БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ДІЗНАВАЙТЕСЬ НА САЙТІ КАФЕДРИ: upbp.cv.ua

 

The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood.
Indeed the world is ruled by little else. 

John Maynard Keynes
«The General Theory of Employment, Interest and Money»

 

Ідеї економістів і політичних філософів, і коли вони мають рацію, і коли вони помиляються, є більш потужними, ніж прийнято думати.
Насправді саме вони і правлять світом.

Джон Мейнард Кейнс,
«Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»

Кафедра управління проектами та безпеки підприємства (УПБП) – це колектив однодумців, що бачить свою місію у сприянні зростанню інтелектуального потенціалу та добробуту нації шляхом формування гармонійно розвиненої особистості, висококваліфікованого економіста, конкурентоспроможного на міжнародному ринку праці.

Широкий спектр дисциплін, пропонованих кафедрою, формує розуміння економічних законів розвитку підприємства, країни, суспільства, сприяє набуттю практичних навиків та вмінь з аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів і систем.

Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Гуменюк Анатолій Маркович.

Кафедра УПБП акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. Роботу кафедри забезпечують 7 штатних працівників, з яких 1 має науковий ступінь доктора економічних наук, 5 – кандидатів економічних наук, 3 – вчене звання  доцент.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу і надає практичну допомогу спеціалістам у впроваджені результатів наукових досліджень у виробництво. Науково-дослідна робота здійснюється за темою: Стратегічні пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій на сучасному етапі євроінтеграції.

Про вагомі наукові здобутки професорсько-викладацького складу кафедри свідчать наступні дані: тільки за 2011-2016 рр. було опубліковано 147 наукових праць, з них 22 монографій, 7 підручників, навчальних посібників, 118 наукових статей у фахових виданнях, захищено 1 докторську і 3 кандидатські дисертації.

Студенти, які навчаються на факультеті фінансів, підприємництва та обліку, беруть активну участь у науково-дослідній роботі за темою наукових досліджень кафедри, науковому семінарі кафедри, наукових студентських конференціях та конкурсах наукових робіт всеукраїнського і міжнародного рівнів під керівництвом викладачів кафедри.

Стратегічний пріоритет розвитку кафедри – конкурентноздатність й якість на всіх рівнях організації наукових досліджень й освітнього процесу, на основі адаптованих до потреб сучасної економіки освітніх програм.

Розуміючи стратегічне значення проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, регіону, країни  та  підготовки нового покоління фахівців, що володіють сучасними проблемами та інструментарієм проектного менеджменту,  колектив кафедри визначив пріоритетне завдання здійснювати підготовку за освітнім рівнем магістр:

  • Управління проектами з економіки та безпеки підприємства;
  • Управління фінансово-економічною безпекою підприємства. 

 

 

 

 

Сподіваємось, що представлена для доступу інформація стане Вам у нагоді!