеграції України. Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization: monograph / edited by Yu. Pasichnyk − Yunona Publishing, New York, USA, 2018. − 466 p. ISBN 978-0-9988574-2-1    URL: http://www.aenu.org/download/mono2018.pdf
 2. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспект: колективна монографія / за заг.ред. А.М. Гуменюка. – Чернівці: Технодрук, 2016. – С.49-60 (0,8д.а.) С.153-165 (0,8 д.а.) ISВN 978-617-7096-63-3
 3. Трансформації в глобальній економіці та Україна: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. І.М. Школи, к.е.н., доц. Бабінської. – Чернівці : Прут, 2014. – С.261-280 (0,9 д.а.).
 4. Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. В.В.Прядка. – Чернівці: БДФА, 2011. – С.48-71. (1,15 д.а.)
 5. Україна – Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. В. В. Прядка. – Чернівці : БДФА, 2011. – С. 492-539. (2,35 д.а.).

Раца О.Б.

 1. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти : колективна монографія / За заг. ред. А. М. Гуменюка. – Чернівці : Технодрук, 2016. – С. 224-273.
 2. Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Прядка. – Чернівці: БДФА, 2011. – 356 с.